Logotype

Delårs­rapport Q2 2023

2023-08-16
Regulatorisk information
Corporate news

”Vi hade ett stabilt andra kvartal, med en omsättning om 9,5 miljarder kronor (9,1) och en justerad EBITA-marginal om 9,7 procent (9,7). Marknadsförutsättningarna är fortsatt utmanande, men arbetet i våra affärsenheter ger resultat, med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och en bibehållen trend mot vårt mål på en justerad EBITA-marginal om 10 procent. Vi stärkte även vår balansräkning ytterligare, genom strategiska avyttringar och förlängning av skuldportföljens löptid”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Andra kvartalet (1 april-30 juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 9 462 MSEK (9 059).
 • Justerad EBITA ökade med 5 procent till 922 MSEK (877), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,7 procent (9,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 11 procent till 605 MSEK (681), motsvarande en rörelsemarginal om 6,4 procent (7,5).
 • Periodens resultat minskade med 76 procent till 115 MSEK (474).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,04 SEK (0,25).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 852 MSEK (335).
 • Fyra förvärv tillträddes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning om 304 MSEK. Förvärvet av AC Electrical finansierades till hälften av konvertibler som konverteras till B-aktier i Storskogen Group i april 2024.
 • Fyra avyttringar genomfördes med en sammanlagd omsättning de senaste tolv månaderna om 1 222 MSEK.
 • Storskogen emitterade obligationer om 2 000 MSEK med förfall i 2027. Samtidigt återköptes utestående obligationer om 2 596 MSEK, med förfall i 2024, via ett frivilligt återköpserbjudande.
 • Storskogen höll den 12 maj årsstämma där det beslutades om utdelning om 0,08 SEK/aktie, nyval av Robert Belkic till styrelsen samt omval av Annette Brodin Rampe (ordförande), Alexander Bjärgård, Louise Hedberg samt Johan Thorell, inrättande av aktierelaterade incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler och att återköpa egna aktier.

Perioden (1 januari-30 juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 18 675 MSEK (15 997). Den organiska omsättningstillväxten var -2 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 25 procent till 1 807 MSEK (1 445), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,7 procent (9,0). Den organiska EBITA-tillväxten var -5 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 25 procent till 1 436 MSEK (1 150), motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 procent (7,2).
 • Periodens resultat minskade med 12 procent till 630 MSEK (712).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,32 SEK (0,38).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 318 MSEK (152).
 • Sju förvärv tillträddes under perioden, med en sammanlagd årsomsättning om 399 MSEK.
 • Fem avyttringar genomfördes med en sammanlagd årsomsättning om 1 272 MSEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2022.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Storskogen återköpte resterande del av utestående obligationer med förfall i april 2024, till ett belopp om 404 MSEK, via förtida inlösen.

Presentation av delårs­rapporten

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens delårs­rapport den 16 augusti 2023 kl. 09.00 (CEST). Presentationen med efterföljande frågestund kommer kunna följas digitalt via webbsändning och telefonkonferens.

Om du önskar delta via webbsändning, vänligen gå in på länken nedan: 
Storskogen Group Q2 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Call Access (financialhearings.com)

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändning kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 16 augusti 2023 kl. 07.00 (CEST).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 500 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,9 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.