Logotype

”Tillsammans är vi starkare”

2024-03-06
Views, Industry

BUSINESS AREA INSIGHT: INDUSTRIAL TECHNOLOGY

Mikael Jonsson, Investment Director inom Industrial Technology, delar med sig av sina insikter hur Storskogen i sin ägarroll bidrar till att stärka affärsenheternas kunderbjudanden och marknadspositioner. Detta sker bland annat genom samarbeten inom vertikalen, genom allt från kompetensutbyte till gemensamma affärsprojekt.

En vertikal med diversifierade affärsmodeller
Vertikalen Industrial Technology består av affärsenheter som är starka inom sina respektive nischer och verkar mot industriella kunder inom allt från fordons- till gruvindustrin. Gemensamma nämnare för affärsenheterna i vertikalen är att de har en hög grad av automation och är underleverantörer för en slutprodukt – vare sig det är komponenter till en grävmaskin, pump eller stålstomme till en arena. De har därmed liknande utmaningar relaterat till automationsinvesteringar, säljarbete, prissättning, systemstöd och ekonomisk uppföljning.

En långsiktig strategi
En grundbult i vertikalens strategi är långsiktighet. Inom de branscher där affärsenheterna är verksamma sker det en kontinuerlig teknikutveckling och vi jobbar tillsammans med samtliga affärsenheter för att möjliggöra en hög grad av innovation, följa och ta vara på teknikutveckling samt säkerställa hållbara och uthålliga affärsmodeller. 

Vårt engagemang i affärsenheterna
Som aktiva ägare engagerar vi oss i affärsenheterna och det är fantastiskt att se vilka fina bolag vi har både inom och utanför Sveriges gränser. Variationen bolagen emellan, tillsammans med deras höga kvalitet, gör arbetet tillfredställande – både för att ta fasta på möjligheter och för att tackla olika typer av utmaningar.

För oss som jobbar inom vertikalen är den huvudsakliga uppgiften att stötta, utmana och samarbeta med ledningsgrupperna för att se till att de har de bästa möjliga förutsättningarna för att bli framgångsrika. Den samlade erfarenhet som vi på team Storskogen har ifrån olika positioner runtom i industribranschen är en förutsättning för att lösa den typ av frågor som kommer upp på agendan, huvudsakligen genom styrelsearbetet.

Flexibelt och anpassat stöd
Frågeställningar som dyker upp varierar beroende på affärsenhet och kan till exempel röra sig om att möjliggöra smidig succession av ledningspersoner. Att säkerställa rätt kompetens hos vd och nyckelpersoner är en av våra viktigaste uppgifter. I andra sammanhang handlar arbetet exempelvis om att hjälpa till att identifiera och realisera synergier inom och bortom vertikalen. Exempel på detta är ramavtal, samarbeten och utbyte av erfarenheter mellan affärsenheterna.

Kunskapsutbyte och en mer stimulerande arbetstillvaro uppnås även mellan affärsenheterna i de fall där ledningspersonal är verksamma i ett systerbolags styrelse. Till exempel får IMS Maskinteknik genom styrelsearbetet stöttning av vd:n för Alfta Kvalitetslego, som har omfattande erfarenhet från samma bransch. 

Samarbete stärker marknadspositioner
Ett betydande samarbete som sker inom vertikalen är relaterat de stora industriella satsningar som görs i norra Sverige, nära kopplade till investeringarna för den gröna omställningen. Sammantaget finns det investeringsplaner på uppskattningsvis 1 000 miljarder kronor inom områden som elektrifiering, vindparker, vätgaslager och grönt stål.

Genom samverkan inom vertikalen har Storskogen möjliggjort för affärsenheterna att vara aktuella för dessa projekt. Tack vare ett gemensamt tjänsteerbjudande kan affärsenheterna utföra arbeten i olika faser av projekten eller samarbeta i samma projektstadier. Till exempel kan VINAB och Stål & Rörmontage, som tillverkar stålkonstruktioner för processindustrin, vara aktiva i tillverknings- och konstruktionsfasen, medan J&D Pierce kan tillverka stora kvantiteter stål för montering med hjälp av sin högautomatiserade produktion.

Det breddade och gemensamma tjänsteerbjudandet har resulterat i flera anbud och vunna affärer i projekt som dessa små och medelstora bolag inte annars skulle varit aktuella för, men där Storskogen, som en internationell bolagsgrupp, kan erbjuda kunden trygghet, stabilitet och ett brett erbjudande. Detta visar på hur affärsenheterna och deras individuella verksamheter blir starkare tillsammans inom Storskogen.

Mikael Jonsson
Investment Director
Industrial Technology, Industry

Mikael Jonsson är ansvarig för vertikalen Industrial Technology inom affärsområde Industry. Han har en omfattande bakgrund med bland annat över 10 års erfarenhet från byggbolaget NCC. Innan rollen på Storskogen var Mikael Jonsson chef för Ramirent Solution där han var en drivande kraft i att göra byggbranschen mer effektiv via Den Temporära Fabriken som tillämpas i fler komplexa byggprojekt, samt med ett omfattande resultat- och personalansvar som Regionchef för Ramirent Mälardalen.