Logotype

Storskogen överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående 2021/2024-obligationer

2023-06-08
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har mandaterat banker att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer denominerade i SEK och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående obligationer som förfaller 2024.

Storskogen har mandaterat Nordea, Danske Bank, Swedbank och Carnegie för att arrangera investerarmöten med start 12 juni 2023 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 3,75 år (de ”Nya Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kommer en marknadstransaktion med en förväntad volym om 1,5 miljarder kronor inom ett rambelopp om 3,0 miljarder kronor att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna ska användas för att refinansiera 2024-Obligationerna (som definieras nedan) samt för generella företagsändamål.

I samband med den övervägda transaktionen har Storskogen idag offentliggjort ett erbjudande till innehavare av sina obligationer om 3,0 miljarder kronor med ISIN SE0015810460 som förfaller 2024 (”2024-Obligationerna”) att delta i ett återköp där Storskogen köper tillbaka samtliga 2024-Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,50 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). 2024-Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat den 8 juni 2023 och som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 15 juni 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Storskogen. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 22 juni 2023. Storskogens återköp av 2024-Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och med förbehåll för villkoren i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna, kommer Storskogen bland annat att överväga huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Om de Nya Obligationerna emitteras i en volym som är tillfredsställande för detta ändamål, överväger Storskogen, efter eget gottfinnande, att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de 2024-Obligationer som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för 2024-Obligationerna. 2024-Obligationerna kommer vid en sådan förtida inlösen att lösas in till ett pris motsvarande 101,50 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Storskogens hemsida via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/finansiering/

Nordea, Danske Bank, Swedbank och Carnegie agerar så kallade bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt så kallade dealer managers för Återköpserbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 8 juni 2023 klockan 09.00 CEST.

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.