Logotype

Integritetspolicy 

Denna integritetspolicy beskriver personuppgiftsbehandlingen som sker i Storskogen Group AB, Storskogen Industrier AB, Storskogen Utveckling AB, Storskogen Group International AB och Storskogen 3 Invest AB ("Storskogen", "vi", "oss" och "vår"). Nedan beskrivs vår behandling av dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Din integritet är viktig för oss och vi uppmuntrar dig därför att läsa igenom denna policy noggrant.

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy i det fall det sker ändringar i vår personuppgiftsbehandling, t.ex. att vi behandlar fler av dina personuppgifter än vad som beskrivs nedan.

INLEDNING
Denna integritetspolicy gäller för dig som är besökare på vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida, är extern intressent (t.ex. företagsmäklare eller investerare) samt för dig som aktieägare i Storskogen.

Storskogen är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Det betyder att vi bestämmer varför och på vilket sätt dina personuppgifter ska behandlas. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i Storskogen Group AB (publ) och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i anslutning till det uppdraget, inklusive administrering av utdelning och behandling av personuppgifter i samband med det. Vi ber dig kontakta Euroclear om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter.

Vår webbplats kan i vissa fall bädda in innehåll via RSS-flöden, exempelvis pressmeddelanden. Via RSS-flöden kan du som besökare på vår hemsida komma att bli omdirigerad till en webbplats som Storskogen inte är personuppgiftsansvarig för och som Storskogen inte har åtkomst till, och inte kan styra över, inklusive cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevanta webbplatser för ytterligare information när du lämnar Storskogens hemsida.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL
Beroende på i vilken roll vi kommer i kontakt med dig så behandlar vi olika typer av personuppgifter. I din kontakt med Storskogen kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har inhämtats antingen direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.

Vi kan även hämta dina personuppgifter från andra källor. Exempelvis inhämtar vi aktieägarregister från Euroclear i samband med bolagsstämmor.


Webbplatsbesökare, kontakt via e-post eller kontaktformulär, och prenumeranter av p
De personuppgifter som behandlas när du besöker vår webbplats, tar kontakt med oss via e-post eller kontaktformulär eller anmält dig för att prenumerera på våra pressmeddelanden:

 • Namn, e-postadress och ev. andra uppgifter du själv lämnar till oss i formuläret eller i e-post.
 • Indirekta personuppgifter som samlas in via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för marknadsföringsändamål och för att möjliggöra nya affärer för Storskogen. Information från cookies används för att förbättra vår webbplats (se mer om behandling som sker i anslutning till cookies nedan). Behandling av personuppgifter för utskick av pressmeddelanden sker via Cision som utför behandlingen på vårt uppdrag.


Externa intressenter
De personuppgifter som behandlas när du är extern intressent till oss är:

 • Namn, e-postadress och ev. andra uppgifter du själv lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för marknadsföringsändamål, t.ex för att kommunicera våra genomförda förvärv och information om Storskogen och för att möjliggöra nya affärer för Storskogen.

 

Anställda hos våra leverantörer och/eller kunder
De personuppgifter som vi behandlar om dig som anställd hos en leverantör och/eller kund till oss är:

 • Namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter och ev. andra uppgifter du själv eller din arbetsgivare lämnar till oss i samband med din kommunikation med oss.

Uppgifterna behandlas för att kommunicera med dig i ditt ärende, för administrering av och/eller fullgörande av avtal mellan oss och din arbetsgivare.

Aktieägare
De personuppgifter som behandlas när du är aktieägare är:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Innehav av aktier eller andra finansiella instrument, rösträtt och information om rättigheter kopplade till aktieinnehavet
 • Fotografi, video och ljudupptagning (i den mån så sker på bolagsstämma)
 • Vid bolagsstämma behandlas även (i) information om biträden (om så anmäls) och representanter (vid användande av fullmakt), (ii) information om röstning i den mån det kan kopplas till viss aktieägare baserat på antalet röster, och (iii) anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. vid avvikande meningar, uttalanden, etc.)
 • Information om eventuell god man, pantsättning och panthavare eller andra anteckningar i avstämningsregistret
 • E-postkorrespondens i den mån så sker med anledning av din egenskap som aktieägare.

