Logotype

Storskogen skapar värde för samhälle, människor och miljö

Med tydliga målsättningar och ett kontinuerligt arbete med att integrera hållbarhetsstyrning i hela verksamheten tar Storskogen steg mot en hållbar verksamhet i hela värdekedjan.

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Tre prioriterade områden

Storskogens hållbarhetsarbete baseras på en väsentlighetsanalys genomförd under 2019 och intressentdialoger med ägare, medarbetare, kunder, leverantörer och lokalsamhällen runt våra bolag, i syfte att validera de av Storskogen prioriterade fokusområdena. 

Ansvarsfulla affärer

 • Vi har ett långsiktigt perspektiv där hållbarhet blir en naturlig del i beslutsfattandet.
 • Vi har ett starkt fokus på professionalism och affärsetik.
 • Vi vill vara en ansvarsfull ägare genom att stötta våra bolag med kompetens och kunskap.
 • Vi integrerar hållbarhet i vår värdekedja.

Mål: Arbete pågår med att kvantifiera mål.

Minimerad miljöpåverkan

 • Vi agerar för att undvika negativ påverkan och strävar efter att ha positiv påverkan på miljön.
 • Vi använder vetenskapligt baserade klimatmål för att bidra till att nå Parisavtalet.
 • Vi strävar efter att öka resurseffektiviteten och ställa om till en cirkulär ekonomi.

Mål: Nettonoll 2045 med en halvering av utsläppsintensiteten till 2030.

Hållbar arbetsgivare

 • Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
 • Vi vill vara en jämställd organisation som främjar mångfald.
 • Vi arbetar kontinuerligt för att ha säkra och hälsosamma arbetsplatser.
 • Vi bidrar till ett levande lokalsamhälle.

Mål: Arbete pågår med att kvantifiera mål.

Storskogens klimatstrategi

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och givetvis en av Storskogens mest prioriterade hållbarhetsaspekter. För att säkra att Storskogen ställer om till en koldioxidsnål ekonomi och förblir värdeskapande, har vi en klimatstrategi

Klimatmål

2025

• 100 procent av våra bolag ska sätta klimatmål i linje med koncernmålet
• 80 procent förnybar energi

Klimatmål

2030

• Halvering av utsläppsintensiteten jämfört med 2020 i Scope 1 + 2
• 100 procent förnybar energi

Klimatmål

2045

• Netto noll utsläpp

Utfall under 2021

Förändring i CO2e-utsläpp per MSEK omsättning1)

-16%

1) Storskogens utsläppsintensitet har under året minskat med 16 procent. En av anledningarna till den minskade utsläppsintensiteten är att vi under året förvärvat stora industribolag med låga utsläpp i relation till omsättning. Detta har alltså haft en väsentlig påverkan på Storskogen Groups totala utsläppsintensitet. 

Att stötta hållbarhetsarbetet i bolagen är en viktig del i vår vision att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag.

Amelie Nordin, Hållbarhetschef

Visselblåsartjänst

Storskogen strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerheten och respekten för alla människor som berörs av vår verksamhet. Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. För att säkerställa möjligheten till anonym kommunikation så hanteras visselblåsartjänsten av en extern tjänsteleverantör, WhistleB. Alla meddelanden är krypterade. 

visselblåsartjänst

Kontakt för hållbarhetsfrågor

Amelie Nordin
Hållbarhetschef 
E: amelie.nordin@storskogen.com