Logotype

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott. Enligt aktiebolagslagen får revisionsutskottets ledamöter inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot måste ha redovisnings- eller revisionskompetens. Majoriteten av revisionsutskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Minst en av revisionsutskottets ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter: Johan Thorell (ordförande), Annette Brodin Rampe och Robert Belkic.

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
 • med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
 • hålla sig informerat om revisionen av bolagets årsredovisning och koncernredovisning samt om slutsatserna av Revisionsinspektionens kvalitetskontroll,
 • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
 • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och, i samband med det, särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och
 • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor/revisorer.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Enligt Koden kan styrelsens ordförande vara ordförande i ersättningsutskottet, men övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Annette Brodin Rampe (ordförande) och Louise Hedberg. Samtliga ledamöter av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att:

 • bereda styrelsens beslut i frågor rörande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
 • när så krävs, övervaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
 • övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget,
 • upprätta och tillhandahålla styrelsen en redogörelse av resultatet av utvärderingen som ska utföras enligt punkterna (b) och (c) ovan,
 • förbereda inför styrelsens beslut, en rapport som redogör för utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättningar som årsstämman enligt lag ska besluta om, och
 • fullgöra och genomföra övriga uppgifter som ska fullgöras av ersättningsutskottet enligt Koden.

Hållbarhets­utskott

Styrelsen har inrättat ett hållbarhets­utskott. Enligt instruktionen för hållbarhets­utskottet får dess ledamöter inte vara anställda av bolaget. Majoriteten av utskottets ledamöter ska dessutom vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Minst en av ledamöterna ska ha hållbarhets­kompetens. Hållbarhets­utskottet består för närvarande av två ledamöter: Louise Hedberg (ordförande) och Annette Brodin Rampe.

Hållbarhets­utskottets huvudsakliga uppgift är att granska och övervaka:

 • Relevans och utfall av hållbarhets­mål och strategi.
 • Bolagets hantering av hållbarhets­risker, samt efterlevnad av lagkrav, hållbarhets­policy och uppförandekod.
 • Arbetet med hållbarhets­redovisning samt stämma av gemensamma frågor med revisionsutskottet.