Logotype

VIKTIG INFORMATION

Med anledning av restriktioner under tillämplig värdepappersrätt är informationen på denna del av webbplatsen inte avsedd för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom vissa jurisdiktioner.

Vänligen bekräfta din plats:

Du har angett att du befinner dig i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

Du har angett att du befinner dig i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

VIKTIG INFORMATION


INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV WEBBPLATSEN ÄR INTE AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER I EN SÅDAN JURISDIKTION.


Informationen på denna del av webbplatsen och på sidorna som följer utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper eller en uppmaning att förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där sådana erbjudanden eller försäljningar är olagliga. Värdepapperen som omnämns på denna del av webbplatsen och på sidorna som följer (”Värdepapperen”) har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”U.S. Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt U.S. Securities Act. Inget erbjudande av Värdepapperen lämnas till allmänheten i USA. Värdepapperen har inte heller registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder, och får därför inte erbjudas eller säljas för någon persons räkning eller till förmån för någon person som har sin registrerade adress i, befinner sig i eller bor i Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där det skulle vara olagligt eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Alla erbjudanden av aktier i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var och en benämnd ”Medlemsstat”) (med undantag för Sverige) kommer att lämnas enligt ett undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) från kravet på att publicera ett prospekt för erbjudanden av aktier. Värdepapperen får således endast säljas i en Medlemsstat enligt ett undantag i Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer i Medlemsstater i EES (andra än Sverige) som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Alla erbjudanden av aktier i Storbritannien kommer att lämnas enligt ett undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”Storbritanniens Prospektförordning”) från kravet på att publicera ett prospekt för erbjudanden av aktier. Värdepapperen får således endast säljas i Storbritannien enligt ett undantag i Storbritanniens Prospektförordning. Denna del av webbplatsen riktas endast till personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Storbritanniens Prospektförordning (”Kvalificerade Investerare i Storbritannien”).

Denna del av webbplatsen och informationen häri är endast avsedd för personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som faller inom betydelsen av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (“Föreskriften”) eller (iii) är enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka webbplatsen och informationen häri lagligen kan delges, som omfattas av artikel 49(2)(A)–(D) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera baserat på, eller förlita sig på, informationen som finns på denna del av webbplatsen. Investeringar och investeringsaktiviteter som relaterar till denna webbplats och informationen häri är endast tillgängliga för Relevanta Personer och kommer endast att behandlas för Relevanta Personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner och endast vissa kategorier av personer kan ges åtkomst till sådan information och sådana dokument. Alla personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten som finns tillgängliga på denna webbplats bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller regler som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats eller som kräver registrering eller godkännande av deras eventuella förvärv av värdepapper. Ingen sådan registrering eller sådant godkännande har erhållits utanför Sverige. Storskogen Group AB (publ) tar inget ansvar för överträdelser av tillämpliga lagar och regler av någon person.

Även om Storskogen Group AB (publ) bedömer att informationen som återfinns på de följande sidorna är korrekt och fullständig per dagen för dess tillgängliggörande, och även om Storskogen Group AB (publ) kan komma att publicera ny information från tid till annan, åtar sig Storskogen Group AB (publ) ingen skyldighet att uppdatera eller korrigera sådan information och avsäger sig uttryckligen alla sådana skyldigheter.

Om du inte är behörig att ta del av materialet på denna webbplats, eller vid tvivel om du är behörig, vänligen lämna denna webbplats.


Bekräftelse

Genom att fortsätta för att ta del av det material som denna bekräftelse ger åtkomst till bekräftar du att du (1) har läst och förstått informationen ovan, (2) samtycker till att bindas av dessa villkor, (3) enligt tillämpliga lagar och regler är behörig att fortsätta till följande delar av denna webbplats, (4) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka information som finns på denna webbplats till någon person i USA eller till publikationer med allmän spridning i USA, och att du:

 • är bosatt och befinner dig utanför USA,
 • inte är bosatt i eller befinner dig i någon Medlemsstat, med undantag för Sverige, såvida du inte är en Kvalificerad Investerare, och
 • inte är bosatt eller befinner dig i Storbritannien såvida du inte är en Kvalificerad Investerare i Storbritannien eller en Relevant Person.

Du har angett att du befinner dig i USA eller i någon annan begränsad jurisdiktion och du kan därför inte ges åtkomst till detta material. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra.

