Logotype

Incitamentsprogram

2024

Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade om att inrätta ett teckningsoptionsprogram och ett personaloptionsprogram. De fullständiga beslutsförslagen om inrättande av programmen finns att tillgå under Bolagsstämmor.

Teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram som riktats till högst 63 ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner mot kontant betalning om ett belopp motsvararande marknadsvärdet av teckningsoptionen vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under en teckningsperiod från och med den 1 juni 2027 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårs­rapport för perioden 1 januari–31 mars 2027) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B‑aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Sammanlagt kan högst 10 578 591 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,63 procent av antalet utestående aktier och cirka 0,35 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland vissa av koncernens ledande befattningshavare och nyckelanställda, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap bland de anställda och bolagets aktieägare, främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

Personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 25 heltidsanställda nyckelpersoner i koncernen. Deltagarna i personaloptions-programmet kommer att erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 4 603 222.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 4 603 222 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt. Vid fullt utnyttjande av alla optioner uppstår en utspädningseffekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,27 procent av antalet utestående aktier och 0,15 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa att bolaget har de rätta verktygen för att behålla och rekrytera rätt talang till koncernen, öka motivation hos deltagarna i programmet samt öka deras lojalitet med bolaget. Syftet är även att sammanföra deltagarnas intressen med bolagets aktieägare samt främja individuellt aktieägande i bolaget och därmed främja aktieägarevärde och långsiktig värdetillväxt för bolaget.

2023

Årsstämman den 12 maj 2023 beslutade om att inrätta ett aktiesparprogram, ett teckningsoptionsprogram och ett personaloptionsprogram. De fullständiga beslutsförslagen om inrättande av programmen finns att tillgå under Bolagsstämmor.

Aktiesparprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram som riktas till högst 119 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjuds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Storskogen som s.k. sparaktier. Sparaktierna får inte redan utgöra sparaktier under aktiesparprogrammen som antogs 2021 och 2022. Under förutsättning att deltagarna äger sina sparaktier under en period om tre år, och om vissa prestationskrav som föreskrivs i villkoren för aktiesparprogrammet uppfylls, kommer deltagarna att kunna erhålla mellan två och sex s.k. prestationsaktier per sparaktie. Prestationsaktierna är B-aktier och erhålls vederlagsfritt. Sammanlagt kan högst 5 804 232 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet.

För att säkra leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 5 804 232 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt. Vid full tilldelning enligt aktiesparprogrammet uppstår en utspädningseffekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,35 procent av antalet utestående aktier och 0,19 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Syftet med aktiesparprogrammet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland koncernens anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och bolagets aktieägare, främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

Teckningsoptionsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram som riktats till högst 83 ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner mot kontant betalning om ett belopp motsvararande marknadsvärdet av teckningsoptionen vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under en teckningsperiod från och med den 1 juni 2026 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårs­­rapport för perioden 1 januari–31 mars 2026) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B‑aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 maj 2023. Sammanlagt kan högst 6 003 566 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,36 procent av antalet utestående aktier och 0,20 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland vissa av koncernens ledande befattningshavare och nyckelanställda, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare, främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt öka motivationen att uppnå eller överträffa Bolagets finansiella mål.

Personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 36 heltids­anställda nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i personaloptionsprogrammet kommer att erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under de handelsdagar som infaller inom en period om tio bankdagar omedelbart före tilldelningsdagen. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 2 772 015.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 2 772 015 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt. Vid fullt utnyttjande av alla optioner uppstår en utspädningseffekt för Storskogens befintliga aktieägare om cirka 0,17 procent av antalet utestående aktier och 0,09 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa att Bolaget har de rätta verktygen för att behålla och rekrytera rätt talang till koncernen, öka motivation hos deltagarna i programmet, öka deras lojalitet med bolaget och sammanföra deras intressen med bolagets aktieägare och att främja individuellt aktieägande i bolaget och därmed främja aktieägarevärde och långsiktig värdetillväxt för bolaget.

