Logotype

Storskogen överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat partiellt återköpserbjudande av utestående 2021/2025-obligationer

2024-05-27
Regulatorisk information
Corporate news


Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har mandaterat banker att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer denominerade i SEK och offentliggör ett villkorat partiellt återköpserbjudande av utestående obligationer som förfaller 2025.

Storskogen har mandaterat Danske Bank, Nordea och Swedbank som global coordinators och joint bookrunners och DNB Markets och SEB som joint bookrunners för att arrangera investerarmöten med start 27 maj 2024 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 3,5 år (de ”Nya Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym om 1,0 miljard kronor inom ett rambelopp om 2,0 miljarder kronor att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna ska användas för att finansiera det partiella återköpserbjudandet avseende 2025-Obligationerna (som definieras nedan) samt för generella företagsändamål.

I samband med den övervägda transaktionen har Storskogen idag offentliggjort ett erbjudande till innehavare av sina obligationer om 3,0 miljarder kronor med ISIN SE0017084650 som förfaller 2025 (”2025-Obligationerna”) att delta i ett återköp där Storskogen köper tillbaka 2025-Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta upp till ett maxbelopp (Eng. ”transaction cap”) motsvarande det totala nominella beloppet som emitteras genom de Nya Obligationerna (såsom beskrivs ytterligare i Återköpsdokumentet (som definieras nedan)) (”Återköpserbjudandet”). 2025-Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat den 27 maj 2024 och som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 30 maj 2024 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Storskogen. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 7 juni 2024. Storskogens återköp av 2025-Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och med förbehåll för villkoren i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna, kommer Storskogen bland annat att överväga huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. Innehavare av 2025-Obligationerna som tecknar sig för och allokeras Nya Obligationer kommer erhålla prioritet i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren i Återköpsdokumentet.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Storskogens hemsida via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/finansiering/

Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar så kallade global coordinators i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. Danske Bank, Nordea och Swedbank agerar dessutom tillsammans med DNB Markets och SEB som joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt som så kallade dealer managers för Återköpserbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com


För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 27 maj 2024 klockan 08.00 CEST. 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har cirka 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 35 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.