Logotype

Delårs­rapport Q3 2022

2022-11-15
Regulatorisk information

”Nettoomsättningen ökade med 113 procent till 24,4 miljarder kronor (11,5) under de första nio månaderna. Merparten av ökningen är hänförlig till förvärv, med en organisk tillväxt för perioden på 12 procent. Sedan börsnoteringen för drygt ett år sedan, när vi tog in 7,2 miljarder kronor i en nyemission, har Storskogen mer än fördubblat omsättningen. I september höll vi vår första kapitalmarknadsdag, där vi presenterade Storskogens långsiktiga strategi samtidigt som vi framhöll vårt kort- till medellångsiktiga fokus på kassaflöde, att stärka balansräkningen samt att genomföra värdeskapande satsningar”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

TREDJE KVARTALET (1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 77 procent till 8 417 MSEK (4 744).
 • Justerad EBITA ökade med 57 procent till 772 MSEK (492), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,2 procent (10,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 49 procent till 671 MSEK (450), motsvarande en rörelsemarginal om 8,0 procent (9,5).
 • Periodens resultat ökade med 47 procent till 463 MSEK (314).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,20).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 204 MSEK (-410).
 • Fyra förvärv tillträddes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning för bolagens senaste räkenskapsår om 258 MSEK.
 • Ett icke-säkerställt syndikerat facilitetsavtal om 300 MEUR ingicks.

PERIODEN (1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 113 procent till 24 414 MSEK (11 457). Den organiska omsättningstillväxten var 12,4 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 94 procent till 2 216 MSEK (1 145), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,1 procent (10,0). Den organiska EBITA-tillväxten var -5,5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 86 procent till 1 821 MSEK (980), motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 procent (8,6).
 • Periodens resultat ökade med 69 procent till 1 176 MSEK (696).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,64 SEK (0,48).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 356 MSEK (677).

Belopp inom parantes avser motsvarande period 2021.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Efter perioden har fyra förvärv tillträtts med en total årsomsättning om 438 MSEK och EBITA om 97 MSEK. Storskogens intjäningsförmåga (justerad RTM EBITA) inklusive dessa uppgår till 3 584 MSEK.
 • Storskogen har per rapportdagen fem signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI). Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 262 MSEK under bolagens senaste kända räkenskapsår med en EBITA på 39 MSEK. 

PRESENTATION AV DELÅRS­RAPPORTEN

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens delårs­rapport den 15 november 2022 kl. 09.00 (CET).

Följ webbsändningen via följande länk:
https://ir.financialhearings.com/storskogen-group-q3-2022

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46850558375

UK: +443333009271

US: +16467224904

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Kaplan, vd och medgrundare
+46 739 209 400
daniel.kaplan@storskogen.com 

Lena Glader, CFO
+46 739 884 466
lena.glader@storskogen.com 

Oscar Stjerngren, IR-chef
+46 708 798 769 
oscar.stjerngren@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 15 november 2022 kl. 07.00 (CET).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 500 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 36,5 miljarder (RTM).

Video

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens delårs­­rapport för tredje kvartalet 2022, följt av en frågestund (på engelska).