Logotype

Årsstämma 2024

Storskogens årsstämma hålls onsdagen den 8 maj 2024 kl. 10.00 på Moderna Museet, Exercisplan 4, 111 49 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Utövande av rösträtt vid årsstämman

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdagen den 2 maj 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 2 maj 2024 alternativt avge en poströst senast måndagen den 6 maj 2024.

Anmälan om deltagande kan göras elektroniskt här på Storskogens webbplats genom nedan angiven länk, genom post till Storskogen Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller genom telefon till 08-402 90 40 under vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Poströstning sker genom användande av det poströstningsformulär som finns tillgängligt här på Storskogens webbplats. Poströstningsformuläret ska antingen skickas per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, avges elektroniskt i enlighet med de anvisningarna som anges genom nedanstående länk, eller skickas per post till Storskogen Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Länk till anmälan om deltagande & poströstning

För mer information om anmälan och poströstning hänvisas till kallelsen.

Kallelse
Kallelse till årsstämma i Storskogen Group AB 8 maj 2024

Poströstningsformulär och fullmakt
Poströstningsformulär
Fullmaktsformulär

Förslag och yttranden m.m.
Års- och hållbarhets­redovisning 2023
Ersättningsrapport 2023
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § ABL
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18_4 och 19_22 ABL
Styrelsens fullständiga beslutsförslag
Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:1
Villkor för teckningsoptioner serie 2024/2027:2