Logotype

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets näst högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och Koden. Styrelsens arbete styrs dessutom av bolagsstämmans instruktioner och styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen antar även bl.a. instruktioner för styrelsens utskott och en instruktion för den verkställande direktören samt en instruktion för den finansiella rapporteringen till styrelsen.

Styrelsen ansvarar för Storskogens organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket bl.a. innefattar ett ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budgetar och affärsplaner, fastställande av riktlinjer för att säkerställa att verksamheten är långsiktigt värdeskapande, granskning och upprättande av räkenskaper, att fatta beslut i frågor rörande investeringar och avyttringar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utveckling och antagande av centrala policyer, tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillse att system finns för uppföljning och kontroll av Storskogens verksamhet och risker, betydande förändringar i organisationen och verksamheten, utse verkställande direktör och, i enlighet med riktlinjerna som antagits av bolagsstämman, fastställa arvode och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver ordinarie styrelsesammanträden kan ytterligare styrelsesammanträden sammankallas om styrelseordföranden anser det nödvändigt eller om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det.