Logotype

Storskogen stöttar dotterbolagens hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågor är viktiga för alla Storskogens dotterbolag. Storskogen stöttar bolagen både i arbetet för att nå de koncerngemensamma målsättningarna inom hållbarhet och hantera risker och för att tillvarata möjligheter för stärkt konkurrenskraft. Detta görs till exempel genom löpande stöd, utbildning, gemensamma verktyg, nätverksträffar samt en rad andra initiativ. Detta stöd utgör en central del av värdeskapandet inom Storskogen, dess dotterbolag samt för miljön och samhället i stort. Storskogen undertecknade 2022 FN:s Global Compact och bolagets hållbarhetsarbete baseras på Global Compacts 10 principer riktade till företag.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Tre prioriterade områden

Storskogens arbete för en hållbar utveckling beskrivs ur hållbarhetsområdena Miljö, Socialt och Bolagsstyrning (ESG). Genom en väsentlighetsanalys som genomfördes 2019 identifierades tre fokusområden för Storskogens hållbarhetsarbete: Minimera miljöpåverkan, En god arbetsgivare och granne och Ansvarsfulla affärer

MILJÖ

Minimera miljöpåverkan

Åtagande
Halvera utsläppen till år 2030 jämfört med år 2020 och nå nettonoll till år 2045.

Mål
2030
• Utsläppsintensitet 0,95 tCO2e/MSEK1)
• 100 procent fossilfri el2)
• Kompensera för återstående utsläpp
2045
• Nettonoll
Scope 3-mål under utveckling

Utfall 2022
• 1,4 tCO2e/MSEK
• 77 procent fossilfri el

1) Scope 1 och 2
2) Uppdaterad från förnybar till att inkludera kärnkraft

SOCIALT

En god arbetsgivare och granne

Åtagande
Vi vill vara en jämställd och inkluderande organisation.

Mål
• 40-60 procent könsfördelning bland medarbetare i seniora roller i Storskogens centrala organisation
• 40-60 procent könsfördelning i affärsenheternas styrelser avseende representanter från Storskogens centrala organisation (på aggregerad nivå)

Utfall 2022
Måluppfyllnad följs upp 2023

BOLAGSSTYRNING

Ansvarsfulla affärer

Åtagande
Identifiera, sätta stopp för, förebygga, mildra och redogöra för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i våra leverantörskedjor.

Mål
2023

• Identifiera högriskleverantörer i leverantörskedjan
• Inkludera krav i avtal
2025
• Leverantörer utvärderade

Utfall 2022
Måluppfyllnad följs upp 2023

Storskogens klimatarbete

Klimatfrågan är en av de främsta utmaningarna i vår tid. Storskogens klimatstrategi antogs av Storskogens ledning i början av sommaren 2021. Storskogens mål är att nå nettonoll 2045 med en halvering av utsläppsintensiteten för direkta och indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) till 2030.
Målen är i linje med Parisavtalet och Storskogen anslöt sig till SBTi (Science Based Targets initiative) i oktober 2021.

Basåret är 2020, med ett intensitetsmått på 1,9 tCO2e/MSEK.

Klimatmål

2025

KPI: 80 procent fossilfri el
KPI: 100 procent av våra bolag ska sätta klimatmål i linje med koncernmålet

Klimatmål

2030

Utsläppsintensitet 0,95 tCO2/MSEK
KPI: 100 procent fossilfri el Kompensera för återstående utsläpp

Klimatmål

2045

Nettonoll
Sträva efter nettonoll så långt det är möjligt (minst 85 procent) och kompensera för återstoden

Intensitetsmått 2022

Under 2022 minskade den totala utsläppsintensiteten jämfört med föregående år. Även de dotterbolag Storskogen ägde innan 2022 har minskat utsläppsintensiteten totalt och Storskogen ligger i fas avseende sitt mål att halvera utsläppen till 2030 jämfört med 2020.

Storskogens arbete med mänskliga rättigheter

Storskogen ska verka för att människors grundläggande fri- och rättigheter respekteras och skyddas. Detta innebär att Storskogen som ett minimum ska följa de internationellt erkända principerna i FN:s Global Compact och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Bland annat innefattar detta att genomföra due diligence kring mänskliga rättigheter för att identifiera, motverka och mildra samt ta ansvar för eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter inom den egna organisationen och värdekedjan.

Att stötta hållbarhetsarbetet i dotterbolagen är en central del av hur vi skapar värde för våra bolag, miljön och samhället i stort

Amelie Nordin, Hållbarhetschef

Visselblåsartjänst

Storskogen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade. 

Storskogens externa visselblåsartjänst

Kontakt för hållbarhetsfrågor

Amelie Nordin
Hållbarhetschef 
E: amelie.nordin@storskogen.com