Logotype

Konvertering av konvertibel till B-aktier i Storskogen

2023-06-05
Regulatorisk information
Corporate news, Trade

Den 3 juni 2022 emitterade Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) en konvertibel av serie 2022:1 om 80 miljoner kronor med tvingande konvertering till säljaren av Acreto AB (”Acreto”). Konvertibeln har i dag, den 5 juni 2023, i sin helhet konverterats till 5 714 285 nya B-aktier i Storskogen.

Storskogen offentliggjorde den 9 maj 2022 att koncernen ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Acreto och att 80 miljoner kronor av köpeskillingen skulle betalas med B-aktier i Storskogen som skulle levereras den handelsdag som infaller 12 månader från tillträdesdagen (dvs. den 5 juni 2023). För att säkerställa leveransen av B-aktierna och reglera denna del av köpeskillingen beslutade styrelsen för Storskogen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, den 3 juni 2022 om en riktad nyemission av en konvertibel av serie 2022:1 om 80 miljoner kronor, med tvingade konvertering i dag, den 5 juni 2023, till säljaren av Acreto.

Konvertibeln har i dag i sin helhet konverterats till totalt 5 714 285 B-aktier i Storskogen (motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,34 procent av aktiekapitalet och cirka 0,19 procent av rösterna). Konverteringskursen, som enligt aktieöverlåtelseavtalet och konvertibelvillkoren skulle motsvara det högsta av 14 kronor och den volymvägda genomsnittskursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 4 handelsdagarna fram till och med den andra dagen innan konverteringsdagen (dvs. från och med den 29 maj 2023 till och med den 1 juni 2023), uppgick till 14 kronor per B-aktie.

Efter konverteringen uppgår det totala antalet aktier och röster i Storskogen till 1 669 478 053 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 521 476 679 B-aktier) och 3 001 490 419 röster. Aktiekapitalet har ökat med 2 914,285350 kronor till 851 433,807120 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.