Logotype

Bolagsstyrning

Storskogen är ett svenskt publikt aktiebolag. Före upptagandet till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm grundades bolagsstyrningen på svensk rätt samt på interna regler och instruktioner. Efter att Bolagets B-aktier har tagits upp till handel på Nasdaq Stockholm kommer Storskogen även att följa bl.a. Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut i samband med upptagandet till handel av Storskogens B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget är inte skyldigt att följa alla regler i Koden eftersom Koden medger en möjlighet att avvika från reglerna förutsatt att varje sådan avvikelse och den valda alternativa lösningen beskrivs samt att skälen för detta anges i bolagsstyr-ningsrapporten (enligt principen ”följ eller förklara”).

Storskogen kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för upptagandet till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Varje avvikelse från Koden kommer att redovisas i Storskogens bolagsstyrningsrapport. Bolaget behöver dock inte i den första bolagsstyrningsrapporten beskriva avvikelser som rör sådana regler som inte har varit relevanta under den period som omfattas av bolagsstyrningsrapporten. För närvarande förväntar sig bolaget att inte redovisa några avvikelser från Koden i bolagsstyrningsrapporten.