Logotype

Storskogen offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

2021-11-09
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) emitterade den 14 maj 2021 seniora icke säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 3 miljarder kronor inom ett maximalt rambelopp om 4 miljarder kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en flytande ränta om 3m Stibor plus 300 bps.

Enligt obligationsvillkoren har Storskogen åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.storskogen.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 11 november 2021.


För mer information vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare
Tel: +46 73 - 920 94 00
E-mail: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 - 988 44 66
E-mail: lena.glader@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 - 455 58 81
E-mail: michael.metzler@storskogen.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 16:00 (CET).


Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Filer