Logotype

Bolagsstämmor

Allmänt

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor(er) samt om arvode till styrelseledamöter och revisor(er).

Årsstämman ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Utöver årsstämman kan även extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. När kallelse till bolagsstämma har skett ska information om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.

Rätt att delta i bolagsstämmor

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införda som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. För att få delta i bolagsstämman måste den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier via en bank eller annan förvaltare, utöver att anmäla sin avsikt att delta till bolaget, tillfälligt låta rösträttsregistrera sina aktier fyra bankdagar före bolagsstämman. Aktieägare bör informera sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom ombud och får ha med sig högst två biträden.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran därom till styrelsen. Ärendet ska behandlas vid bolagsstämman förutsatt att begäran har kommit in till styrelsen senast en vecka före den dag kallelse till bolagsstämma senast får ske enligt aktiebolagslagen eller efter den dagen om begäran inkommer i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till stämman.