Logotype

Storskogen stöttar affärsenheternas hållbarhetsarbete

Olika hållbarhetsfrågor är viktiga för alla Storskogens affärsenheter. De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna skiljer sig mellan de olika affärsenheterna, bland annat beroende på bransch och geografisk närvaro. Storskogen stöttar affärsenheterna både i arbetet för att nå de koncerngemensamma målsättningarna inom hållbarhet och i arbetet med att hantera risker och tillvarata möjligheter för stärkt konkurrenskraft. Detta arbete är en central del av Storskogens värdeskapande och tar sig uttryck genom löpande stöd, utbildning, gemensamma verktyg, nätverksträffar och en rad andra initiativ.

Års- och hållbarhets­redovisning 2023

Tre prioriterade områden

Storskogens arbete för en hållbar utveckling beskrivs ur hållbarhets­områdena Miljö, Socialt och Bolagsstyrning (ESG). De tre fokusområdena för Storskogens hållbarhets­arbete: Minimera miljöpåverkan, En god arbetsgivare och granne och Ansvarsfulla affärer, är framtagna baserat på Storskogens väsentlighetsbedömning

MILJÖ

Minimera miljöpåverkan

Åtagande
Halvera utsläppen till år 2030 jämfört med år 2020 och nå nettonoll till år 2045.

Mål
2030
• Utsläppsintensitet 0,95 tCO2e/MSEK1)
• 100 procent fossilfri el2)
• Kompensera för återstående utsläpp
2045
• Nettonoll

Utfall 2023
• 1,2 tCO2e/MSEK
• 73 procent fossilfri el2)

1) Scope 1 och 2
2) Avser endast inköpt el (ej fjärrvärme, fjärrkyla)

SOCIALT

En god arbetsgivare och granne

Åtagande
Vi vill vara en jämställd och inkluderande organisation.

Mål
• 40-60 procent könsfördelning bland medarbetare i seniora roller i Storskogens centrala organisation
• 40-60 procent könsfördelning i affärsenheternas styrelser avseende representanter från Storskogens centrala organisation (på aggregerad nivå)

Utfall 2023
• 40 procent kvinnor och 60 procent män bland medarbetare i seniora roller i Storskogens centrala organisation
• 29 procent kvinnor och 71 procent män i affärsenheternas styrelser avseende personer som Storskogen tillsätter (på aggregerad nivå)

BOLAGSSTYRNING

Ansvarsfulla affärer

Åtagande
Identifiera, sätta stopp för, förebygga, mildra och redogöra för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i våra leverantörskedjor.

Mål
2023

• Samtliga affärsenheter ska kartlägga sin leverantörskedja för att identifiera eventuella högriskleverantörer
• Samtliga affärsenheter som har högriskleverantörer ska inkludera krav i avtal
2025
• Högriskleverantörers efterlevnad av leverantörsuppförandekoden utvärderad

Utfall 2023
• 89 procent av affärsenheterna har genomfört kartläggningen, varav 48 procent har högriskleverantörer i sin leverantörskedja
• 74 procent av affärsenheterna med högriskleverantörer har inkluderat krav i avtal

Storskogens klimatarbete

Klimatfrågan är en av de främsta utmaningarna i vår tid. Storskogens klimatstrategi antogs av Storskogens ledning i början av sommaren 2021. Storskogens mål är att nå nettonoll 2045 med en halvering av utsläppsintensiteten för direkta och indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) till 2030.
Målen är i linje med Parisavtalet och Storskogen anslöt sig till SBTi (Science Based Targets initiative) i oktober 2021.

Basåret är 2020, med ett intensitetsmått på 1,9 tCO2e/MSEK.

Klimatmål

2025

KPI: 80 procent fossilfri el
KPI: 100 procent av våra bolag ska sätta klimatmål i linje med koncernmålet

Klimatmål

2030

Utsläppsintensitet 0,95 tCO2/MSEK
KPI: 100 procent fossilfri el Kompensera för återstående utsläpp

Klimatmål

2045

Nettonoll
Sträva efter nettonoll så långt det är möjligt (minst 85 procent) och kompensera för återstoden

Intensitetsmått 2023

Under 2023 minskade den totala utsläppsintensiteten jämfört med föregående år. För de affärsenheter som Storskogen ägde innan 2023 minskade den totala utsläppsintensiteten, varpå Storskogen ligger i fas gällande 2030-målet om en halvering av utsläppsintensiteten för Scope 1 och 2.

Storskogens engagemang för mänskliga rättigheter

Storskogen ska respektera och skydda människans grundläggande fri- och rättigheter. Det innebär att Storskogen, som minimum, ska följa FN:s Global Compact och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt genomföra en bedömning av mänskliga rättigheter för att identifiera, motverka och mildra eventuell negativ påverkan inom Storskogens organisation och värdekedja.

Att stötta hållbarhets­arbetet i dotterbolagen är en central del av hur vi skapar värde för våra bolag, miljön och samhället i stort

Amelie Nordin, Hållbarhets­chef

Visselblåsartjänst

Storskogen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade. 

Storskogens externa visselblåsartjänst

Kontakt för hållbarhets­frågor

Amelie Nordin
Hållbarhets­chef 
E: amelie.nordin@storskogen.com