Logotype

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Minst en av revisionsutskottets ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Johan Thorell (ordförande), Annette Brodin Rampe och Robert Belkic.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 • hålla sig informerat om revisionen av bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och, i samband med det, särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och
 • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor/revisorer.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Annette Brodin Rampe (ordförande) och Louise Hedberg. Samtliga ledamöter av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
 • när så krävs, övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
 • övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget,
 • upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av utvärderingen som ska utföras enligt punkterna (b) och (c) ovan,
 • förbereda inför styrelsens beslut, en rapport som redogör för utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättningar som årsstämman enligt lag ska besluta om, och
 • fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.

Hållbarhetsutskott

Styrelsen har inrättat ett hållbarhetsutskott. Enligt instruktionen för hållbarhetsutskottet får dess ledamöter inte vara anställda av bolaget. Majoriteten av utskottets ledamöter ska dessutom vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Minst en av ledamöterna ska ha hållbarhetskompetens. Hållbarhetsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Louise Hedberg (ordförande) och Annette Brodin Rampe.

Hållbarhetsutskottets huvudsakliga uppgift är att granska och övervaka:

 • Relevans och utfall av hållbarhetsmål och strategi.
 • Bolagets hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av lagkrav, hållbarhetspolicy och uppförandekod.
 • Arbetet med hållbarhetsredovisning samt stämma av gemensamma frågor med revisionsutskottet.