Logotype

Stärkt förmåga genom delad expertis

2024-05-24
Views, Trade

BUSINESS AREA INSIGHT: HOME AND LIVING

För Storskogens små och medelstora bolag är personal- och successionsfrågor ständigt aktuella och vår förmåga inom området är avgörande för gruppens framgång. Erika Butterworth, Investment Director inom affärsområde Trade, delar med sig av sina reflektioner kring ledarskapsbyten med betoning på samarbete och resursdelning. Storskogen har en betydande möjlighet att dela resurser mellan bolagen och placera rätt person i rätt roll vid rätt tidpunkt, vilket visas i exemplet med affärsenheterna PR Home och A Lot Decoration.

Vertikalen Home and Living är en undergrupp bland Storskogens handelsbolag som består av 11 affärsenheter som totalt omsätter kring tre miljarder kronor. Bolagen är specialiserade på produkter som används i eller nära hemmet med privatpersoner som slutkund. Majoriteten av bolagen importerar och säljer heminredning och bruksföremål av olika typ, medan några bolag erbjuder mer fasta inventarier i form av markiser, golv och fritidshus.

Home and Living-vertikalen har en stor andel bolag som äger sina varumärken och designar sina egna produkter och de är därför inte begränsade till exempelvis en viss geografiska marknad eller prisnivåer som bestämts av en extern varumärkesägare. Samtidigt läggs ett större ansvar på bolagen inom områden som marknadsföring, kanalstrategi och produktutveckling för att kunna utvecklas och växa affären.

Trots att bolagen säljer olika produkter har affärsenheterna i Home and Living väldigt likartade utmaningar och möjligheter. Det spelar helt enkelt inte så stor roll vad som finns i lådorna. De processer, erfarenheter, avtal och system som finns i en distributör är ofta mycket relevanta för de andra bolagen - som best practice, benchmark eller lessons learned. Som en följd kan den samlade kompetensen inom gruppen användas på absolut bästa sätt. Hur vi nyligen arbetat med kompetens och resursdelning inom Home and Living är bra exempel på hur vi jobbar för att få rätt person på rätt plats:

  • Steg 1: Storskogenbolaget PR Home of Scandinavia, baserade i Borås, är en distributör av belysning och hemtextil. Företaget äger sina egna varumärken och omsätter runt 100 miljoner kronor. Förutsättningarna för bolaget har förändrats sedan den efterfrågeboom som heminredningsbolag upplevde under covid, och strategin ställdes under förra året om från en förvärvsdriven tillväxt till en organisk tillväxtstrategi med utökat fokus på operationella förbättringar och affärsutveckling. Tillsammans med vd:n, som även är minoritetsägare, landade vi i insikten att de nya prioriteringarna krävde en annan slags ledare. För att bolaget skulle kunna utvecklas och göras redo för nästa tillväxtsprång rekryterades därför en ny extern vd. Den tidigare vd:n fortsätter att stötta bolaget i egenskap av ledamot i bolagets styrelse, vilket skapar stabilitet och kontinuitet i övergången och gör att bolaget behåller ett långsiktigt perspektiv.
  • Steg 2: Samtidigt som den nya vd:n kom in i PR Home behövde vi hitta en lösning på att bolagets CFO inom kort skulle gå på ett års föräldraledighet. I Storskogens bolag är CFO:n generellt en nyckelperson som har en mycket bred roll och som sällan har andra medarbetare som kan kliva in under frånvaro. Istället för att rekrytera en oprövad och kostsam interimslösning, vilket skulle försena de nödvändiga effektivitetsprojekten som den nya vd:n startat, såg vi oss om inom Storskogen. CFO:n på Acreto, en annan affärsenhet inom Home and Living, har jobbat inom Storskogen i två år och har dessutom erfarenhet av PR Homes affärssystem. Han kände sig redo att ta på sig ytterligare ansvar och kunde direkt gå in och ta över CFO-uppdraget även för PR Home under föräldraledigheten. En lösning som i ett slag minskade risken för PR Home, var kostnadseffektiv, skapade kontaktyta mellan bolag med likartade utmaningar och utvecklade en talang inom Storskogengruppen.
  • Steg 3: Parallellt fanns det behov av en interim vd i ett annat Storskogenbolag; A Lot Decoration, en distributör av heminredningsartiklar som omsätter runt 100 MSEK. I vanliga fall brukar ett mindre bolag under en rekryteringsperiod blir utan ledare, alternativt att en extern interimskonsult tas in. Inom Storskogen finns ofta bättre lösningar och i det här fallet var den före detta vd:n i PR Home, nämnd i Steg 1 ovan, ett utmärkt alternativ. Dels hans kunskaper och erfarenheter av en distribuerande verksamhet i samma storlek, dels hans förståelse för Storskogens arbetssätt, gjorde att han kunde gå rakt in som interim vd. Startsträckan blev kort vilket både minskade organisationens stress och gjorde att företaget kunde undvika de kostnader som ett ledarbyte annars brukar innebära.   
  • Steg 4: PR Home och A Lot Decoration har likartade affärsmodeller och möjligheterna till synergier inom exempelvis leverantörskedja, lagerhållning och kvalitetsarbete är stora. För att maximera möjligheterna att lära av varandra bjöds den nya vd:n för PR Home in som styrelsemedlem i A Lot Decoration.

Det här är bara ett exempel på hur bolag inom Storskogen, i det här fallet våra handelsbolag inom Home and Living, kan hantera ledarskaps- och verksamhetsutmaningar och dra nytta av de talanger och styrkor som finns inom bolagsgruppen. Genom att främja en kultur av rörlighet och kunskapsdelning inom gruppen skapar vi en samarbetsmiljö som möjliggör tillväxt, stabilitet och kostnadsbesparingar. Det skapar samtidigt förutsättningar för kompetensutveckling och utökat ansvar, som i vanliga fall är svåra att skapa i ett mindre bolag. Detta är extra viktigt för våra mindre bolag som har affärsrisker kopplade till att behålla anställda och nyckelkompetenser.

Vårt tillvägagångssätt sträcker sig även till andra kritiska områden av affärsverksamheten. Ett relevant exempel på detta är hur Storskogen med avstamp i de sammanlagda sjöfraktsvolymerna hos Home and Living-bolagen under covid lyckades förhandla fram förmånliga fraktavtal för hela Storskogengruppen. Vi har även minskat kostnader och risk kopplat till geografisk expansion, exempelvis genom samarbete kring mässor, showrooms och leveranser. Dessa initiativ framhåller vårt engagemang för att skapa synergier och säkerställa att våra företag är väl positionerade för att utvecklas och lyckas på konkurrensutsatta marknader.

Erika Butterworth
Investment Director
Trade

Erika Butterworth är Investment Director inom Storskogens affärsområde Trade och styrelseordförande för affärsenheter inom vertikalerna Home and Living samt Sport, Clothes and Accessories. Hon har tidigare haft flertalet befattningar inom bank, drivit startups samt arbetat med affärsutveckling, prissättning och marknadsföring. Innan sin roll på Storskogen var hon landschef för resekoncernen Apollo i Sverige och Danmark.