Logotype

Storskogen beslutar om en riktad nyemission till säljarna av Thermica

2022-05-31
Regulatorisk information
Corporate news, Services

Styrelsen för Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 9 maj 2022 och med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 3 690 344 B-aktier till säljarna av Thermica AS (”Thermica”).  

Storskogen offentliggjorde den 9 maj 2022 att koncernen ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Thermica och att ca 63 miljoner norska kronor av köpeskillingen skulle betalas med nyemitterade B-aktier i Storskogen. För att reglera denna del av köpeskillingen har styrelsen för Storskogen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, i dag beslutat om en riktad nyemission av 3 690 344 B-aktier i Storskogen (motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,22 procent av aktiekapitalet och cirka 0,12 procent av rösterna). Teckningskursen, som enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under de 10 handelsdagarna fram till och med den tredje dagen innan transaktionens genomförande (dvs. från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022), uppgick till 17,4939 kronor per B-aktie.

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Storskogen till 1 663 763 768 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 515 762 394 B-aktier) och 2 995 776 134 röster. Aktiekapitalet ökar med 1 882,075440 kronor till 848 519,521770 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-Chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2021 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).