Logotype

Delårs­rapport januari-mars 2022

2022-05-17
Regulatorisk information
Corporate news

”Årets första kvartal karaktäriserades av stark efterfrågan men också av utmaningar i sviterna av covid-19 och geopolitiska oroligheter. För Storskogen summeras kvartalet i en EBITA-tillväxt på 109 procent och en försäljningstillväxt på 140 procent. Den organiska tillväxten stod för 17 procent. Med långsiktighet, en diversifierad portfölj och en stark balansräkning minskar vi riskerna och möjliggör investeringar även i utmanande tider”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

FÖRSTA KVARTALET (1 JANUARI– 31 MARS 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 140 procent och uppgick till 6 938 MSEK (2 892). Den organiska omsättningstillväxten var 17 procent.
 • Justerad EBITA ökade med 109 procent och uppgick till 568 MSEK (271), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,2 procent (9,4). Den organiska EBITA-tillväxten var 7 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 102 procent och uppgick till 470 MSEK (232), motsvarande en rörelsemarginal om 6,8 procent (8,0).
 • Periodens resultat ökade med 39 procent till 239 MSEK (171).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,13).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -184 MSEK (197).
 • 25 förvärv genomfördes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning för bolagens senaste räkenskapsår om 4 444 MSEK.
 • Obligationslån om 1 000 MSEK emitterades under befintligt ramverk.
 • Kortsiktigt bankfacilitetsavtal om 500 MEUR ingicks.
 • Kreditbetyg erhölls från Moody’s (Ba1) och S&P (BB+).
 • Affärsområde Handel har ny vertikalindelning för att bättre spegla verksamheternas inriktningar. Mindre vertikaländringar är gjorda inom affärsområdena Tjänster och Industri.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2021.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Den 1 april genomfördes i samband med förvärvet av Swedwise en riktad nyemission om totalt 4 158 297 B-aktier till en emissionslikvid om 103 MSEK.
 • Årsstämman den 17 maj ska besluta om bl.a. föreslagen utdelning om 0,07 SEK/aktie, nyval av Annette Brodin Rampe till styrelsen som ordförande jämte omval av Alexander Bjärgård, Bengt Braun, Louise Hedberg och Johan Thorell, återköpsmandat uppgående till maximalt 10 procent av antalet B-aktier, teckningsoptioner eller konvertibler uppgående till maximalt 10 procent av antalet B-aktier samt aktierelaterade incitamentsprogram.
 • Efter perioden har 12 förvärv tillträtts med en total omsättning om 1 253 MSEK och EBITA om 247 MSEK. Ytterligare förvärvsavtal har ingåtts men ännu inte tillträtts, med en total omsättning om 2 006 MSEK och EBITA om 230 MSEK det senaste räkenskapsåret, varmed Storskogens intjäningsförmåga (justerad EBITA RTM) inklusive dessa uppgår till 3 627 MSEK.
 • Storskogen har per rapportdagen 10 signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI) och transaktioner där koncernen är en så kallad preferred buyer. Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 3 720 MSEK under bolagens senaste kända räkenskapsår med en EBITA på 577 MSEK.

Presentation av delårsrapporten

Vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader presenterar Storskogens delårsrapport den 17 maj 2022 kl. 09.00 CEST.

Följ webbsändningen via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/storskogen-group-q1-2022

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:

SE: +46 856 642 692
UK: +443 333 009 266
US: +1 6 319 131 422
Deltagar-PIN (för deltagare i USA): 14859899#

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
+46 739 209 400
daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
+46 739 884 466
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 17 maj 2022 klockan 07:00 CEST.
 

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2022 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).