Logotype

Finansiella mål

Storskogens styrelse har fastställt ett antal finansiella mål som är kopplade till Storskogens tillväxtstrategi:

EBITA-tillväxt

 • Storskogen avser att fortsätta sin förvärvsstrategi och upprätthålla
  tillväxtnivåer i linje med historiska resultat. Förvärv utgör den främsta
  tillväxtdrivaren och kommer att finansieras av genererade kassamedel
  och framtida skuldemissioner i enlighet med Storskogens
  kapitalstrukturpolicy. Vid betydande förvärvsaktivitet, som drivs
  av tillgången till attraktiva förvärvsobjekt, kan Storskogen använda
  eventuella framtida aktieemissioner för att accelerera tillväxten i den
  utsträckning marknadsförhållandena är gynnsamma.
 • Organisk EBITA-tillväxt1) förväntas ligga i linje med en
  real BNP-tillväxt på de marknader där Storskogen verkar,
  plus 1–2 procentenheter, samt förväntas drivas av
  koncernbolagens operationella utveckling och större
  tillväxtbidrag från koncernbolag utanför Sverige.

EBITA-marginal

 • Storskogens mål är att bibehålla en EBITA-marginal2) om
  cirka tio (10) procent i genomsnitt i linje med den historiska
  utvecklingen av Storskogens diversifierade portfölj av
  lönsamma och stabila företag.
Justerad kassagenerering 
 • Storskogens mål är att uppnå en Justerad kassagenerering3)
  över 70 procent beräknat på den senaste tolvmånadersperioden,
  med genomsnittligt låga kapitalbehov inom Koncernen
  och ett starkt fokus på kassagenerering.
Belåningsgrad
 • Storskogen avser att investera sitt kassaflöde i organiska
  tillväxtinitiativ och förvärv samt upprätthålla en ansvarsfull
  kapitalstruktur. Storskogens mål är att kvoten av Nettoskuld
  genom Justerad RTM EBITDA4) ska vara 2,0–3,0x. Beroende
  på timing av förvärv kan belåningsgraden temporärt
  vara högre än 3,0x men förväntas inte överstiga 3,5x.
Utdelningspolicy
 • Storskogens styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär
  att utdelningen ska motsvara 0–20 procent av årets resultat.

1) Beräknat som förändringar i EBITA, exklusive förvärvs- och avyttringseffekter från förvärv, jämfört med motsvarande period föregående år.
2) Beräknat som EBITA i procent av nettoomsättning.
3) Beräknat som Operativt kassaflöde i procent av Justerad EBITDA.
4) Beräknad som Nettoskuld jämfört med Justerad RTM EBITDA.