Logotype

Storskogen Kapitalmarknadsdag 2022: Justerar kortfristiga prioriteringar för att säkerställa motståndskraft i en volatil omvärld

2022-09-27
Corporate news

Sedan börsnoteringen i oktober 2021 har Storskogen etablerat sig som en ledande internationell koncern med dotterbolag inom Handel, Industri och Tjänster. Storskogen är unikt positionerat att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen håller idag en kapitalmarknadsdag för att presentera hur bolaget justerar sina strategiska prioriteringar i den utmanande makroekonomiska miljö som för närvarande råder. Storskogen kommer också att presentera en uppdaterad förvärvsstrategi, ge en finansiell översikt och göra en djupdykning i sina tre affärsområden Handel, Industri och Tjänster.

För att på bästa sätt kunna fullfölja Storskogens långsiktiga strategi och för att anpassa bolaget till rådande externa omständigheter, justerar Storskogen sina kortfristiga prioriteringar på följande sätt:

  • Kalibrerad förvärvstakt – Anpassad förvärvsaktivitet för att säkerställa tillräckligt manöverutrymme givet osäkerheten kring marknadens utveckling.
  • Säkerställa en effektiv organisation – Kostnadsöversyn genom hela koncernen för att säkerställa en kostnadseffektiv organisation i linje med uppdaterade prioriteringar. 
  • Fokus på verksamhetsoptimering – Ett antal synergi-initiativ pågår för att upprätthålla och förbättra marginaler, organisk tillväxt och marknadspositioner. Storskogen utvärderar även eventuella avyttringar av underpresterande bolag. 
  • Fortsatt fokus på kassaflöde och att bibehålla en stark balansräkning – För att säkerställa god likviditet har en ny icke-säkerställd facilitet om 300 miljoner euro ingåtts. Även pågående aktiviteter kopplade till rörelsekapital bidrar till att stärka bolagets finansiella position.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com 

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 000 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 35,7 miljarder (RTM).