Logotype

Att utveckla tjänster för framtidens behov

2023-12-13
Views, Services

BUSINESS AREA INSIGHT: CONTRACTING SERVICES

I dagens föränderliga marknad fokuserar affärsenheterna inom vertikalen Contracting Services på att förbättra försäljnings- och marknadsföringsprocesser, vässa sina erbjudanden och utveckla tjänster för framtidens behov. Thomas Pilo, Investment Director, berättar hur Storskogen arbetar aktivt inom vertikalen för att stödja affärsenheterna i deras arbete för att dra nytta av marknadsutvecklingen.

Nischade specialister på en fragmenterad marknad
Storskogens vertikal Contracting Services, inom affärsområde Services, omfattar affärsenheter som tillhandahåller tjänster och de flesta är entreprenörer inom bygg- och anläggningsmarknaden. Vertikalen verkar på en fragmenterad marknad med många små och medelstora aktörer och affärsenheterna är nischade specialister snarare än generalister. Exempel är Inbego, som är specialiserade på renovering av parkeringshus och industrigolv, och Tunga Lyft, som är specialiserade på tunga lyft och installationer.

Vertikalen påverkas av ett antal marknadstrender och drivkrafter, såsom utveckling av transportvägar, hemtagning av produktion från Asien till Europa, urbanisering och ökande efterfrågan på mer hållbara, effektiva och säkra lösningar inom fastigheter, energi, vatten, vägar, järnvägar och telekom. Elektrifieringen och omställningen från fossila bränslen till el är ytterligare en drivkraft som skapar både utmaningar och affärsmöjligheter. Inom vertikalen stödjer vi affärsenheternas anpassningsförmåga och hållbara tillväxt, för att säkerställa att de kan nyttja utvecklingen för att uppnå sina affärsmål.

Lyckad affärstransformation
Ett exempel på en affärsenhet som framgångsrikt har anpassat sig till förändrade förutsättningar är BR Solutions, vars kärnverksamhet är att bygga och underhålla bensinstationer. För att förbli relevanta i en värld där hållbarhet är en alltmer angelägen fråga, har BR Solutions både ställt om sin befintliga verksamhet och utvecklat nya tjänster. De har framgångsrikt adderat ett nytt kundsegment genom nya drivmedelsstationer som byggs för alternativt bränsle (gas) i stället för bensin, samt etablerat en miljöavdelning med ett breddat tjänsteerbjudande.

Med hjälp av strategiska investeringar i flera spol-, sug- och schaktfordon, erbjuder den nya avdelningen ett brett utbud av avancerade tjänster som spolningar, tömningar, oljeavskiljarbesiktningar, bränsleflyttar, friläggning av elkablar, fiber eller fjärrvärmekulvertar och komplicerade schakttömningar till kunder inom industri, raffinaderier, depåer och konventionella byggarbetsplatser.

I denna transformationsprocess har Storskogen bland annat stöttat BR Solutions med finansiella och affärsmässiga analyser av investeringar samt prissättning av tjänster. BR Solutions har lyckats vinna flera anbud och har byggt gasstationer och laddstationer för både gamla och nya kunder. De är nu väl rustade för framtiden i egenskap av den ledande aktören i sitt område.

Storskogens stöttning
Inom Contracting Services stödjer vi affärsenheterna inom förändringsledning, marknadsföring och synlighet, tjänsteerbjudanden, försäljnings- och prisstrategier, affärs- och byggrättsfrågor och andra områden som är relevanta för vertikalen. I de senaste årens utmanande makromiljö med lägre efterfrågan och hög inflation, har vi bistått affärsenheterna i deras projektstyrning för att förbättra kassaflödet och undvika marginalminskningar. Exempel på detta är initiativ som projektledarutbildningar för entreprenad- och infrabolag.

Vi arrangerar även nätverksevenemang och möjliggör kontakter mellan affärsenheterna för de ska dela erfarenheter och lärdomar. Ett exempel på detta är en serie av vertikalmöten fokuserade på projektledning och kassaflöde där affärsenheterna kunnat ta del av insikter från Storskogens experter och utbyta erfarenheter sinsemellan.

När vi blickar mot framtiden kvarstår vårt djupa engagemang i att stödja affärsenheternas långsiktiga utveckling och tillväxt. Målsättningen är att utnyttja potentialen i marknadsförändringar och trender och framgångsrikt anpassa affärsenheterna till sin föränderliga omvärld.

Thomas Pilo
Investment Director
Contracting Services, Services

Thomas Pilo är ansvarig för vertikalen Contracting Services inom affärsområde Services. Han har tidigare haft ledande befattningar inom bygg-, infra-, fastighets- och telekombranschen. Innan Storskogen var han vd för Havator, den marknadsledande aktören i Norden inom lyft, specialtransporter och tunga åkerier.