Storskogen avser att notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm

2021-09-16
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen” eller “Koncernen”), en snabbväxande ägare av små och medelstora företag med en evig ägarhorisont, meddelar sin avsikt att genomföra ett publikt erbjudande av sina B-aktier (”Erbjudandet”) samt att notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm (”IPO:n”). Storskogen äger fler än 200 portföljbolag som verkar i 21 länder och har cirka 7 000 anställda. Sedan Koncernen bildades 2012 har Storskogen framgångsrikt genomfört 144 förvärv av verksamheter och koncerner [1] i sina nuvarande geografiska områden, kombinerat med ett starkt operativt utförande som uppvisas av dess tvååriga justerade EBITA CAGR [2] om 68 procent. Erbjudandet förväntas bestå av såväl nyemitterade B-aktier som erbjuds av Storskogen som befintliga B-aktier vilka erbjuds av Huvudägarna (enligt definitionen nedan) och andra befintliga aktieägare.

Som Storskogen kommunicerade den 4 maj 2021, emitterade Storskogen ett icke-säkerställt obligationslån om 3 miljarder kronor [3] tidigare i år, vilket möttes av ett stort intresse från investerare samt var Storskogens första steg i att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Storskogens grundare, Ronnie Bergström, Alexander Murad Bjärgård och Daniel Kaplan tillsammans med Peter Ahlgren (tillsammans “Huvudägarna”) samt Storskogens styrelse anser att Erbjudandet och noteringen av Storskogens B-aktier på Nasdaq Stockholm utgör ett viktigt steg för Storskogens utveckling. Detta kommer att möjliggöra för Koncernen att bredda sin aktieägarbas samt ge Storskogen ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och därigenom understödja Koncernens fortsatta förvärvs- och tillväxtstrategi samt ytterligare stärka dess förvärvsfinansieringsförmåga. Erbjudandet och noteringen av Storskogens B-aktier på Nasdaq Stockholm förväntas även öka kännedomen om Storskogen och dess verksamhet, i synnerhet utomlands, bland potentiella förvärvskandidater samt bland nuvarande och potentiella framtida samarbetspartners.

AMF, Cliens Kapitalförvaltning, Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, ODIN Fonder, Swedbank Robur Fonder och Spiltan (tillsammans “Cornerstoneinvesterarna”) har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om 7,25 miljarder kronor baserat på en värdering om 38,5 kronor per aktie, motsvarande en pre-money equity värdering om 56,4 miljarder kronor [4].

 

Daniel Kaplan, Vd och medgrundare av Storskogen, kommenterar:

”Under det senaste decenniet har Storskogen framgångsrikt etablerat vår affärsmodell där vi förvärvar och förvaltar lönsamma små och medelstora företag som söker efter ett nytt ägarskap. Genom denna modell har vi uppnått en snabb nettoomsättningstillväxt och lönsamhet. När jag blickar framåt är en notering av Storskogen, med utökad tillgång till kapitalmarknaderna, ett naturligt nästa steg i vår resa att expandera ytterligare inom Europa och vidare – vilket kommer att stödja en fortsatt tillväxt, ytterligare diversifiering och minskade operativa risker.”

Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande i Storskogen, kommenterar:

”Storskogen har ägnat det senaste decenniet åt att bygga en väldiversifierad koncern, vilken är representativ för en betydande del av ekonomin som annars skulle vara svår för investerare att få exponering mot. Styrelsen är övertygad om att Storskogen kan skala upp sin verksamhet på ytterligare marknader samtidigt som entreprenörsandan bibehålls och det fokuseras på att säkerställa att förvärvade företag har en hållbar framtid. Vi ser fram emot att stötta ledningsgruppen i, och välkomnar framtida aktieägare till, nästa fas av Storskogen.”

Erbjudandet i sammandrag

Om Koncernen väljer att genomföra IPO:n kommer B-aktierna att erbjudas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att lämnas (i) till vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act (”U.S. Securitites Act”) och (ii) inom USA, enbart till sådana investerare som rimligen kan anses vara ”kvalificerade institutionella investerare” (eng. qualified institutional buyers, ”QIBs”) så som definierat i Rule 144A i U.S. Securities Act.

Erbjudandet förväntas bestå av både nyemitterade B-aktier [5], motsvarande en bruttolikvid om minst 6 miljarder kronor, och befintliga B-aktier. Storskogen avser att använda nettolikviden från Storskogens erbjudande av nyemitterade B-aktier för att stärka sin likviditet, vilket kommer att medföra ytterligare kapital till den fortsatta förvärvs- och tillväxtstrategin, samt för allmänna bolagsändamål. Dessutom kommer Erbjudandet att göra det möjligt för Huvudägarna och andra befintliga aktieägare (främst genom Storskogen SellCo AB [6]) att sälja en del av sina nuvarande innehav av B-aktier. Bland Huvudägarna avser Ronnie Bergström och Peter Ahlgren att sälja en mindre del av sina innehav av B-aktier, Alexander Murad Bjärgård avser att inte sälja några aktier i Erbjudandet och Daniel Kaplan avser att förvärva ytterligare B-aktier om upp till 150 miljoner kronor i samband med Erbjudandet.

