Logotype

Beslut vid årsstämma i Storskogen Group AB (publ)

2024-05-08
Regulatorisk information
Corporate news

Vid Storskogens årsstämma i dag den 8 maj 2024 beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,09 kronor per aktie, omval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Murad Bjärgård, Louise Hedberg, Johan Thorell och Robert Belkic som styrelseledamöter, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor, antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, inrättande av två incitamentsprogram samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier samt återköp och överlåtelser av egna B‑aktier.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,09 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023 och att måndagen den 13 maj 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske torsdagen den 16 maj 2024.

Val av styrelse och fastställelse av styrelsearvode

Annette Brodin Rampe omvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Alexander Murad Bjärgård, Louise Hedberg, Johan Thorell och Robert Belkic omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 145 000 kronor och fördelas enligt följande: 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 415 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens revisionsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 100 000 kronor per medlem (200 000 kronor för ordföranden i revisionsutskottet), att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens ersättningsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 50 000 kronor per medlem (75 000 kronor för ordföranden i ersättningsutskottet) och att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens hållbarhets­utskott ska erhålla ytterligare arvode om 50 000 kronor per medlem (75 000 kronor för ordföranden i hållbarhets­utskottet).

Val av revisor och fastställelse av revisorsarvode

Årsstämman omvalde Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare att tillämpas på ersättningar som bolaget avtalar om efter årsstämman 2024.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram som riktats till högst 63 ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner mot kontant betalning om ett belopp motsvararande marknadsvärdet av teckningsoptionen vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under en teckningsperiod från och med den 1 juni 2027 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårs­rapport för perioden 1 januari–31 mars 2027) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B‑aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Sammanlagt kan högst 10 578 591 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet.

Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 25 ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i personaloptionsprogrammet kommer att erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 4 603 222.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 4 603 222 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet (eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av B-aktier till deltagare i programmet.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier. Emissions­bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet B‑aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger tio procent av det totala antalet B-aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser får ske av egna B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Övriga beslut
Årsstämman beslutade även att:

  • bevilja samtliga styrelseledamöter, den tidigare styrelseledamoten Bengt Braun för tiden 1 januari – 12 maj 2023, och den tidigare verkställande direktören Daniel Kaplan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023, och
  • godkänna ersättningsrapporten.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har cirka 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 35 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.