Logotype

Bokslutskommuniké 2023

2024-02-15
Regulatorisk information
Corporate news

”Vi är inte nöjda med marginalen i det fjärde kvartalet, men däremot med det starka kassaflöde som vi åstadkom under ett komplext och utmanande år. För helåret ökade nettoomsättningen med 5 procent till 36,0 miljarder kronor (34,3) och justerad EBITA med 3 procent till 3,2 miljarder kronor (3,1). Marginalen för helåret var 9,0 procent (9,2), trots ett svagt fjärde kvartal. Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades med 1 733 miljoner kronor och uppgick till 3 361 miljoner kronor (1 628), vilket möjliggjorde en minskning av räntebärande skuld med 2 759 miljoner kronor under året. Ambitionen att sänka vår skuld, upprätthålla en god lönsamhet och bibehålla marknadsandelar kvarstår, för att gradvis öka fokus på initiativ som driver organisk tillväxt”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2023)

 • Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 8 997 MSEK (9 836), varav 6 procent är hänförligt till avyttringar tidigare under året.
 • Justerad EBITA minskade med 24 procent till 706 MSEK (927), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,8 procent (9,4).  
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 34 procent till 520 MSEK (792), motsvarande en rörelsemarginal om 5,8 procent (8,1).
 • Periodens resultat minskade med 66 procent till 143 MSEK (417).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,22).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1 459 MSEK (1 272).
 • Tre förvärv tillträddes, med en sammanlagd årsomsättning om 86 MSEK.
 • En avyttring genomfördes, med en årsomsättning om 25 MSEK.

Perioden (1 januari - 31 december 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 36 006 MSEK (34 250). Den organiska omsättningstillväxten var -3 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 3 procent till 3 238 MSEK (3 143), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 procent (9,2). Den organiska EBITA-tillväxten var -13 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6 procent till 2 446 MSEK (2 613), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8 procent (7,6).
 • Periodens resultat minskade med 41 procent till 944 MSEK (1 592).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,47 SEK (0,86) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,46 SEK (0,86).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 3 361 MSEK (1 628).
 • Tolv förvärv tillträddes, med en sammanlagd årsomsättning om 597 MSEK.
 • Elva avyttringar genomfördes, med en sammanlagd årsomsättning om 1 875 MSEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Storskogens styrelse föreslår en utdelning om 0,09 SEK/aktie (0,08).

Presentation av delårs­rapporten

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens bokslutskommuniké den 15 februari 2024 kl. 09.00 (CET). Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via webbsändning och telefonkonferens.

Om du önskar delta via webbsändning, vänligen gå in på länken nedan: 
https://ir.financialhearings.com/storskogen-group-q4-report-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048809

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändning kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 15 februari 2024 kl. 07.00 (CET).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.