Cornerstoneinvesterarna har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om 7,25 miljarder kronor baserat på en värdering om 38,5 kronor per aktie, motsvarande en pre-money equity värdering om 56,4 miljarder kronor [7].

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av Storskogen i samband med IPO:n. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på Storskogens webbplats (www.storskogen.com).

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Storskogen uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Storskogens B-aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Storskogen inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för dess B-aktier är uppfyllt. Beroende på marknadsförhållanden förväntas IPO:n genomföras under det fjärde kvartalet 2021.

Om Storskogen

Storskogen grundades 2012 av Ronnie Bergström, Alexander Murad Bjärgård och Daniel Kaplan. Storskogen är i dag en snabbväxande ägare av små och medelstora företag med en stark historik av framgångsrika förvärv, med 144 genomförda förvärv av verksamheter och koncerner [8] sedan dess grundande. Koncernen har en erfaren och entreprenöriell ledningsgrupp som har upprättat en effektiv förvärvsprocess och organisation. Under 2020 genomförde Storskogen sitt första internationella förvärv i Norge och har sedan dess också etablerat lokal närvaro i Tyskland, Schweiz, Storbritannien och Danmark.

Storskogens vision är att vara den bästa ägaren av små och medelstora företag. Koncernen har ett långsiktigt och hållbarhetsfokuserat perspektiv när den förvärvar och driver sina bolag, vilka avses innehas på lång sikt utan någon förutbestämd exithorisont. Gemensamt för samtliga enheter inom Koncernen är ett fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark marknadsposition. Koncernbolagen är uppdelade i tre affärsområden, Tjänster, Handel och Industri, med en gemensam ambition om att på sikt generera en sammanlagd årlig EBITA om mer än 15 miljarder kronor genom att förvärva stabila och lönsamma företag med en ledande position på sina respektive marknader.

Storskogen har en beprövad affärsmodell och portfölj som genom sin diversifiering har uppvisat sin motståndskraftighet. Exempelvis var cirka 97 procent av Koncernens affärsenheter fortsatt lönsamma under 2020 trots att året påverkades kraftigt av covid-19-pandemin, vilket resulterade i en organisk EBITA-tillväxt om en (1) procent under 2020. Storskogen har starka historiska förvärvsresultat med en tvåårig nettoomsättnings-CAGR om 65 procent och en tvåårig Justerad EBITA CAGR om 68 procent mellan 2018 och 2020.

 

Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

Stor och mycket motståndskraftig plattform med diversifierad exponering mot små och medelstora företag

Genom förvärv har Storskogen byggt upp en stor portfölj av 99 affärsenheter [9], inom tolv affärsvertikaler och i tre affärsområden, i ett diversifierat urval av branscher och geografiska regioner. Samtidigt har det säkerställts att förvärven uppfyllt Storskogens robusta investeringskriterier för stabila små och medelstora företag med en förväntad långsiktig lönsamhet och stark marknadsposition. Detta tydliggörs av det faktum att den största vertikalen i Storskogens verksamhet endast stod för 16 procent av den totala nettoomsättningen under räkenskapsåret 2020 och 18 procent av den totala nettoomsättningen under perioden 1 januari–30 juni 2021.

Storskogens verksamhets diversifierade natur bidrar med motståndskraft för Koncernen i sin helhet. Denna motståndskraft framgår av det faktum att Storskogen tack vare sin diversifierade portfölj uppvisade en organisk EBITA-tillväxt om 1 procent under 2020, trots covid-19-pandemins negativa effekter, och en organisk EBITA-tillväxt om 35 procent under perioden 1 januari–30 juni 2021.

Decentraliserad entreprenöriell affärsmodell med ett attraktivt värdeerbjudande
Storskogen har en beprövad ägarmodell enligt vilken de förvärvade bolagen underställs Koncernens riktlinjer för finansiell styrning och kontroll. Affärsbesluten förblir dock hos affärsenheterna, vilket möjliggör ett decentraliserat beslutsfattande och snabba reaktioner på lokala förändringar. Storskogens uppfattning är att den decentraliserade affärsmodellen kombinerad med Storskogens robusta investeringskriterier innebär att Storskogens affärsmodell är skalbar.

Storskogen har en aktiv roll i koncernbolagens styrelser genom att tillsätta en majoritet av styrelseledamöterna. Styrelsen i respektive koncernbolag och Storskogens huvudkontor fungerar som bollplank för de enskilda verksamheternas verkställande direktörer och ledningsgrupper genom både månatliga avstämningsmöten och regelbundna kontakter. Storskogen ger även sina verksamheter stöd för strategiska initiativ, inklusive tilläggsförvärv, och finansiellt stöd för de investeringar som verksamheten kräver.