2022

Årsstämman den 17 maj 2022 beslutade om att inrätta ett personaloptionsprogram och ett aktiesparprogram. Syftet med incitamentsprogrammen är att säkerställa att Storskogen har de rätta verktygen för att behålla och rekrytera rätt talang till koncernen, öka motivationen, lojalitet med bolaget samt sammanföra deltagarnas intressen med bolagets aktieägare och främja individuellt aktieägande i bolaget och därmed också främja aktieägarvärde och långsiktig värdetillväxt för bolaget. De fullständiga beslutsförslagen om inrättande av programmen finns att tillgå under Bolagsstämmor.

Personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 137 ledande befattningshavare och andra nyckelanställda på koncernnivå. Deltagarna i personaloptionsprogrammet kommer erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år, avhängigt kriterier om intjänandeperiod och utveckling av nyckeltalet justerad EBITA , förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de handelsdagar som infaller inom en period om tio bankdagar omedelbart före att optionerna tilldelas. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 13 848 406.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och täcka kostnader för sociala avgifter genomförs en emission av 16 891 002 teckningsoptioner till bolaget självt. Vid full tilldelning enligt personaloptionsprogrammet uppstår således en utspädningseffekt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiesparprogram

Årsstämman beslutade om att inrätta ett aktiesparprogram som riktas till totalt 176 nyckelpersoner i koncernen, vilka utgörs av verkställande direktörer och andra nyckelpersoner i dotterbolag eller affärsområden. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjuds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Storskogen som s.k. sparaktier. Sparaktierna får inte redan utgöra sparaktier under sparaktieprogrammet som antogs 2021. Under förutsättning att deltagarna äger sina sparaktier under en period om tre år, och om totalavkastningen för Storskogens B-aktie och nyckeltalet justerad EBITA utvecklas i enlighet med förbestämda kriterier, kommer deltagarna att kunna erhålla upp till två eller tre s.k. prestationsaktier per sparaktie. Prestationsaktierna är B-aktier och erhålls vederlagsfritt. Sammanlagt kan högst 2 433 904 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet.

För att säkra leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet och täcka kostnader för sociala avgifter genomförs en emission av 3 140 164 teckningsoptioner till bolaget självt. Vid full tilldelning enligt aktiesparprogrammet uppstår således en utspädningseffekt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och 0,1 procent av det totala antalet röster i bolaget.

2021

I samband med upptagandet av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm implementerade Storskogen två aktiebaserade incitamentsprogram: ett teckningsoptionsprogram och ett aktiesparprogram. Syftet med incitamentsprogrammen är bl.a. att uppmuntra till ett brett aktieägande bland bolagets anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, öka intressegemenskapen mellan de anställda och bolagets aktieägare, främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt att höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål.

Det maximala antalet B-aktier som kan komma att tilldelas deltagarna i teckningsoptions- och aktiesparprogrammet är högst 12 303 560 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av aktiekapitalet och 0,4 procent av rösterna i bolaget efter full följandet av erbjudandet (under antagandena att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Det maximala antalet B-aktier som kan komma att emitteras under teckningsoptions- och aktiesparprogrammet vid inkludering av hedge för sociala kostnader är 13 963 798 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av rösterna i bolaget efter fullföljandet av erbjudandet (under antagandena att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Teckningsoptionsprogram

En extra bolagsstämma i bolaget som hölls den 24 september 2021 beslutade att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen.

Sammanlagt kommer teckningsoptionsprogrammet att omfatta upp till 141 personer och inte fler än 6 872 046 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Det maximala antalet B-aktier som kan tecknas av deltagarna med stöd av teckningsoptionerna motsvarar cirka 0,4 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i bolaget efter fullföljandet av erbjudandet (under antagandena att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Teckningsoptionerna ska emitteras till deltagarna till marknadsvärde som ska fastställas enligt Black & Scholes efter att det slutliga erbjudandepriset har fastställts. Det antal teckningsoptioner som erbjuds till varje deltagare beror på deltagarens position och ansvar inom Storskogen. Den maximala tillåtna investeringen i teckningsoptioner är ett belopp motsvarande högst tio procent av varje deltagares fasta grundlön. 

Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna har åtagit sig att högst teckna anges i Styrelse respektive Ledning.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en teckningsperiod som löper fr.o.m. dagen efter offentliggörande av delårs­rapporten för perioden 1 januari–
30 september 2024 och under en period om trettio dagar därefter, dock tidigast den dag som infaller tre år efter att det slutliga erbjudandepriset har fastställts och senast den dag som infaller fyra månader därefter. Om en deltagare är förhindrad från att utnyttja teckningsoptioner med anledning av tillämpliga insiderregler kan bolaget förlänga teckningsperioden. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en B-aktie i bolaget under teckningsperioden.

Teckningskursen vid teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara 150 procent av Erbjudandepriset, dock lägst aktiens kvotvärde. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer även att innefatta sedvanliga omräkningsbestämmelser.

Bolaget kommer att förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner, exempelvis om deltagarens anställning hos Storskogen avslutas. Under antagandet att marknadspriset på B-aktierna ökar med 100 procent förväntas bolagets totala kostnad för teckningsoptionsprogrammet under löptiden inte överstiga cirka 0,5 miljoner kronor (huvudsakligen hänförligt till sociala avgifter för deltagare i jurisdiktioner där deltagande i teckningsoptions-programmet beskattas som inkomst av tjänst).

Aktiesparprogram

Den extra bolagsstämman som hölls den 24 september 2021 beslutade även att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Koncernen.

Sammanlagt kommer aktiesparprogrammet att omfatta upp till 341 personer. Deltagande kommer att förutsätta att den anställde investerar egna medel i bolagets B-aktier till marknadspris på Nasdaq Stockholm eller allokerar redan innehavda
B-aktier till aktiesparprogrammet (”Sparaktier”). Den maximala tillåtna investeringen i Sparaktier baseras på ett belopp motsvarande högst 12 procent av varje deltagares fasta årslön.

Deltagare som behåller Sparaktierna under aktiesparpro-grammets löptid om tre år och dessutom förblir anställda av Storskogen under hela perioden kommer vid utgången av perioden att vara berättigade att erhålla ytterligare B-aktier vederlagsfritt om de två förbestämda prestationskriterierna (totalavkastning (”TSR”) och EBITA-utveckling) är uppfyllda (”Prestationsaktier”). Prestationskriterierna ska väga lika tungt vid fastställande av det antal Prestationsaktier som ska tilldelas. TSR-kriteriet innebär att TSR måste vara mer än 15 procent under intjänandeperioden (45 procent för full tilldelning). EBITA-utvecklingskriteriet innebär att EBITA-ökningen måste vara mer än 15 procent under intjänandeperioden (45 procent för full tilldelning).

För varje Sparaktie som innehas kan 2–6 Prestationsaktier komma att tilldelas beroende på vilken kategori respektive deltagare tillhör. Aktiesparprogrammet kommer att vara föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser.

Vid full tilldelning av Prestationsaktier kommer det totala antalet B-aktier i aktiesparprogrammet att uppgå till högst 5 431 514 B-aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i bolaget efter fullföljandet av erbjudandet (under antagandena att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Det maximala antalet B-aktier som kan komma att emitteras under aktiesparprogrammet vid inkludering av hedge för sociala kostnader är 7 091 752 B-aktier, vilket motsvarar cirka 0,4 procent av aktiekapitalet och 0,2 procent av rösterna i bolaget efter fullföljandet av erbjudandet (under antagandena att erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Kostnaderna för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. Storskogens totala kostnader för aktiesparprogrammet enligt IFRS 2 förväntas inte överstiga cirka 206,1 miljoner kronor (under antagandena att det maximala antalet Prestationsaktier tilldelas deltagarna och att marknadspriset på B-aktierna ökar med högst 50 procent). Av de totala kostnaderna beräknas utgående sociala avgifter uppgå till cirka 80,9 miljoner kronor (under antagandena att marknadspriset på B-aktierna ökar med 50 procent under intjänandeperioden och att genomsnittliga sociala avgifter uppgår till 30,57 procent).

I syfte att säkerställa leverans av Prestationsaktier samt att täcka och säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammet beslutade den extra bolagsstämman även om emission av högst 7 091 752 teckningsoptioner av serie
2021/2024 II vederlagsfritt till bolaget självt. Vid utgången av intjänandeperioden kommer teckningsoptionerna att överlåtas, utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller överlåtas till deltagare som har erhållit tilldelning.