Logotype

Delårs­rapport januari-juni 2022

2022-08-16
Regulatorisk information
Corporate news

”Det andra kvartalet är vanligtvis starkare än det första för Storskogen, och 2022 var inget undantag, med starka siffror överlag. Om vi ägt alla företag i koncernen under hela den senaste tolvmånadersperioden, skulle vi ha haft en årsomsättning om cirka 36 miljarder kronor och justerad EBITA om cirka 3,6 miljarder kronor. Storskogens diversifiering gör oss mer tåliga för framtida konjunktursvängningar. Vi förväntar oss ett säsongsmässigt svagare tredje och ett starkare fjärde kvartal”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.


ANDRA KVARTALET (1 APRIL 30 JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 137 procent till 9 059 MSEK (3 821).
 • Justerad EBITA ökade med 129 procent till 877 MSEK (383), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,7 procent (10,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 129 procent till 681 MSEK (298), motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (7,8).
 • Periodens resultat ökade med 126 procent till 474 MSEK (210).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,14).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 335 MSEK (891).
 • 20 förvärv genomfördes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning för bolagens senaste räkenskapsår om 4 343 MSEK.
 • Antalet B-aktier ökade under kvartalet med 8 miljoner aktier till följd av riktade emissioner i samband med förvärv. Totalt antal aktier uppgick vid periodens slut till 1 664 miljoner.


DELÅRSPERIODEN (1 JANUARI 30 JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 138 procent till 15 997 MSEK (6 713). Den organiska omsättningstillväxten var 16 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 121 procent till 1 445 MSEK (654), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 procent (9,7). Den organiska EBITA-tillväxten var -3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 117 procent till 1 150 MSEK (530), motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 procent (7,9).
 • Periodens resultat ökade med 87 procent till 712 MSEK (381).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,38 SEK (0,28).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 152 MSEK (1 088).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021.


HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Efter perioden har fyra förvärv tillträtts med en total årsomsättning om 258 MSEK och EBITA om 38 MSEK. Storskogens intjäningsförmåga (justerad RTM EBITA) inklusive dessa uppgår till 3 682 MSEK.
 • Storskogen har per rapportdagen 9 signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI) och transaktioner där koncernen är en så kallad preferred buyer. Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 1 112 MSEK under bolagens senaste kända räkenskapsår med en EBITA på 201 MSEK.


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens delårsrapport den 16 augusti 2022 kl. 09.00 (CEST).

Följ webbsändningen via följande länk:
tv.streamfabriken.com/storskogen-group-q2-2022

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46850558355
UK: +443333009272
US: +1 6319131422
Deltagar-PIN (för deltagare i USA): 83428773#

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.


För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
+46 739 209 400
daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
+46 739 884 466
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 16 augusti 2022 kl. 07.00 (CEST).
 

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 30 juni 2022 bestod Storskogen av 132 affärsenheter med sammanlagt över 12 000 anställda och en årsomsättning på cirka 36 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).