 

Stark ESG-profil

Koncernbolagens hållbarhetspolicyer skräddarsys för att säkerställa att koncernbolagen förblir relevanta på sina respektive marknader och för sina respektive anställda, leverantörer och lokalsamhällen på lång sikt. Storskogen fokuserar på tre huvudaspekter av hållbarhet:

 • Minimera negativ miljöpåverkan
  • Storskogen agerar för att undvika negativa effekter på miljön och strävar efter att bli klimatneutrala till 2030 samt att öka Storskogens cirkularitet och resurseffektivitet.
 • Vara en hållbar arbetsgivare
  • Storskogen bedriver ett ständigt arbete för att trygga säkra och hälsosamma arbetsplatser och bidra till utvecklingen i de lokalsamhällen där företagen är belägna. Storskogen fokuserar även på att utveckla arbetet för mångfald och inkludering genom att lyfta det som en strategisk fråga och inte enbart som en personalfråga.
 • Säkerställa ansvarsfullt företagande
  • Storskogen betraktar hållbarhet som en naturlig del av sina förvärvsprocesser. Storskogen strävar efter att vara en ansvarsfull ägare och tillser att relevanta hållbarhetsaspekter beaktas och integreras i analysen av potentiella förvärvskandidater.

En konstant tillströmning av förvärvskandidater driver en fortsatt expansionsresa

Storskogens strategi att köpa verksamheter som uppfyller Storskogens robusta investeringskriterier i ett diversifierat urval av branscher och geografiska regioner innebär att det finns ett stort antal potentiella förvärvskandidater som har önskade affärsegenskaper inom relevanta sektorer och storlekar. Utifrån offentliga källor och interna analyser beräknar Storskogen att det finns över 130 000 potentiella förvärvskandidater i Storskogens nuvarande fokusregioner Norden, DACH och Storbritannien som ligger inom Storskogens inriktning (och cirka 400 000 potentiella förvärvskandidater inom hela Europa).

Storskogen har under det senaste året bevisat sig kunna skapa en snabbt växande tillströmning av förvärvskandidater även utanför Sverige och övriga Norden. Detta har lett till att Storskogen har granskat allt fler förvärvskandidater utanför Sverige, med en granskning av 106 internationella förvärvskandidater under perioden 1 juli 2020–30 juni 2021 (jämfört med de 7 internationella förvärvskandidater som granskades under perioden 1 juli 2019–30 juni 2020) [10].

Storskogens historiska resultat och beprövade genomförandeförmåga har blivit allt tydligare för företagsägare under det senaste året. Storskogen genomförde 43 förvärv under perioden 1 januari–30 juni 2021 (jämfört med 27 förvärv under räkenskapsåret 2020 och 12 förvärv under perioden 1 januari–30 juni 2020).

Goda finansiella resultat och hög kassagenerering

Storskogens finansiella resultat under räkenskapsåren 2020, 2019 och 2018 samt perioden 1 januari–30 juni 2021 visar Storskogens styrka, med en väsentlig tillväxt och konsekvent lönsamhet under perioden där merparten av tillväxten härrör från förvärv. Storskogens totala nettoomsättning ökade med 87 procent mellan 2018 och 2019, från 3 298 miljoner kronor till 6 163 miljoner kronor, och med ytterligare 45 procent mellan 2019 och 2020, från 6 163 miljoner kronor till 8 933 miljoner kronor, med en organisk nettoomsättningstillväxt om fem (5) procent mellan 2018 och 2019 och minus fyra (-4) procent mellan 2019 och 2020. Storskogens nettoomsättning ökade med en CAGR motsvarande 65 procent mellan 2018 och 2020. Storskogens Justerade EBITA har ökat från 303 miljoner kronor för 2018 till 494 miljoner kronor för 2019 och till 854 miljoner kronor för 2020, med en Justerad EBITA-marginal om 9,2 procent för 2018, 8,0 procent för 2019 och 9,6 procent för 2020, vilket ger en CAGR om 68 procent. Därutöver har Storskogens operativa kassaflöde ökat från 266 miljoner kronor för 2018 till 494 miljoner kronor för 2019 och till 815 miljoner kronor för 2020, med en justerad kassagenerering om 66,8 procent för 2018, 71,1 procent för 2019 och 69,5 procent för 2020, vilket ger en CAGR om 75 procent.

Erfaren ledningsgrupp

Storskogens grundare är erfarna entreprenörer med stor erfarenhet av transaktioner. De har byggt upp flera framgångsrika företag och är fortfarande nyckelpersoner i Storskogens förvaltning. Ledningsgruppen har en samlad gedigen erfarenhet från såväl tillväxtbolag som stora globala koncerner. Storskogens styrningsmodell där Storskogen utgör en stödjande ägare i en koncern med ett organiserat kunskapsutbyte och en sund konkurrensmiljö har visat sig vara framgångsrik och attraktiv för potentiella förvärvskandidater. Storskogen strävar även efter att identifiera ytterligare ledningsbehov och rekryterar utifrån dem, t.ex. genom att Storskogen la till lokala team i Storbritannien, Tyskland och Schweiz i syfte att identifiera och utveckla affärsmöjligheter i dessa regioner.

