Logotype

VIKTIG INFORMATION

Med anledning av restriktioner under tillämplig värdepappersrätt är informationen på denna del av webbplatsen inte avsedd för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom vissa jurisdiktioner.

Vänligen bekräfta din plats:

Du har angett att du befinner dig i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

Du har angett att du befinner dig i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

Genom att trycka på knappen ”BEKRÄFTA” ovan intygar du att du är bosatt och befinner dig i det land som har angivits av dig ovan samt att du har läst och förstått detta meddelande.

VIKTIG INFORMATION


INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER I EN SÅDAN JURISDIKTION.

Informationen på denna del av webbplatsen och på sidorna som följer utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper eller en uppmaning att förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där sådana erbjudanden eller försäljningar är olagliga. Värdepapperen som omnämns på denna del av webbplatsen och på sidorna som följer (”Värdepapperen”) har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt U.S. Securities Act. Inget erbjudande av Värdepapperen lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperen har inte heller registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller till förmån för någon person som har sin registrerade adress i, befinner sig i eller bor i Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Alla erbjudanden av aktier i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var och en benämnd ”Medlemsstat”) (med undantag för Sverige) kommer att lämnas enligt ett undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) från kravet på att publicera ett prospekt för erbjudanden av aktier. Värdepapperen får således endast säljas i en Medlemsstat enligt ett undantag i Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer i Medlemsstater i EES (andra än Sverige) som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Alla erbjudanden av aktier i Storbritannien kommer att lämnas enligt ett undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”Storbritanniens Prospektförordning”) från kravet på att publicera ett prospekt för erbjudanden av aktier. Värdepapperen får således endast säljas i Storbritannien enligt ett undantag i Storbritanniens Prospektförordning. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Storbritanniens Prospektförordning (”Kvalificerade Investerare i Storbritannien”).

Denna del av webbplatsen och informationen häri är endast avsedd för personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som faller inom betydelsen av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (“Föreskriften”) eller (iii) är enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka webbplatsen och informationen häri lagligen kan delges, som omfattas av artikel 49(2)(A)–(D) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera baserat på, eller förlita sig på, informationen som finns på denna del av webbplatsen. Investeringar och investeringsaktiviteter som relaterar till denna webbplats och informationen häri är endast tillgängliga för Relevanta Personer och kommer endast att behandlas för Relevanta Personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner och endast vissa kategorier av personer kan ges åtkomst till sådan information och sådana dokument. Alla personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten som finns tillgängliga på denna webbplats bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller regler som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats eller som kräver registrering eller godkännande av deras eventuella förvärv av värdepapper. Ingen sådan registrering eller sådant godkännande har erhållits utanför Sverige. Storskogen Group AB (publ) tar inget ansvar för överträdelser av tillämpliga lagar och regler av någon person.

Även om Storskogen Group AB (publ) bedömer att informationen som återfinns på de följande sidorna är korrekt och fullständig per dagen för dess tillgängliggörande, och även om Storskogen Group AB (publ) kan komma att publicera ny information från tid till annan, åtar sig Storskogen Group AB (publ) ingen skyldighet att uppdatera eller korrigera sådan information och avsäger sig uttryckligen alla sådana skyldigheter.

Om du inte är behörig att ta del av materialet på denna webbplats, eller vid tvivel om du är behörig, vänligen lämna denna webbplats.


Bekräftelse

Genom att fortsätta för att ta del av det material som denna bekräftelse ger åtkomst till bekräftar du att du (1) har läst och förstått informationen ovan, (2) samtycker till att bindas av dessa villkor, (3) enligt tillämpliga lagar och regler är behörig att fortsätta till följande delar av denna webbplats, (4) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka information som finns på denna webbplats till någon person i USA eller till publikationer med allmän spridning i USA, och att du:

  • är bosatt och befinner dig utanför USA,
  • inte är bosatt i eller befinner dig i någon Medlemsstat, med undantag för Sverige, såvida du inte är en Kvalificerad Investerare, och
  • inte är bosatt eller befinner dig i Storbritannien såvida du inte är en Kvalificerad Investerare i Storbritannien eller en Relevant Person.

Du har angett att du befinner dig i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

IPO 2021

Den 15 september 2021 offentliggjorde Storskogen sin avsikt att börsnoteras på Nasdaq Stockholm. Prospekt och pris per aktie offentliggjordes den 27 september 2021. Första handelsdag för Storskogens B-aktier var den 6 oktober 2021.

Läs prospektet 

Om Storskogen

Storskogens vision är att vara den bästa ägaren av små och medelstora bolag. Koncernen har ett långsiktigt och hållbart perspektiv när det förvärvar och driver sina bolag, vilka avses innehas på lång sikt utan någon förutbestämd exithorisont. Gemensamt för samtliga enheter inom Koncernen är ett fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark marknadsposition.

Pressmeddelanden

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandepris per B-aktie38,50 kronor
Anmälningsperiod för
allmänheten i Sverige
28 september–5 oktober 2021
Anmälningsperiod för
institutionella investerare
28 september–5 oktober 2021
Första dag för handel
på Nasdaq Stockholm
6 oktober 2021
Likviddag8 oktober 2021

Presentation av Storskogen (5 min)

Daniel Kaplan, vd, ger en övergripande beskrivning av Storskogens verksamhet och hur företaget är uppbyggt – för mer information om bolagets affärsområden, förvärvsmodell, finansiell styrning och vårt hållbarhets­arbete, se videon nedan.

Presentation av Storskogen -på engelska (32 min)

Daniel Kaplan, vd och medgrundare, och Lena Glader, CFO, ger en övergripande beskrivning av Storskogen och får sällskap av Alexander Murad Bjärgård, medgrundare och chef för M&A, som berättar om företagsförvärvsmodellen. Peter Ahlgren, Christer Hansson och Fredrik Bergegård – chefer för Storskogens tre affärsområden berättar om sina respektive områden Tjänster, Handel och Industri. Amelie Nordin, Storskogens Hållbarhets­chef, berättar varför och på vad sätt som hållbarhets­arbetet är en integrerad del av vår affärsmodell. Slutligen får vi träffa Mikael Neglén och Philip Löfgren, ansvariga chefer för Storskogens verksamhet i DACH-regionen och Storbritannien.