Logotype

Hållbarhet och långsiktighet

Globala utmaningar, som klimatförändringar, knappa naturresurser och att säkra goda sociala förutsättningar för en allt större befolkning, har satt igång en kraftfull förändringsprocess i samhället som innebär att lagstiftning, konsumtionsmönster och kundpreferenser snabbt kan ändras.

Storskogens affärsmodell är att skapa god långsiktig avkastning genom att förvärva och utveckla små och medelstora bolag. Det finns ingen bortre gräns för ägandet, utan Storskogens ägarhorisont kan betraktas som evig. För att lyckas driva en koncern långsiktigt med ett stort antal dotterbolag inom olika typer av branscher och samtidigt ha fokus på lönsamhet och stabila kassaflöden måste Storskogen ta hänsyn till hållbarhetsfrågor både innan och efter vi gör ett bolagsförvärv. 

Hållbara förvärv

Under de inledande faserna när Storskogen analyserar eventuella förvärv så identifierar och analyserar vi olika hållbarhetsaspekters påverkan på det specifika förvärvets framtida affärsmodell, konkurrenskraft och finansiella ställning - och därmed hur pass attraktivt bolaget är som förvärvskandidat. Det kan handla om miljöfrågor som utsläpp, resurs- och energieffektivitet samt avfallshantering eller om sociala frågor som arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, en ansvarsfull leverantörskedja, jämställdhet och mångfald eller om god affärsetik och anti-korruption. Storskogen kan avstå från att investera i ett bolag på grund av komplexa eller kostsamma hållbarhetsrisker, eller där affärsmodellen inte bedöms vara långsiktigt hållbar. Förvärv görs endast av bolag vars erbjudande och agerande bedöms vara relevant och attraktivt för framtidens kunder, medarbetare och samhälle.

Ansvar i ägandet och driften

Storskogens vd har det övergripande ansvaret för koncernens hållbarhetsarbete. Koncernens decentraliserade ägarmodell innebär att respektive dotterbolags-vd, precis som i övriga strategiska frågor, ansvarar för att ta fram och genomföra ett lämpligt hållbarhetsarbete som resulterar i konkurrensfördelar. Storskogen finns alltid representerat i dotterbolagsstyrelserna och har löpande formella och informella möten med bolagen. Den övergripande förväntan på samtliga bolag är att de levererar goda operativa resultat genom att fatta affärsdrivna och hållbara beslut.

I Storskogens ägarengagemang ingår att över tid också:

  • Föra löpande diskussioner med ledning och styrelse för att identifiera och agera på väsentliga aspekter inom områdena miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption vilka förväntas påverka bolagets affärsmodell, konkurrenskraft och/eller finansiella ställning. Slutsatserna och hur de påverkar bolagets strategi ska presenteras och diskuteras i respektive dotterbolagsstyrelse.
  • Sätta relevanta och mätbara mål för de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna och sedan genomföra aktiviteter för att nå dem. Uppföljning rapporteras löpande till respektive dotterbolagsstyrelse.
  • Ta fram och implementera styrdokument och instruktioner som stödjer bolagets hållbarhetsarbete. Efterlevnad ska årligen följas upp och rapporteras till respektive dotterbolagsstyrelse.

Som ägare är Storskogen långsiktig, ansvarsfull och engagerad. Detta innebär bland annat att dotterbolagen:

  • Stöttas med ett strukturerat styrelsearbete, verktyg, råd och praktisk erfarenhet för att fatta väl underbyggda beslut.
  • Ges finansiell styrka som kan möjliggöra de satsningar som krävs för att förbli långsiktigt konkurrenskraftiga.
  • Får tillgång till ett internt nätverk av duktiga medarbetare för idé- och erfarenhetsutbyte samt ett externt nätverk av potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Lokalanknytning

Storskogen förvärvar ofta entreprenörsdrivna bolag som är baserade i mindre orter runt om i Sverige. Bolagen är ofta en viktig lokal arbetsgivare och samarbetspartner. Efter förvärv fortsätter i princip alltid bolagen med sin verksamhet på orten. Förutom att detta bidrar till att hålla lokalsamhällen levande, tror Storskogen att värde bäst skapas genom ett lokalt kunnande och en närhet till kunden. Framgång bygger också på goda och långsiktiga relationer till viktiga aktörer i bolagens omvärld, inklusive myndigheter, leverantörer och arbetstagarorganisationer.

Attraktiv arbetsgivare

Koncernens framgång förutsätter att den är en attraktiv arbetsgivare. För duktiga medarbetare kan den större koncernen erbjuda fler karriär- och utvecklingsmöjligheter. 

Långsiktig kompetensförsörjning är en annan viktig del av Storskogens ansvar som ägare och arbetsgivare. En stabil och långsiktig ägare ger trygghet för de anställda och i förlängningen även för de samhällen där företagen verkar. När företag närmar sig en generationsväxling är det naturligt att det kan ge upphov till oro bland medarbetarna. Storskogens vision är att bidra till tryggare förhållanden bland annat genom att gå in som ny långsiktig ägare. Ökade investeringar, strukturkapital och rekrytering av nyckelpersoner kan leda till en initial belastning på resultatet, men ger förutsättningar för hållbar tillväxt och lönsamhet på längre sikt.

VISSELBLÅSARTJÄNST

Storskogen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade.

Följ länken nedan för att komma till den externa visselblåsartjänsten, där finns även mer information:

VISSELBLÅSARTJÄNST

Den här hemsidan använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter att använda hemsidan utan att göra några ändringar godkänner du användningen av kakor. Läs mer om kakor här