En utförlig beskrivning av Storskogens viktigaste styrkor kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av Storskogen.

Utvald finansiell information

Följande tabell visar utvalda nyckeltal1) för Storskogen:

 

1 januari–30 juni

 

1 januari–31 december

SEK miljoner (om inget annat anges) 2021 2020   2020 2019 2018
Total nettoomsättning  6 713 4 177   8 933 6 163 3 298
             
EBITA2) 605 396   885 478 312
EBITA-marginal3) 9,00% 9,50%   9,90% 7,80% 9,50%
Organisk EBITA-tillväxt4)  35,10% 15,70%   0,80% -7,70%
             
Justerad EBITA5) 654 382   854 494 303
Justerad EBITA-marginal6) 9,70% 9,20%   9,60% 8,00% 9,20%
             
Antal förvärv 43 12   27 27 13
Antal anställda7) 6 974 3 194   3 565 2 432 1 107
          Justerad RTM för
tolvmånadersperioden
som avslutades den
30 juni8)
SEK miljoner (om inget annat anges)     2021
Justerad RTM-nettoomsättning     18 825
             
Justerad RTM EBITA9)       2 137
Justerad RTM EBITA-marginal       11,40%

 

Tabellens fotnoter

1) Koncernens redovisning för räkenskapsåret 2020 och 2019 har reviderats av Ernst and Young AB och Koncernens delårsrapporter för perioderna 1 januari–30 juni 2020 och 1 januari–30 juni 2021 har översiktligt granskats av Ernst och Young AB. Koncernens samlade bokslut för räkenskapsåret 2018 har reviderats av KPMG AB.

2) Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar på immateriella tillgångar och nedskrivningar på immateriella tillgångar.

3) EBITA i procent av nettoomsättning.

4) Förändringar i EBITA, exklusive förvärvs- och avyttringseffekter från förvärv samt justerat för koncernfunktioner, jämfört med EBITA för samma bolag för motsvarande period föregående år. Förvärvade bolag räknas in i Organisk EBITA-tillväxt när de har varit del av Koncernen under hela jämförelseperioden.

5) Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, exklusive omvärderingar av tilläggsköpeskillingar och justeringar av förvärvade tillgångar till verkligt värde.

6) Justerad EBITA i procent av Nettoomsättning.

7) Antal anställda vid periodens slut.

8) Siffrorna beräknas som om de hade redovisats av Koncernen under perioden 1 juli 2020–30 juni 2021 justerat för bidrag från verksamheter som avtalsmässigt förvärvades eller tillträddes av Koncernen mellan 1 juli 2020 och 30 juni 2021 som om de hade ägts den 1 juli 2020.

9) Beräknas som Koncernens redovisade Justerade EBITA under perioden 1 juli 2020–30 juni 2021 justerat för bidrag från verksamheter som avtalsmässigt förvärvades eller tillträddes av Koncernen mellan 1 juli 2020 och 30 juni 2021 som om de hade ägts den 1 juli 2020.

 

Koncernen har slutfört två förvärv efter den 30 juni 2021: Marwell AG, ett tilläggsförvärv till PerfectHair inom affärsområdet Handel med redovisade intäkter om 58 miljoner kronor och EBITA om 2 miljoner kronor för 2020, och Frigo AG, ett tilläggsförvärv till Frigel AG inom affärsområdet Tjänster (en del av Artum AG) med redovisade intäkter om 19 miljoner kronor och EBITA om 3 miljoner kronor för 2020. Koncernen har även ingått avtal om att förvärva Jernbro Automation, ett tilläggsförvärv till Elektroautomatik i affärsområdet Industri med redovisade intäkter om 58 miljoner kronor och EBITA om 7 miljoner kronor för 2020, och en bolagsportfölj, med redovisade intäkter om 900 miljoner kronor och EBITA om 160 miljoner kronor för 2020, från Ceder Capital bestående av Viametrics Group, Buildercom Group, DeroA och SoVent inom affärsområdet Tjänster samt Kumla Handtagsfabrik inom affärsområdet Industri. Dessa transaktioner förväntas slutföras i oktober 2021. Dessutom har Storskogen ingått åtta (8) icke-bindande avsiktsförklaringar eller s.k. ”preferred buyer letters” genom vilka Storskogen har erhållit exklusivitet för att genomföra due diligence på förvärvskandidaten samt förhandla med företaget och säljarna. [11]

En utförlig beskrivning av Storskogens historiska finansiella information kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av Storskogen.

