Logotype

Delårs­rapport Q1 2024

2024-05-07
Regulatorisk information
Corporate news

”Årets första kvartal var i linje med förväntan givet en generellt svagare efterfrågan och en mer typisk säsongsvariation än i det första kvartalet 2023. Mot bakgrund av det fortsatt osäkra marknadsläget är det positivt att vi lyckades förbättra marginalen sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet. Bolagens initiativ för att stärka lönsamheten ger viss effekt redan nu och detta kommer att bli än tydligare när marknadsklimatet vänder uppåt”, säger Christer Hansson, tillförordnad vd för Storskogen.

Första kvartalet (1 januari - 31 mars 2024)

  • Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 8 358 MSEK (9 213). Den organiska omsättningstillväxten var -6 procent.
  • Justerad EBITA minskade med 21 procent till 703 MSEK (885), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,4 procent (9,6). Den organiska EBITA-tillväxten var -21 procent. 
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 43 procent till 478 MSEK (832), motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 procent (9,0).
  • Periodens resultat minskade med 72 procent till 143 MSEK (515).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,28). Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,18).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 109 MSEK (467).
  • Tre tilläggsförvärv tillträddes, med en sammanlagd årsomsättning om 7 MSEK.
  • Daniel Kaplan avgick som vd och ersattes av Christer Hansson, tidigare EVP Head of Business Area Trade, som tf vd. Åsa Murphy tillträdde rollen som tf EVP Head of Business Area Trade.
  • Storskogen refinansierade båda sina utestående icke-säkerställda facilitetsavtal, varigenom den genomsnittliga löptiden för koncernens skuldportfölj förlängdes och den totala kreditramen minskades.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2023.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Storskogen emitterade den 3 april 2023 två konvertibler vid förvärv av AC Electrical Services Group Limited. Konvertering av dessa till 16 561 182 B-aktier (motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,98 procent av aktiekapitalet och cirka 0,55 procent av rösterna) genomfördes den 3 april 2024.

Presentation av delårs­rapporten

Christer Hansson, tillförordnad vd, och Lena Glader, CFO, presenterar kvartalsrapporten den 7 maj 2024 kl. 09.00 (CEST). Presentationen med efterföljande frågestund kommer att kunna följas digitalt via webbsändning och telefonkonferens.

Om du önskar delta via webbsändning, vänligen gå in på länken nedan:
https://ir.financialhearings.com/storskogen-group-q1-report-2024

Om du önskar delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048810  

Frågor kan även lämnas skriftligen till ir@storskogen.com.

Presentationsmaterial och webbsändning kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: https://www.storskogen.com/sv/ir/rapporter-presentationer/.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Storskogen Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 7 maj 2024 kl. 07.00 (CEST).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har cirka 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 35 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Video

Christer Hansson, tillförordnad vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens delårs­­rapport för första kvartalet 2024, följt av en frågestund (på engelska).