Logotype

Storskogen refinansierar kreditfaciliteter

2024-03-16
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) ingår bindande avtal om att refinansiera båda sina utestående icke-säkerställda facilitetsavtal, varigenom Storskogen förlänger den genomsnittliga löptiden för koncernens skuldportfölj och minskar den totala kreditramen.

Storskogen har den 16 mars 2024 ingått bindande avtal om att refinansiera det tidigare revolverande kreditfacilitetsavtalet om 1 miljard euro (varav 357 miljoner euro var nyttjat den 31 december 2023) med förfall 24 september 2025 och outnyttjad förlängningsoption på ytterligare ett år, samt det icke-säkerställda syndikerade facilitetsavtalet om 300 miljoner euro (varav 115 miljoner euro var skuldfört den 31 december 2023) med förfall 24 mars 2025. Dessa ersätts av ett mindre icke-säkerställt facilitetsavtal med en revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro, med option på en accordion-facilitet om 43 miljoner euro, samt en term loan-facilitet om 330 miljoner euro. Den revolverande kreditfaciliteten har en löptid om cirka tre år, med en förlängningsoption om upp till ytterligare två år, och term loan-faciliteten har en löptid om två och ett halvt år.

Facilitetsavtalet är ingånget med ett internationellt banksyndikat. Den genomsnittliga löptiden för koncernens kreditportfölj förlängs i och med detta från 18 till 33 månader.

”Vi har under det senaste året jobbat konsekvent med att förbättra vår kreditprofil, i gott samarbete med våra långivare. Nu lägger vi ytterligare en pusselbit genom att förlänga löptiden och minska kreditramen på vår bankfinansiering. Det ger oss en balanserad och diversifierad skuldportfölj med en väl fördelad förfallostruktur”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

”Jag är nöjd med hur vi anpassat vår finansiering efter våra behov och prioriteringar. Med en god finansiell ställning, starka kassaflöden och refinansierad kreditfacilitet står vi nu väl rustade för de kommande åren”, säger Christer Hansson, tillförordnad vd på Storskogen.

Danske Bank och Nordea har agerat koordinatorer och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare till Storskogen i samband med det nya facilitetsavtalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 16 mars 2024 kl. 12:10 (CET).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.