Finansiella mål

Storskogens styrelse har fastställt ett antal finansiella mål inför Storskogens notering på Nasdaq Stockholm som är kopplade till Storskogens tillväxtstrategi:

EBITA-tillväxt

 • År 2021 förutspås uppvisa en stark tillväxt, driven av både organisk utveckling och förvärvstakten.
 • Storskogen avser att fortsätta sin förvärvsstrategi och upprätthålla tillväxtnivåer i linje med historiska resultat. Förvärv utgör den främsta tillväxtdrivaren och kommer att finansieras av genererade kassamedel och framtida skuldemissioner i enlighet med Storskogens kapitalstrukturpolicy. Vid betydande förvärvsaktivitet, som drivs av tillgången till attraktiva förvärvsobjekt, kan Storskogen använda eventuella framtida aktieemissioner för att accelerera tillväxten i den utsträckning marknadsförhållandena är gynnsamma.
 • Organisk EBITA-tillväxt1), efter 2021, förväntas ligga i linje med en real BNP-tillväxt på de marknader där Storskogen verkar, plus cirka 1–2 procentenheter, samt förväntas drivas av koncernbolagens operationella utveckling och större tillväxtbidrag från koncernbolag utanför Sverige.

EBITA-marginal

 • Storskogens mål är att bibehålla en EBITA-marginal2) om cirka tio (10) procent i genomsnitt i linje med den historiska utvecklingen av Storskogens diversifierade portfölj av lönsamma och stabila företag.

Justerad kassagenerering

 • Storskogens mål är att uppnå en Justerad kassagenerering3) över 70 procent beräknat på den senaste tolvmånadersperioden, med genomsnittligt låga kapitalbehov inom Koncernen och ett starkt fokus på kassagenerering.

Belåningsgrad

 • Storskogen avser att investera sitt kassaflöde i organiska tillväxtinitiativ och förvärv samt upprätthålla en ansvarsfull kapitalstruktur. Storskogens mål är att kvoten av Nettoskuld genom Justerad RTM EBITDA4) ska vara 2,0–3,0x. Beroende på timing av förvärv kan belåningsgraden temporärt vara högre än 3,0x men förväntas inte överstiga 3,5x.

Utdelningspolicy

 • Storskogens styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att utdelningen ska motsvara 0–20 procent av årets resultat.

1) Beräknat som förändringar i EBITA, exklusive förvärvs- och avyttringseffekter från förvärv, jämfört med motsvarande period föregående år.
2) Beräknat som EBITA i procent av nettoomsättning.
3) Beräknat som Operativt kassaflöde i procent av Justerad EBITDA.
4) Beräknad som Nettoskuld jämfört med Justerad RTM EBITDA.

Storskogen finansiella mål som anges ovan utgör framåtriktad information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till bl.a. utvecklingen av Storskogens bransch, verksamhet, resultat och finansiella ställning samt är föremål för risker och osäkerheter.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE och J.P. Morgan AG är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med IPO:n. BNP PARIBAS, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i samband med IPO:n. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Storskogen avseende svensk rätt och Milbank LLP är legal rådgivare till Storskogen avseende amerikansk rätt. White & Case LLP är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt.

För mer information vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, VD och medgrundare
Tel: +46 73 - 920 94 00
E-mail: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73 - 988 44 66
E-mail: lena.glader@storskogen.com

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 - 455 58 81
E-mail: michael.metzler@storskogen.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl. 07.00 CEST.

 

 

Viktig legal information

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd att användas för informationsändamål och gör inte anspråk på att vara komplett eller fullständig. Ingen person får förlita sig på informationen i detta pressmeddelande, eller på dess riktighet, skälighet eller fullständighet, oavsett syfte.

Detta pressmeddelande är inte avsett för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA (inklusive dess territorier och ägor, samtliga delstater och det federala distriktet District of Columbia), Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken det skulle bryta mot tillämpliga lagar. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som erhåller dokument eller annan information som hänvisas till häri bör hålla sig informerade om och efterleva sådana restriktioner. Varje underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, eller är en del av, ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna, eller på annat sätt investera i, värdepapper till någon person i USA, Australien, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande eller en sådan uppmaning är olaglig. Värdepapperen som hänvisas till häri får inte erbjudas eller säljas i USA om de inte registreras enligt U.S. Securities Act eller erbjuds i en transaktion som är undantagen från, eller inte föremål för, registreringskravet i Securities Act. Det föreslagna erbjudandet och försäljningen av värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan. Med förbehåll för vissa undantag får inte värdepapperen som hänvisas till häri erbjudas eller säljas i Australien, Kanada eller Japan eller för någon persons räkning eller till förmån för någon person som är medborgare eller bosatt i Australien, Kanada eller Japan. Inget erbjudande av värdepapperen som hänvisas till häri kommer att lämnas till allmänheten i USA, Australien, Kanada eller Japan.

