Logotype

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

2021-11-05
Regulatorisk information
Corporate news

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA PRESSMEDDELANDE.

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), J.P. Morgan Securities plc, Goldman Sachs Bank Europe SE, BNP PARIBAS, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial i Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans ”Managers”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 35 357 180 B-aktier i Storskogen Group AB:s (publ) (”Storskogen” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden avslutades den 4 november 2021 och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som meddelades i samband med erbjudandet och upptagandet till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm har Carnegie haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsmanager, att genomföra transaktioner som resulterar i att aktiepriset upprätthålls på en nivå högre än vad som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under upp till 30 dagar från den dag då handel i B-aktierna inleds på Nasdaq Stockholm.

Carnegie har dock inte haft någon skyldighet att vidta stabiliseringstransaktioner och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle ske. Påbörjad stabilisering har vidare kunnat upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner har inte kunnat genomföras till ett pris överstigande det pris som fastställts i erbjudandet (det vill säga 38,50 kronor per aktie).

Carnegie har meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 16 848 061 B-aktier i Bolaget har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden avseende erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (telefonnummer: +46 8 5886 8842).

I samband med erbjudandet lämnade Bolaget en s.k. övertilldelningsoption till Managers, vilken har inneburit att Managers senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm har haft rätt att förvärva högst 52 205 241 ytterligare nyemitterade B-aktier, motsvarande högst cirka 15 procent av antalet B-aktier i erbjudandet, till ett pris motsvarande erbjudandepriset (det vill säga 38,50 kronor per aktie) för att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner i samband med erbjudandet. Managers har idag meddelat att de har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende sammanlagt 35 357 180 B-aktier. För att möjliggöra övertilldelningsoptionen har Storskogen tidigare emitterat 52 205 241 B-aktier till Carnegie, och i och med att övertilldelningsoptionen endast utnyttjas avseende 35 357 180 B-aktier så kommer Carnegie att vederlagsfritt överlåta 16 848 061 B-aktier tillbaka till Bolaget. Dessa 16 848 061 B-aktier kommer att innehas av Bolaget och styrelsen för Bolaget avser föreslå nästkommande bolagsstämma i Bolaget att aktierna inlöses.

Stabiliseringsinformation
Emittent: Storskogen Group AB (publ)
Instrument: B-aktier (ISIN: SE0016797732)
Ticker: STOR B
Stabiliseringsmanager: Carnegie Investment Bank AB (publ)
Erbjudandestorlek: 348 034 945 B-aktier
Erbjudandepris 38,50 kronor (SEK) per B-aktie

Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-10-06 16 533 513 38,5000 38,4150 38,4927 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-14 227 633 38,5000 38,5000 38,5000 SEK Nasdaq Stockholm
2021-10-28 86 915 38,5000 38,5000 38,5000 SEK Nasdaq Stockholm

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare
Tel: +46 73 - 920 94 00

E-mail: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 - 988 44 66
E-mail: lena.glader@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 - 455 58 81

E-mail: michael.metzler@storskogen.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl. 18:00 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och ägor, samtliga delstater och det federala distriktet District of Columbia), Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle bryta mot tillämpliga lagar. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som erhåller dokument eller annan information som hänvisas till häri bör hålla sig informerade om och efterleva sådana restriktioner. Varje underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna, eller på annat sätt investera i, värdepapper till någon person i USA, Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning är olaglig.

Värdepapperen som hänvisas till häri får inte erbjudas eller säljas i USA om de inte registreras enligt U.S. Securities Act eller erbjuds i en transaktion som är undantagen från, eller inte föremål för, registreringskravet i Securities Act.  Värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt som tillhandahållits av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för Sverige, riktas detta pressmeddelande, endast till personer som är ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129 (i dess nuvarande lydelse).

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.