Logotype

Storskogen skapar värde för samhälle, människor och miljö

Med tydliga målsättningar och ett kontinuerligt arbete med att integrera hållbarhetsstyrning i hela verksamheten tar Storskogen steg mot en hållbar verksamhet i hela värdekedjan.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Tre prioriterade områden

Storskogens hållbarhetsarbete baseras på en väsentlighetsanalys genomförd under 2019 och intressentdialoger med ägare, medarbetare, kunder, leverantörer och lokalsamhällen runt våra bolag, i syfte att validera de av Storskogen prioriterade fokusområdena. 

Ansvarsfulla affärer

  • Vi har ett starkt fokus på professionalism och affärsetik.
  • Vi vill vara en ansvarsfull ägare genom att stötta våra bolag med kompetens och kunskap.
  • Vi integrerar hållbarhet i vår värdekedja.

Mål: Storskogen ska senast 2025 ha säkerställt efterlevnad av leverantörsuppförandekoden.

Minimerad miljöpåverkan

  • Vi agerar för att undvika negativ påverkan och strävar efter att ha positiv påverkan på miljön.
  • Vi använder vetenskapligt baserade klimatmål för att bidra till att nå Parisavtalet.

Mål: Storskogen ska halvera utsläppsintensiteten till 2030 jämfört med 2020, i linje med Parisavtalet, och nå netto noll 2045

En god arbetsgivare och granne

  • Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder kompetensutveckling och spännande karriärer.
  • Vi strävar efter att vara en jämställd och inkluderande organisation.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsplatser.
  • Vi bidrar till ett levande lokalsamhälle.

Mål: Arbete pågår med att kvantifiera mål.

Storskogens klimatstrategi

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och givetvis en av Storskogens mest prioriterade hållbarhetsaspekter. För att säkra att Storskogen ställer om till en koldioxidsnål ekonomi och förblir värdeskapande, har vi en klimatstrategi

Klimatmål

2025

KPI: 80 procent fossilfri el
KPI: 100 procent av våra bolag ska sätta klimatmål i linje med koncernmålet

Klimatmål

2030

Utsläppsintensitet 0,95 tCO2/MSEK
KPI: 100 procent fossilfri el Kompensera för återstående utsläpp

Klimatmål

2045

Netto noll
Sträva efter netto noll så långt det är möjligt (minst 85 procent) och kompensera för resten.

Utfall under 2021

Förändring i CO2e-utsläpp per MSEK omsättning1)

-16%

1) Storskogens utsläppsintensitet har under året minskat med 16 procent. En av anledningarna till den minskade utsläppsintensiteten är att vi under året förvärvat stora industribolag med låga utsläpp i relation till omsättning. Detta har alltså haft en väsentlig påverkan på Storskogen Groups totala utsläppsintensitet. 

Att stötta hållbarhetsarbetet i bolagen är en viktig del i vår vision att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag.

Amelie Nordin, Hållbarhetschef

Visselblåsartjänst

Storskogen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade. 

visselblåsartjänst

Kontakt för hållbarhetsfrågor

Amelie Nordin
Hållbarhetschef 
E: amelie.nordin@storskogen.com