Logotype

Storskogen offentliggör resultatet av det partiella återköpserbjudandet

2024-05-30
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) offentliggör resultatet av det partiella återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Storskogens seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0017084650 som förfaller den 1 december 2025 och med en utestående volym om 3 miljarder kronor (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 30 maj 2024 och genomfördes i enlighet med villkoren i återköpsdokumentet daterat 27 maj 2024 (”Återköpsdokumentet”).

Återköp av Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 1,64 miljarder kronor har begärts av investerare varav återköp om 1,25 miljarder kronor har accepterats av Storskogen. Återköpsförfrågningar från investerare vilka har tecknat sig för och allokerats obligationer i Storskogens emission av nya obligationer om 1,25 miljarder kronor som offentliggjordes av bolaget den 29 maj 2024 (de ”Nya Obligationerna”) har accepterats av Storskogen med prioritet (”Prioriterade Återköp”). Återköpsförfrågningar som inte utgör Prioriterade Återköp har accepterats pro rata i enlighet med förfarandet som beskrivs i Återköpsdokumentet med en prorateringsfaktor om 50 procent.

Storskogen kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 101,00 procent av nominellt belopp. Storskogen kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddagen för Återköperbjudandet förväntas sammanfalla med likviddagen för emissionen av de Nya Obligationerna den 7 juni 2024.

Danske Bank, DNB Markets, Nordea, SEB och Swedbank har agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har cirka 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 35 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.