I en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för Sverige, riktas detta pressmeddelande, och alla efterföljande erbjudanden som senare lämnas, endast till personer som är ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129 (i dess nuvarande lydelse).

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till ”kvalificerade investerare” så som avses i artikel 2(e) i förordning (EU) 2017/1129, så som den utgör nationell lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018, (a) som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), (b) som är enheter med hög nettoförmögenhet enligt artikel 49(2)(a)–(d) i Föreskriften eller (c) andra personer till vilka detta lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer bör inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är, eller kan anses vara, ”framåtblickande uttalanden”. Dessa framåtblickande uttalanden kan identifieras genom användningen av framåtblickande begrepp, inklusive begreppen ”tror”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar”, ”förutser”, ”förväntar”, ”avser”, ”kan”, ”kommer” eller ”bör” och, i respektive fall, deras negationer, liknande uttryck eller jämförbara begrepp, eller genom diskussioner avseende strategier, planer, målsättningar, framtida händelser eller avsikter. Framåtblickande uttalanden kan avvika, och avviker i många fall, från faktiska resultat. Framåtblickande uttalanden återspeglar Koncernens nuvarande syn på framtida händelser och är föremål för risker hänförliga till framtida händelser samt andra risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden relaterade till Koncernens verksamhet, rörelseresultat, finansiella ställning, likviditet, framtidsutsikter, tillväxt eller strategier. Framåtblickande uttalanden gäller endast per dagen de lämnas.

Var och en av Koncernen och de säljande aktieägarna samt var och en av managers, Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG, BNP PARIBAS, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial i Sverige, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans “Managers”) och deras respektive närstående enligt definitionen i Rule 501(b) i Regulation D i Securities Act (”närstående”), avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att uppdatera, granska eller revidera framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande, oaktat om det är till följd av ny information, framtida utveckling eller av annan anledning, och distributionen av detta pressmeddelande ska inte anses vara någon form av åtagande från Koncernens sida eller från någon av de säljande aktieägarna att gå vidare med Erbjudandet eller med någon transaktion eller överenskommelse som avses däri.

Varje investering i värdepapper i det föreslagna Erbjudandet ska endast göras på grundval av informationen i Prospektet som kan komma att ges ut av Koncernen i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras. Innan en investering i värdepapper i Erbjudandet görs bör personer som tar del av detta pressmeddelande säkerställa att de till fullo förstår och accepterar de risker som kommer att anges i Prospektet om det publiceras. Ingen tillit får fästas vid informationen i detta pressmeddelande eller vid dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande ska inte ligga till grund för, eller utgöra, något erbjudande eller någon inbjudan att sälja eller emittera, eller någon uppmaning till något erbjudande om att köpa, några värdepapper, och inte heller ska det (eller någon del av det), eller det faktum att det distribueras, ligga till grund för, eller fästas vikt vid, något avtal därom.

Dagen för Noteringen kan påverkas av ett antal olika faktorer som inkluderar marknadsförhållanden. Koncernen kan besluta att inte gå vidare med Erbjudandet och det kan därför inte garanteras att Noteringen kommer att inträffa. Du bör inte basera ditt ekonomiska beslut på detta pressmeddelande. Investeringar som detta pressmeddelande relaterar till kan utsätta en investerare för en betydande risk att förlora hela det investerade beloppet.

Personer som överväger investeringar bör rådfråga en auktoriserad person som är specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör inte en del av, eller en rekommendation avseende, något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Ingen av de säljande aktieägarna, Managers eller någon av deras respektive närstående, eller någon av deras eller deras närståendes styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter accepterar något ansvar för/eller gör något åtagande eller lämnar några garantier, uttryckligen eller underförstått, vad avser korrektheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller huruvida någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller annan information som rör Koncernen, dess dotterföretag eller närstående företag, oaktat om den är i skriftlig, muntlig eller i en visuell eller elektronisk form, och oaktat hur den överförs eller görs tillgänglig eller för någon som helst förlust som uppkommer till följd av någon användning av pressmeddelandet eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommer i samband därmed. Följaktligen frånsäger sig uttryckligen var och en av de säljande aktieägarna, Managers och alla deras respektive närstående, och alla deras eller deras närståendes styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller agenter, i största möjliga utsträckning, allt ansvar för någon förlust som på något sätt uppkommer till följd av, eller som grundas på, hela eller någon del av innehållet i detta pressmeddelande, oaktat om det gäller utomobligatoriskt eller inomobligatoriskt ansvar eller annan typ av ansvar som de annars hade kunnat ha avseende detta pressmeddelande, eller dess innehåll, eller som på annat sätt uppkommer i samband med detta.

