Logotype

Bolagsordning

Nedanstående bolagsordning antogs på en extra bolagsstämma i Storskogen den 6 september 2021.

Organisationsnummer: 559223-8694

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Storskogen Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultation inom affärsutveckling och organisation samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper,
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

§ 6 Aktierna

Bolaget ska kunna utfärda aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktieslag ska kunna utfärdas till hela aktiekapitalet.

§ 7 Röster

Varje aktie av serie B ska berättiga till en röst. Varje aktie av serie A ska berättiga till tio röster.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen i bolaget ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 10 Utdelning

Varje aktie av serie A och aktie av serie B ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 11 Omstämpling av aktie av serie A till aktie av serie B

Ägare av aktie av serie A ska på begäran som framställs till bolaget i skrift äga rätt att få en eller flera aktier av serie A omvandlade till lika antal aktier av serie B. Omvandlingen enligt ovan ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett och antecknats i avstämningsregistret.

§ 12 Företrädesrätt vid emission m.m.

Vid ökning av bolagets aktiekapital genom kontantemission eller kvittningsemission, där nya aktier av serie A och serie B ges ut, ska varje aktieslag ha företrädesrätt till nya aktier av samma slag och i relation till det tidigare innehavet. De övriga aktieslagen ska ha en sekundär rätt att teckna den del av emissionen som inte tecknas av aktieägare berättigade till företrädesrätt. För den händelse överteckning sker ska fördelningen ske i relation till tidigare aktieinnehav och därefter vid behov genom lottning.

Vid fondemission ska nya aktier av respektive aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin respektive andel av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

§ 13 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

§ 14 Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.

Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

§ 15 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman
 2. upprättande och godkännande av röstlängd
 3. val av en eller två justeringspersoner
 4. prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 5. godkännande av dagordning
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. fastställande av antalet styrelseledamöter
 9. fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 10. val av styrelse och revisor
§ 16 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.