Logotype

Det här är Storskogen

Storskogen grundades 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen är uppdelat i tre affärsområden och består av ett närmare hundra affärsenheter med cirka 7000 anställda – varav mer än två tredjedelar utanför storstadsregionerna.

Vi tror på att vårda allt det som gjort de bolag vi köper framgångsrika och har inte en avsikt att sälja vidare de företag vi förvärvar. Den som säljer sitt livsverk till Storskogen ska känna sig trygg med att Storskogen som ny ägare kommer att bidra med kompetens och stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång. 

Bolagssäljare ska känna sig trygga med att Storskogen som ny ägare kommer att vara engagerade och stötta bolaget på bästa sätt.

Daniel Kaplan, vd

Långsiktighet och värdeskapande

Den som en gång startat ett framgångsrikt bolag vet att det sällan sker över en natt. Dessutom är varje företag unikt och har olika förutsättningar för att lyckas.  Sammantaget krävs det därför uthållighet och långsiktighet för att skapa värden över tid, vilket har lett fram till en filosofi där vi:

  • inte har någon bortre gräns för vår ägarhorisont
  • premierar långsiktiga resultat framför kortsiktiga
  • strävar att driva företag med en hållbar affärsmodell
  • har starkt fokus på professionalism och affärsetik

Entreprenörskap och kompetens

Storskogen har en beprövad decentraliserad ägarmodell där förvärvade företag omfattas av koncernens principer för ekono­misk styrning och kontroll, men där affärs­besluten ligger kvar i företagen. Varje företag har ansvar för strategi, kompetens och resultat. Att ta bort ansvaret är att ta bort entreprenörskapet och det driv som utgör kärnan i Storskogens ägarmodell.

Storskogen har en bredd av kompetens från olika branscher och verksamheter och agerar därför ofta som bollplank gentemot vd, och hjälper bolagen med planerade vd­-byten. Genom ett aktivt styrelsearbete tar Storskogen ansvar för att företagen har en fungerande affärsplan och budget. Att bolagen integreras i koncer­nens ekonomistyrning ger dem bättre verktyg för att följa upp resultat.

94

affärsenheter inom handel, industri och tjänster, vid halvårsskiftet 2021

11,5

mdkr i omsättning i slutet av juni 2021, motsvarande cirka 19 mdkr på rullande 12 månader vid samma tidpunkt, som om vi ägt förvärvade bolag hela den föregående 12 månadersperioden (RTM).

6974

anställda i koncernen vid slutet av juni 2021

Ledning och medarbetare

Storskogens dotterbolag har sammantaget cirka 7000 medarbetare. På huvudkontoret i Stockholm samt i Storskogens filialer i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och Schweiz arbetar närmare 80 personer inom specialistområden som juridik, ekonomistyrning, förvärv och operationell ledning.

Ledning och styrelse

Hållbarhet

Ett hållbart perspektiv genomsyrar en mängd områden, från effektiv resursförbrukning för att skapa konkurrensfördelar till att värna om anställda och deras kompetensutveckling. En långsiktig ambition går hand i hand med ett hållbart perspektiv och startar redan i förvärvsprocessen när Storskogen analyserar bolag.

Mer om vårt hållbarhetsarbete