Var och en av Managers agerar uteslutande för Koncernen och ingen annan i samband med det föreslagna Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive kunder i förhållande till det föreslagna Erbjudandet och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Koncernen för att tillhandahålla det skydd som ges åt deras respektive kunder, eller för att tillhandahålla rådgivning om det föreslagna Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, något arrangemang eller någon annan fråga som avses häri.

I samband med Erbjudandet kan Managers och deras respektive närstående teckna sig för en andel av B-aktierna som en huvudposition och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för egen räkning i sådana B-aktier och andra värdepapper i Koncernen eller relaterade investeringar i samband med Erbjudandet eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i Prospektet, när det har publicerats, till att B-aktier emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt handlas läsas som att det inkluderar emissioner eller erbjudanden till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av, Managers och någon av deras respektive närstående som agerar i sådan egenskap. Dessutom kan Managers och deras respektive närstående ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar eller s.k. ”contracts for differences”) med investerare, i samband med vilka de från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra B-aktier. Ingen av Managers, eller någon av deras respektive närstående, har för avsikt att offentliggöra omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner i andra fall än när det finns legala eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna B-aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa B-aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på B-aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att B-aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i B-aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende B-aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende B-aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] Inklusive förvärven av sex bolag som Koncernen förväntas tillträda i oktober 2021 och där förvärvet av Artum räknas som åtta förvärv samt förvärven av Ashe Invest och On Target räknas som ett förvärv.

[2] 2018–2020 genomsnittlig årlig tillväxttakt (“CAGR”).

[3] Icke-säkerställt obligationslån om 3 miljarder kronor inom ett rambelopp om 4 miljarder kronor. För mer information, se Storskogens pressmeddelande publicerat den 4 maj 2021.

[4] Baserat på cirka 148 miljoner A-aktier och cirka 1 317 miljoner B-aktier (motsvarandes antal aktier baserat på preliminära villkor för Erbjudandet där ett visst antal A-aktier kommer att lösas in av Storskogen utan vederlag, och ett visst antal A-aktier kommer att konverteras till B-aktier, i samband med Erbjudandet), efter en aktiesplit om 10:1 som beslutades på en extra bolagstämma den 6 september 2021 och senare registrerades hos Bolagsverket den 10 september 2021.

[5] Storskogen har två aktieslag: A-aktier som berättigar aktieägaren till tio (10) röster vid bolagstämmor och B-aktier som berättigar aktieägaren till en (1) röst vid bolagstämmor. Alla A-aktier innehas av Huvudägarna. Beroende på de slutgiltiga villkoren för Erbjudandet kommer ett visst antal A-aktier att lösas in av Storskogen utan vederlag, och ett visst antal A-aktier kommer att konverteras till B-aktier, i samband med Erbjudandet.

[6] Storskogen SellCo AB kontrolleras av Daniel Kaplan, Ronnie Bergström, Alexander Murad Bjärgård och Peter Ahlgren. Under förutsättning att Erbjudandet genomförs kommer vissa befintliga aktieägare i Storskogen (som inte är säljande aktieägare i Erbjudandet), inklusive bl.a. vissa anställda i Storskogen, att sälja B-aktier till Storskogen Sellco AB som i sin tur kommer att sälja B-aktierna i Erbjudandet.

[7] Baserat på cirka 148 miljoner A-aktier och cirka 1 317 miljoner B-aktier (motsvarandes antal aktier baserat på preliminära villkor för Erbjudandet där ett visst antal A-aktier kommer att lösas in av Storskogen utan vederlag, och ett visst antal A-aktier kommer att konverteras till B-aktier, i samband med Erbjudandet), efter en aktiesplit om 10:1 som beslutades på en extra bolagstämma den 6 september 2021 och senare registrerades hos Bolagsverket den 10 september 2021.

[8] Inklusive förvärven av sex bolag som Koncernen förväntas tillträda i oktober 2021 och där förvärvet av Artum räknas som åtta förvärv samt förvärven av Ashe Invest och On Target räknas som ett förvärv.

[9] Inklusive förvärven av sex bolag som Koncernen förväntas tillträda i oktober 2021 och där förvärvet av Artum räknas som åtta förvärv samt förvärven av Ashe Invest och On Target räknas som ett förvärv.

[10] Avser endast förvärvskandidater som har tagits upp i Storskogens pipelinelista. Ett flertal förvärvskandidater har inte upptagits i listan eftersom Storskogen har gjort en tidig bedömning att de inte passar in i Storskogens robusta investeringskriterier.

[11] Per den 15 september 2021.