Logotype

Storskogen avyttrar affärsenheter i samband med strategisk översyn

2023-05-23
Transactions, Services, Trade

Storskogen har avtalat om att avyttra Dextry Group (“Dextry”), en grupp av målarbolag, och har slutfört avyttringen av Skidsta Hus AB (”Skidstahus”), en hustillverkare. Dessa avyttringar är en del av Storskogens kontinuerliga översyn av verksamheten i relation till koncernens strategi och finansiella mål.

Storskogen har haft en betydande tillväxt sedan starten 2012, med en nettoomsättning som översteg 34 miljarder kronor under 2022. I samband med börsnoteringen 2021 fastställde Storskogen ett antal finansiella mål som stöd för koncernens fortsatta utveckling. Regelbundna utvärderingar av bolagen görs för att säkerställa Storskogens strategi och förmåga att uppfylla de finansiella målen. Utvärderingarna tar bland annat i beaktande förändrade marknadsförutsättningar, strategier för lönsam tillväxt, kassaflöde, resultatvolatilitet och hållbarhets­mål.

En nyligen genomförd utvärdering har resulterat i avyttringarna av Dextry och Skidstahus. Dextry har i Storskogens ägo drivit en konsolideringsstrategi, och hade en omsättning på 743 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna. Med tanke på de strukturellt låga marginalerna i måleribranschen skulle däremot en fortsatt konsolidering av branschen undergräva Storskogens finansiella mål, däribland målet om en EBITA-marginal på 10 procent. Skidstahus, en hustillverkare i norra Sverige, har ställts inför utmaningar med resultatvolatilitet och bidrar för närvarande till koncernen med en negativ EBITA. Storskogen bedömer att ett alternativt ägande skulle vara mer gynnsamt för både Dextry och Skidstahus och deras långsiktiga framgång.

Vd Daniel Kaplan betonar Storskogens fortsatta ambition att vid förvärvstillfället ta rollen som en evig ägare, samtidigt som det är viktigt att ha flexibiliteten att avyttra verksamheter vars målsättningar inte är i samstämmighet med bolagets övergripande strategiska och finansiella mål.

”Försäljningarna av Dextry och Skidstahus möjliggör ett ökat fokus på verksamheter som är i linje med Storskogens långsiktiga mål. Vi strävar efter att fatta strategiska beslut som gynnar både Storskogen och de bolag som vi avyttrar och tror att Dextry och Skidstahus kommer att nå större framgång under nytt ägande, som kan möjliggöra för dem att nå sin potential”, säger Daniel Kaplan.

De avyttrade enheterna1) har en samlad nettoomsättning på cirka 1 195 miljoner kronor och en EBITA på cirka 30 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna. De avyttrade verksamheterna värderas till cirka 450 miljoner kronor (enterprise value) på skuld- och kassafri basis. Bedömningen är att avyttringarna inte medför någon väsentlig resultatpåverkan från vinst eller förlust av avyttrade tillgångar. Likviden kommer att användas för återbetalning av skuld och bidrar därmed till en lägre räntebärande nettoskuld/EBITDA. 

Förvärvsavtalet, SPA, för Dextry undertecknades den 22 maj och transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet 2023. Försäljningen av Skidstahus slutfördes den 16 maj.

Framtida avyttringar kommer att inkluderas i Storskogens kvartalsrapporter. Pressmeddelanden om avyttringar kommer enbart att publiceras under särskilda omständigheter.

1) Detta inkluderar avyttringen av ett bolag som omnämndes i kvartalsrapporten för det första kvartalet 2023. Bolaget hade en omsättning på 130 miljoner kronor och en EBITA på 4 miljoner kronor under det föregående räkenskapsåret och transaktionen förväntas slutföras den 24 maj 2023.  

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.