Logotype

Hållbarhet – en integrerad del av vår affärsidé

Centralt för Storskogens affärsmodell är en evig ägarhorisont som innebär att vi har som mål att stanna kvar som ägare i de bolag vi förvärvar. Ett så långt ägarperspektiv gör hållbarhet till en självklar del av vår affärsmodell för att tillse att vår bolagsgrupp kommer att finnas kvar och fortsätta att vara lönsam och relevant framgent. Arbetet med hållbarhet, eller ESG (Environment, Social, Governance), samordnas i våra rutiner från det att vi utvärderar eventuella förvärv till dess att bolagen blir en del av vår affärsområdesorganisation med löpande arbete kring strategisk utveckling, uppföljning och rapportering.

Hållbarhetspolicy

Storskogens Hållbarhetschef, Amelie Nordin, berättar om Storskogens hållbarhetsarbete - hur arbetet är strukturerat och en integrerad del av Storskogens affärsmodell. 

E, S och G – från förvärv till förvaltning

Storskogen arbetar med hållbarhetsfrågor utifrån en strukturerad process som startar när vi utvärderar eventuella förvärvskandidater – för att få en bild av hur förutsättningarna för det specifika bolagets framtida affärsmodell, konkurrenskraft och finansiella ställning ser ut utifrån ett ESG-perspektiv. Förvärv görs endast av bolag vars erbjudande och agerande bedöms vara relevant och attraktivt för framtidens kunder, medarbetare och samhälle – vilket innebär att vi exkluderar bolag inom en rad områden som tobak, spelbolag och vapenindustrin.

Grunden för våra möjligheter att påverka de bolag som förvärvas och dess arbetet med ESG-mål utgår från det majoritetsägande Storskogen har i samtliga förvärvade bolag och genom att representanter från Storskogen ser till att samtliga bolagsstyrelser har ESG på sin agenda. De väsentliga aspekter och KPI:er som respektive styrelse har i uppgift att arbeta efter är uppdelade i miljöaaspekter (E), sociala aspekter (S) och styrning/ekonomiskt ansvar (G). De väsentliga aspekter vi adresserar kring dessa områden redogör vi för ytterligare nedan.

Storskogens hållbarhetsprocess

Hållbarhetsprocess
Hållbarhetsprocess

Fokus på ”E” i ESG

Under 2020 gjordes en väsentlighetsanalys av de koncerngemensamma hållbarhetsaspekterna som Storskogen identifierat under 2019, som vi redogjorde för i Storskogens Hållbarhetsrapport som var en del av Storskogens Årsredovisning för 2020.

Storskogens klimatarbete prioriterades under 2020 och då gjordes företagets första klimatbokslut. Det arbetet har fortsatt under 2021 och har använts för att ta fram Storskogens klimatstrategi som är i linje med Parisavtalet med målet att vara klimatneutrala till 2030.

Storskogen har under hösten 2021 ansökt till The Science Based Targets Initiative (SBTi) och vi har nu 24 månader på oss att få våra mål validerade.

Hållbarhetsprocess

Fokus på ”S” i ESG

Väsentliga aspekter i Storskogens strävan att vara en hållbar arbetsgivare fokuserar på hälsa och säkerhet, jämställdhet och mångfald samt att stötta de lokala samhällen där våra bolag är aktiva. Att stötta lokalsamhällen har sin grund i att Storskogen ofta förvärvar bolag som är viktiga arbetsgivare på mindre orter och att hålla lokalsamhällen levande tror vi bidrar till att värden skapas genom ett lokalt kunnande och en närhet till kunden. Framgång bygger också på goda och långsiktiga relationer till viktiga aktörer i bolagens omvärld, inklusive myndigheter, leverantörer och arbetstagarorganisationer. Att vara en attraktiv arbetsgivare är också en essentiell del i ett långsiktigt perspektiv vilket tar sig uttryck i att bland annat arbeta för långsiktig kompetensförsörjning.

Fokusområde under hösten 2021 och våren 2022 är jämställdhet och mångfald.

Hållbarhetsprocess

Fokus på ”G” i ESG

Centralt för Storskogens fortsatta framgång är en väl fungerande bolagsstyrning som säkerställer att vi har lönsamma och välskötta bolag. Förväntan är att bolagen levererar goda operativa resultat genom att fatta hållbara och affärsdrivna beslut. Bolagen omfattas av koncernens principer och struktur för ekonomisk styrning och kontroll, medan affärsbesluten ligger kvar i respektive bolag. En av fördelarna med att ingå i en större koncern är att bolagen får tillgång till styrdokument, erfarenhetsutbyte och hjälp med stora och viktiga frågor som kan vara komplexa och dyra att hantera som mindre bolag. Två av de policyer som säkerställer god bolagsstyrning är dels Storskogens uppförandekod som lanserades under hösten 2020 samt Storskogens antikorruptionspolicy som slår fast en nolltolerans mot korruption och beskriver riktlinjerna för otillåtna förmåner och handlingar.

Frågor vi ofta får

Vi har sammanställt en FAQ som svarar på de vanligaste frågorna vi brukar få. Hittar du inte svaret du söker är du alltid välkommen att kontakta oss.

FAQ Hållbarhet

Visselblåsartjänst

Storskogen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade.

Följ länken nedan för att komma till den externa visselblåsartjänsten, där finns även mer information:

VISSELBLÅSARTJÄNST

Kontakt för hållbarhetsfrågor

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete så ta gärna kontakt med
Storskogens Hållbarhetschef Amelie Nordin

Amelie Nordin, Hållbarhetschef
E: amelie.nordin@storskogen.com