Logotype

Beslut vid årsstämma i Storskogen Group AB (publ)

2023-05-12
Regulatorisk information
Corporate news

Vid Storskogens årsstämma i dag den 12 maj 2023 beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,08 kronor per aktie, omval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Murad Bjärgård, Louise Hedberg och Johan Thorell som styrelseledamöter, nyval av Robert Belkic som styrelseledamot, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor, inrättande av tre incitamentsprogram samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier samt återköp och överlåtelser av egna B‑aktier.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,08 kronor per aktie för räkenskapsåret 2022 och att tisdagen den 16 maj 2023 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske måndagen den 22 maj 2023.

Val av styrelse och fastställelse av styrelsearvode

Annette Brodin Rampe omvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Alexander Murad Bjärgård, Louise Hedberg och Johan Thorell omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Robert Belkic valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 145 000 kronor och fördelas enligt följande: 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 415 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens revisionsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 100 000 kronor per medlem (200 000 kronor för ordföranden i revisionsutskottet), att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens ersättningsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 50 000 kronor per medlem (75 000 kronor för ordföranden i ersättningsutskottet) och, om styrelsen beslutar om inrättande av ett hållbarhets­utskott, att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens hållbarhets­­utskott ska erhålla ytterligare arvode om 50 000 kronor per medlem (75 000 kronor för ordföranden i ersättningsutskottet).

Val av revisor och fastställelse av revisorsarvode

Årsstämman omvalde Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om inrättande av ett aktiesparprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram som riktas till högst 119 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjuds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Storskogen som s.k. sparaktier. Sparaktierna får inte redan utgöra sparaktier under aktiesparprogrammen som antogs 2021 och 2022. Under förutsättning att deltagarna äger sina sparaktier under en period om tre år, och om vissa prestationskrav som föreskrivs i villkoren för aktiesparprogrammet uppfylls, kommer deltagarna att kunna erhålla mellan två och sex s.k. prestationsaktier per sparaktie. Prestationsaktierna är B-aktier och erhålls vederlagsfritt. Sammanlagt kan högst 5 804 232 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet.

För att säkra leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 5 804 232 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i aktiesparprogrammet (eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av prestationsaktier till deltagare i programmet.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram som riktats till högst 83 ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner mot kontant betalning om ett belopp motsvararande marknadsvärdet av teckningsoptionen vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under en teckningsperiod från och med den 1 juni 2026 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårs­rapport för perioden 1 januari–31 mars 2026) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B‑aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 maj 2023. Sammanlagt kan högst 6 003 566 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet.

Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 36 heltids­anställda nyckelanställda i koncernen. Deltagarna i personaloptionsprogrammet kommer att erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under de handelsdagar som infaller inom en period om tio bankdagar omedelbart före tilldelningsdagen. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 2 772 015.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 2 772 015 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet (eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av B-aktier till deltagare i programmet.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier. Emissions­bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet B‑aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger tio procent av det totala antalet B-aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser får ske av egna B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Övriga beslut
Årsstämman beslutade även att:

  • bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022, och
  • godkänna ersättningsrapporten.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22 
andreas.lindblom@storskogen.com    

Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55 
michael.metzler@storskogen.com

 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.