Logotype

Bokslutskommuniké 2021

2022-02-23
Regulatorisk information

”Vi summerar årets sista kvartal i positiva tongångar med en EBITA-tillväxt på 141 procent, varav 55 procent organisk, och med totalt 20 genomförda förvärv. Efter mer än ett år av förberedelser noterades Storskogen framgångsrikt i oktober men vårt dagliga arbete med dotterbolag och förvärv har inte ändrats”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

FJÄRDE KVARTALET (1 OKT - 31 DEC 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 134 procent och uppgick till 6 039 MSEK (2 581).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 95 procent och uppgick till 426 MSEK (219), motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 procent (8,5).
 • Justerad EBITA ökade med 141 procent och uppgick till 542 MSEK (225), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,0 procent (8,7). Affärsområdenas sammanlagda justerade EBITA-marginal, bortsett från koncernfunktioner och transaktionskostnader, uppgick till 11,0 procent (9,4).
 • Periodens resultat ökade med 55 procent till 251 MSEK (162).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,13 SEK (0,12).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 699 MSEK (344).
 • I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 6 oktober emitterades nya aktier med en emissionslikvid på 7 169 MSEK efter kostnader.
 • 20 förvärv genomfördes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning för helåret 2021 om 3 217 MSEK.
 • Obligationslån om 2 000 MSEK emitterades under ett nytt ramverk om 5 000 MSEK.


PERIODEN (1 JAN - 31 DEC 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 96 procent och uppgick till 17 496 MSEK (8 933).
 • Rörelseresultatet ökade med 82 procent till 1 406 MSEK (774), motsvarande en rörelsemarginal om 8,0 procent (8,7).
 • Justerad EBITA ökade med 98 procent och uppgick till 1 688 MSEK (854), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,6 procent (9,6).
 • Periodens resultat ökade med 65 procent till 947 MSEK (574).
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,60 SEK (0,49).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 376 MSEK (814).
 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital uppgick till 10,4 procent (14,2).
 • 65 förvärv genomfördes under året, Artum räknat som ett enskilt förvärv, med en total årsomsättning helåret 2021 om 12 193 MSEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020.


HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Storskogens styrelse föreslår en utdelning om 0,065 SEK/aktie.
 • Storskogen har efter perioden tillträtt 17 förvärv med en total omsättning om 2 763 MSEK och EBITA om 342 MSEK för bolagens senaste räkenskapsår. Ytterligare förvärvsavtal har ingåtts men ännu inte tillträtts, med en total omsättning om 251 MSEK och EBITA om 41 MSEK det senaste räkenskapsåret.
 • Storskogen har per rapportdagen 30 signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI) och transaktioner där koncernen är en så kallad preferred buyer. Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 6 278 MSEK under bolagens senaste kända räkenskapsår med en EBITA på 963 MSEK.
 • Den 21 januari emitterades obligationer om 1 000 MSEK under befintligt ramverk.


PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Daniel Kaplan, vd och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens bokslutskommuniké den 23 februari kl. 09.00 CET.

Följ webbsändningen via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/storskogen-group-q4-2021

För deltagande via telefonkonferens, vänligen ring något av följande nummer:
SE: +46 856 642 693
UK: +443 333 009 260
US: +16 319 131 422
Deltagar-PIN (för deltagare i USA): 52174074#

Presentationsmaterial och webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Storskogens hemsida i efterhand och nås via följande länk: https://www.storskogen.com/ir/rapporter-presentationer/.


För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
+46 739 209 400
daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
+46 739 884 466
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 23 februari 2022 klockan 07:00 CET.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Video

Daniel Kaplan, vd, och Lena Glader, CFO, presenterar Storskogens bokslutskommuniké för 2021, följt av en frågestund (på engelska).

Intervju med Alexander Bjärgård, medgrundare, EVP M&A och Corporate Development.

Intervju med Lina Falk Jimenez, Senior Investment Manager, Services.

Intervju med CHOO Shuo-Yen, Managing Director Singapore.