Logotype

Bokslutskommuniké 2022

2023-02-16
Regulatorisk information
Corporate news

”Nettoomsättningen ökade med 96 procent till 34,3 miljarder kronor (17,5) under 2022 och Storskogen har därmed nästan fördubblats i storlek. Merparten av ökningen är hänförlig till förvärv, kombinerat med en god organisk tillväxt för perioden på 12 procent. Stora förändringar har skett i vår omvärld under året. Vi fortsätter att arbeta aktivt med bolagen med fokus på kassaflöde samt att stärka lönsamheten och balansräkningen. På medellång sikt, och under mer stabila förutsättningar, är målet att återgå till en ökad förvärvsdriven tillväxt”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

FJÄRDE KVARTALET (1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 9 836 MSEK (6 039).
 • Justerad EBITA ökade med 71 procent till 927 MSEK (542), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,4 procent (9,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 86 procent till 792 MSEK (426), motsvarande en rörelsemarginal om 8,1 procent (7,1).
 • Periodens resultat ökade med 66 procent till 417 MSEK (251).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,13).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 272 MSEK (699).
 • Fem förvärv tillträddes under kvartalet, med en sammanlagd omsättning för helåret 2022 om 446 MSEK.

Perioden (1 januari – 31 december 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 96 procent till 34 250 MSEK (17 496). Den organiska omsättningstillväxten var 12,1 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 86 procent till 3 143 MSEK (1 688), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,2 procent (9,6). Den organiska EBITA-tillväxten var -6,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 86 procent till 2 613 MSEK (1 406), motsvarande en rörelsemarginal om 7,6 procent (8,0).
 • Periodens resultat ökade med 68 procent till 1 592 MSEK (947).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,86 SEK (0,60).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 18 procent till 1 628 MSEK (1 376).
 • 54 förvärv tillträddes under året, med en sammanlagd omsättning för helåret 2022 om 11 916 MSEK. 

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Storskogens styrelse föreslår en utdelning om 0,08 SEK/aktie (0,07).
 • Efter perioden har tre förvärv tillträtts med en total årsomsättning om 95 MSEK och EBITA om 16 MSEK. Storskogens intjäningsförmåga (justerad RTM EBITA) inklusive dessa uppgår till 3 507 MSEK.
 • Storskogen har per rapportdagen tre signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI). Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 345 MSEK under bolagens senaste kända räkenskapsår med en EBITA på 65 MSEK. 

Presentation av bokslutskommunikén

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens bokslutskommuniké den 16 februari 2023 kl. 09.00 (CET).

Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via audiocast och telefonkonferens, med möjlighet att ställa frågor.

Följ webbsändningen via följande länk:

https://ir.financialhearings.com/storskogen-group-q4-2022

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46850516386

UK: +442031984884

US: +14123176300

Pinkod: 0985966#

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterialet kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida en timme innan audiocasten. En inspelning av audiocasten kommer att tillgängliggöras i efterhand. Detta material kommer att kunna nås via:
www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Kaplan, vd och medgrundare
+46 739 209 400
daniel.kaplan@storskogen.com 

Lena Glader, CFO
+46 739 884 466
lena.glader@storskogen.com 

Oscar Stjerngren, IR-chef
+46 708 798 769 
oscar.stjerngren@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 16 februari 2023 kl. 07.00 (CET).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 900 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 37,4 miljarder (RTM).