Logotype

Konvertering av konvertibler till B-aktier i Storskogen

2024-04-03
Regulatorisk information
Corporate news

Den 3 april 2023 emitterade Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) två konvertibler om sammanlagt cirka 10,4 miljoner brittiska pund (GBP) med tvingande konvertering till säljarna av AC Electrical Services Group Limited (”ACE”). Konvertiblerna har i dag, den 3 april 2024, i sin helhet konverterats till nya B-aktier i Storskogen.

Storskogen offentliggjorde den 3 april 2023 att koncernen förvärvat 80 procent av aktierna i ACE och att 10 361 992 GBP av köpeskillingen skulle betalas med B-aktier i Storskogen som skulle levereras den 3 april 2024. För att säkerställa leveransen av B-aktierna och reglera denna del av köpeskillingen beslutade styrelsen för Storskogen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, den 3 april 2023 om en riktad nyemission av två konvertibler (av serie 2023:1 respektive 2023:2) om sammanlagt 10 361 992 GBP till säljarna av ACE, med tvingande konvertering i dag den 3 april 2024.

Konvertiblerna har i dag i sin helhet konverterats till totalt 16 561 182 B-aktier i Storskogen (motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,98 procent av aktiekapitalet och cirka 0,55 procent av rösterna). Konverteringskursen, som enligt aktieöverlåtelseavtalet och konvertibelvillkoren skulle motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 22–27 mars 2024 omräknat till GBP, uppgick till 0,4105 GBP (motsvarande 5,5073 kronor) per B-aktie. Det överskjutande konvertibelbeloppet om sammanlagt 3 563 161,34 GBP kommer att erläggas kontant.

Efter konverteringen uppgår det totala antalet aktier och röster i Storskogen till 1 686 039 235 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 538 037 861 B-aktier) och 3 018 051 601 röster. Aktiekapitalet har ökat med 8 446,202821 kronor till 859 880,009941 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.