Uppgifterna behandlas för att kunna genomföra bolagsstämman och tillhandahålla tjänster i samband med stämman samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande lagar och regler, besvara frågor från aktieägare om deras innehav och kunna kontrollera uppgifter vid frågor från myndigheter eller andra behöriga tredje parter. Information om de 10 största aktieägarna ska enligt god sed på aktiemarknaden publiceras i bolagets kvartalsrapporter och årsredovisning.

Storskogen och dess dotterbolag har en skyldighet enligt Aktiebolagslagen (2005:551) att bevara aktieböcker med information om tidigare ägare av bolaget under en period om 10 år efter att bolaget har likviderats eller på annat sätt avvecklats. I aktieböcker återfinns information om dig som är eller har varit aktieägare i ett bolag som Storskogen har förvärvat eller bildat, nämligen namn, personnummer, adress, antal aktier och period för ägandet.
 

Personuppgifter inom ramen för förvärvs- eller försäljningsprocess
Som säljare eller köpare av bolag till oss så kommer vi att behandla dina personuppgifter inom ramen för ett förvärv eller försäljning. Dessa personuppgifter behandlas om dig som säljare/köpare:

 • Namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter
 • Aktieägande i målbolaget (vid förvärv)
 • Kontonummer för utbetalning av köpeskilling

Uppgifterna behandlas för att kunna ta fram avtal och annan tillhörande dokumentation inom ramen för förvärvs- eller försäljningsprocessen och för att vi ska kunna uppfylla krav enligt tillämplig penningtvättslagstiftning.


Visselblåsning
På vår hemsida tillhandahåller vi en visselblåsartjänst i enlighet med gällande lagar. Tjänsten ger personer en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Du som anmälare kan vara helt anonym vid användning av tjänsten. I det fall en behandling sker utanför gällande lagkrav, sker den med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att visselblåsartjänsten ger en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande och är en viktig kanal för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas vid användning av tjänsten hittar du i riktlinjerna för visselblåsning.

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Storskogen behandlar dina personuppgifter när det är i vårt berättigade intresse att behandla dem. Så är exempelvis fallet för den behandling som sker i samband med att du besöker vår webbplats eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär (inkl. den efterföljande hanteringen av ärendet och marknadsföring). Så är även fallet med viss behandling som sker i samband med bolagsstämma (t.ex. upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under stämman). Efter förvärvsprocessen kan vi komma att behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalsförpliktelser eller bevaka vårt rättsliga intresse. 

Som anställd hos en kund eller leverantör till oss kommer vi också att behandla dina personuppgifter för att fullgöra det avtal som finns mellan oss och din arbetsgivare.

I övrigt är behandlingen som sker avseende aktieägare nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga skyldigheter som följer av lag.


UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi anlitar eller samarbetar med i samband med den behandling som beskrivits ovan. Det är t.ex. bolag som hjälper oss med drift, test och utveckling av IT-system, säkerhetskopiering av data, ekonomiadministration eller utskick av pressmeddelanden. Dessa bolag har vi avtal med i vilka vi säkerställer att bolagen vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. För anlitade bolag som behandlar uppgifterna utanför EU/EES-området vidtar vi särskilda säkerhetsåtgärder, t.ex. avtal som innehåller EU-kommissions standardavtalsklausuler för dataöverföring som finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.

Inom ramen för en förvärvsprocess kan vi komma att lämna ut uppgifter till externa rådgivare samt till hel- eller delägda dotterbolag för att kunna fullgöra avtal. Vi lämnar även ut uppgifter till exempelvis myndigheter om vi ser att det finns ett berättigat intresse för utlämnandet eller om vi annars är skyldiga att lämna ut uppgifter på grund av lag eller myndighetsbeslut.


