Logotype

Storskogen gör en riktad nyemission i samband med förvärv av AC Electrical Services Group

2023-04-03
Regulatorisk information
Corporate news, Services

Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen”) har idag förvärvat 80 procent av aktierna i AC Electrical Services Group Limited (”ACE”). Styrelsen för Storskogen har beslutat om en riktad nyemission av två konvertibler om sammanlagt cirka 10,4 miljoner brittiska pund (GBP) med tvingande konvertering till högst 16 561 183 B-aktier i Storskogen, till säljarna av ACE. Förvärvet förväntas inte påverka Storskogens räntebärande nettoskuld/justerad RTM EBITDA.

ACE är specialiserat på kommersiell byggnadsinredning, LED-installation och renoveringar, och har nyligen även expanderat till fastighetsförvaltning. Bolaget rapporterade en omsättning om cirka 15,1 miljoner GBP för räkenskapsåret som avslutades i januari 2023.

Verksamheten grundades 1995 av Andrew Cumpsty i Blackpool, och har sedan dess haft en god tillväxt. Genom att konsekvent leverera högkvalitativa projekt har ACE etablerat sig som en marknadsledande aktör inom installationer i Storbritannien. ACE arbetar direkt med slutkund och är nu den föredragna samarbetspartnern för ett antal blue chip-kunder, särskilt inom lågprishandeln där de har utvecklat långsiktiga relationer.

”Storskogen och ACE passar varandra kulturellt och affärsmässigt och delar även ambitioner för framtiden. Jag ser framemot nästa tillväxtfas samt att fortsätta bygga verksamheten och relationerna med Storskogen-teamet”, säger Andrew Cumpsty, Managing Director, ACE.

ACE kommer att vara del av Storskogens vertikal Installation inom affärsområde Tjänster. Philip Löfgren, vd Storskogen UK, anser att förvärvet av ACE utgör ett viktigt steg i Storskogens fortsatta utveckling i Storbritannien.

”ACE är Storskogens åttonde förvärv i Storbritannien. Vi är mycket glada över att inkludera bolaget i vår växande portfölj av nischade företag med ledande marknadspositioner. Vi har arbetat nära Andy och ACE och är övertygade om att detta är en mycket bra plattform för att expandera vår närvaro på marknaden för mekanik, el och VVS i Storbritannien”, säger Philip Löfgren, vd Storskogen UK.

Finansiell och legal information
Förvärvet av ACE, tidigare omnämnt i sektionen med avsiktsförklaringar om förvärv i Storskogens bokslutskommuniké för 2022, förväntas inte påverka Storskogens räntebärande nettoskuld/justerad RTM EBITDA. Förvärvet görs delvis med B-aktier i Storskogen Group AB, motsvarande ett värde på 10 361 992 GBP, som levereras den 3 april 2024. För att säkerställa leveransen av B-aktierna och reglera denna del av köpeskillingen har styrelsen för Storskogen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av två konvertibler om sammanlagt 10 361 992 GBP till säljarna av ACE, med tvingande konvertering den 3 april 2024.

Konverteringskursen kommer enligt konvertibelvillkoren, och omräknat till GBP, att vara det högre av 8 kronor och den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) per B-aktie i Storskogen som handlas på Nasdaq Stockholm under perioden 22 – 27 mars 2024. Antalet nya B-aktier som kan utfärdas vid konvertering av konvertiblerna uppgår till högst 16 561 183 nya B-aktier med en maximal ökning av aktiekapitalet om 8 446,203331 kronor (vilket, baserat på antalet utestående aktier per dagen för detta pressmeddelande, motsvarar en maximal utspädningseffekt om cirka 0,9856 procent av aktiekapitalet och cirka 0,5498 procent av rösterna). Om summan av det maximala antalet aktier och den faktiska konverteringskursen, omräknat till GBP, understiger konvertibelbeloppet ska överskjutande konvertibelbelopp erläggas kontant. Konvertiblerna kommer att omfattas av en överlåtelsebegränsning, så kallad lock-up, under deras löptid.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com 


För medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Kommunikationsdirektör
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 900 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 37,4 miljarder (RTM).