Logotype

Storskogen offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av obligationer

2023-06-15
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Storskogens seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0015810460 som förfaller den 14 maj 2024 och med en utestående volym om 3 miljarder kronor (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 15 juni 2023. Återköp av Obligationer om ett sammanlagt nominellt belopp om 2 591 250 000 kronor har accepterats av Storskogen.

Storskogen kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet uppgår till 101,50 procent av nominellt belopp. Storskogen kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likviddag för Återköperbjudandet förväntas vara den 22 juni 2023.

Storskogen meddelar att bolaget avser att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de utestående Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Förtida Inlösen är villkorad av att Storskogen erhåller emissionslikviden från emissionen av sina nya obligationer, vilka beskrivs närmare i ett pressmeddelande från den 14 juni 2023.

Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli inlösta till ett pris motsvarande 101,50 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 12 juli 2023.

Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen den 5 juli 2023 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

En underrättelse om Förtida Inlösen sänds till direktregistrerade ägare av Obligationerna enligt skuldboken per den 14 juni 2023.

Nordea, Danske Bank, Swedbank och Carnegie har agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.