LAGRINGSPERIOD
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål i enlighet med bokföringslagen). Vi lagrar också personuppgifter för att kunna fullgöra avtal eller så länge vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna eller när det krävs att vi sparar dem enligt preskriptionslagen. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på pressmeddelanden och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta ändamål. Information, bilder och nyhetsnotiser som vi publicerar på hemsidan med stöd av vårt berättigade intresse bevaras så länge det finns ett nyhetsvärde i informationen som finns publicerad och ändamålet kvarstår. Exempelvis kan sådan fortsatt behandling vara nödvändig för att informera allmänheten och investerare.

 
DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSLAGSTIFTNINGEN
I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du enligt dataskyddslagstiftningen, under vissa förutsättningar, vissa rättigheter. Dessa är:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag); en rätt att få kopia på de uppgifter vi behandlar om dig och information om de uppgifter som behandlas
 • Rätt till rättelse; en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering; en rätt att få uppgifter raderade
 • Rätt till begränsning av behandling; rätt att begära att vår behandling begränsas (t.ex. under den period som du begärt att uppgifter ska rättas och vi undersöker huruvida de är korrekta)
 • Rätt till dataportabilitet; rätt att kräva att dina uppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig
 • Rätt att invända mot vår behandling
 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller om du vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

 

Storskogen Group AB
Att: Privacy
Hovslagargatan 3
111 48 Stockholm
info@storskogen.com 


COOKIES
Vi använder cookies på den här webbplatsen. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator/enhet som du använder för att besöka webbplatsen. Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsensfunktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss. 

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.    

Informationen som samlas in via cookies används endast för Storskogens ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. 

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen: 

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är viktiga för att webbplatsen ska fungera och ge dig en bättre användarupplevelse.

Cookies för analysändamål
Genom data som vi samlar in via Google Analytics kan vi se och analysera användningen av sidan över tid, för att utveckla sidan och för att fortsätta att erbjuda dig den bästa upplevelsen.

Cookies för marknadsföring
Vi använder cookies för marknadsföring för att mäta användaraktivitet på hemsidan för att driva och optimera marknadsföringskampanjer.

De cookies som används på vår webbplats beskrivs i tabellen nedan. 

NamnSyftet med cookien och vilka uppgifter som samlas inLagringstid
CookieAgree Hantering av att användaren stängt ner cookiebanner.12 månader
_ga Skapar ett anonymt ID för statistikändamål och samlar in statistik
om användarens session. Används av Google Analytics.
26 månader
_gat Förbättrar användarupplevelsen. Används av Google Analytics.1 minut
_gid 

Skapar ett anonymt ID för statistikändamål
och samlar in statistikom användarens session. Används av Google Analytics.

24 timmar
_gat_Waas Förbättrar användarupplevelsen. Används av Google Analytics.1 minut
LangSparar språkval.12 månader

Vimeo, cookies för analysändamål

På vår webbplats finns videoinnehåll som hämtas från Vimeo, en tredjepartstjänst. Uppspelningen av dessa videos sätter tredjepartscookies som används för att analysera uppspelningen av innehållet. Genom att acceptera cookies för analysändamål godkänner du dessa cookies och villkor från Vimeo. Läs Vimeo terms of service och cookie policy.

NamnSyftet med cookien och vilka uppgifter som samlas inLagringstid
playerSparar dina inställningar när du spelar upp en video från Vimeo.24 månader
__cf_bmLäsa och filtrera bort förfrågningar från robotar (bots)30 minuter
_ga_*Räkna och lagra antalet sidvisningar.25 månader
vuidSpara användarens användarhistorik.25 månader
afUserIdSamlar information om hur du använder webbplatsen
som innehåller en video från Vimeo.
25 månader

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på följande hemsida: www.aboutcookies.org

Observera att ett blockerande av cookies kan resultera i en försämrad användarupplevelse.

Vår webbplats kan ibland bädda in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk via RSS-flöde. Leverantörerna av dessa tjänster kan därmed komma att använda cookies på vår webbplats. Storskogen har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant leverantörs webbplatser för ytterligare information om dessa cookies och om du kan välja bort mottagandet av dem.