Logotype

Konkret affärsvärde genom tillämpad AI

2024-06-20
Views, Services, Trade, Industry

BUSINESS INSIGHT: ARTIFICIELL INTELLIGENS
Jonas Tulldahl, Head of Corporate Development, anser att artificiell intelligens, AI, är en av de mest betydande affärsmöjligheterna just nu. Men för att förverkliga dess potential måste man aktivt integrera AI i verksamheten snarare än att bara prata om det. För små och medelstora bolag kan denna integration vara utmanande. Därför genomför Storskogen ett antal initiativ som gör AI mer lättillgängligt och fördelaktigt för bolagen i gruppen.

AI – mer än bara en trend
Tillgång till digitala data, ökad datorkraft och utveckling inom forskning möjliggör just nu stora framsteg inom artificiell intelligens, AI. Maskininlärning och AI är inte nya koncept, men lanseringen av ChatGPT 2022 var en viktig vändpunkt för teknologin. Nya Large Language Models, LLMs, lanseras varje vecka och tänjer på gränserna för vad vi traditionellt har sett som en dators roll. Huvudfrågan är hur verksamheter ska hantera och anpassa sig till de möjligheter och hot som AI innebär.

Som aktiv ägare till små och medelstora företag har Storskogen stort ansvar för att säkerställa att AI används på bästa möjliga sätt och ta vara på dess potential att påverka både resultat- och balansräkningen. Vi är medvetna om hur utmanande det kan vara för mindre företag att implementera ny teknologi – allt ifrån att förstå koncept som maskininlärning och neurala nätverk till att använda teknologin i verksamheten. För att tillgängliggöra AI för våra affärsenheter tillhandahåller vi information och utbildning samt koordinerar utvecklingen av AI-applikationer centralt i gruppen.

AI-driven chattbot för kunskapsdelning
Under 2022 lanserade vi en kunskapsdelningsplattform, Storskogen Knowledge eXchange, KX, som i sitt första utförande byggde på standardiserad och redan tillgänglig teknologi. När vi nu lanserar den andra versionen av plattformen har vi specialbyggt en helt ny plattform från grunden, anpassad till våra behov. Medarbetare inom koncernen blir medlemmar på KX-plattformen och kan då delta i kunskapsdelningsevenemang, få tillgång till best practice, söka intern expertis och ladda ner dokument från det gemensamma dokumentarkivet.

På den nya KX-plattformen utvecklade vi också en AI-driven chattbot för kunskapsdelning, som vi kallar ”Bubo”. Bubo är integrerad med en LLM från OpenAI men utnyttjar Storskogens eget kunskapskapital från dokumentarkivet när den genererar ett svar till användaren. Bubo har utvecklats för att identifiera konkreta use-cases, användningsfall, för tillämpning av AI och används fortfarande på experimentell basis, men de första testerna ser mycket lovande ut.

Centralt utvecklad AI-plattform
Tröskeln för att testa AI i olika affärstillämpningar kan vara hög och inte minst kostsam. De flesta av våra affärsenheter har ingen egen teknisk utvecklingskapacitet vilket gör att externa konsulter måste anlitas för att testa även minsta tillämpning av AI. För att adressera detta har Storskogen utvecklat en central AI-plattform, AIx, som är fullt integrerad med ledande LLM:er. Genom denna plattform kan våra affärsenheter testa olika AI-användningsfall med en förhållandevis blygsam investering.

Genom plattformen och med Storskogens stöttning har flera affärsenheter redan börjat använda eller utveckla egna AI-applikationer för att automatisera och förbättra sin verksamhet. Som exempel testar en affärsenhet inom affärsområde Industry en chattbot som effektivt kan generera arbetsorder baserat på cirka 11 000 riktiga, tidigare dokumenterade arbetsorder. I affärsområde Services utvecklar en affärsenhet en intern AI-bot som medarbetare kan chatta med för att underlätta sammanställning av prissättning och offerter mot kunder, att lägga beställningar och få förslag på leverantörer. En tredje affärsenhet, i affärsområde Trade, utvecklar en chattbot som kan tillhandahålla information om deras varumärke och produktutbud till kunder.

Sammanfattningsvis tror vi att AI-plattformen och vårt tillvägagångssätt kan stötta våra affärsenheter i att utnyttja AI för att driva försäljningstillväxt och förbättra effektiviteten i verksamheten.

Detta är bara början
Som aktiv ägare kommer Storskogen fortsätta att stötta affärsenheterna när det kommer till att använda AI som ny teknologi. De första initiativen med den AI-drivna chattboten för kunskapsdelning samt AI-plattformen är fantastiska första steg, men de är bara början. Vi är övertygade om att AI utgör en otrolig affärsmöjlighet för dem som utnyttjar den framgångsrikt. Det finns definitivt vissa risker med denna nya teknologi, men vi tror att den största risken med AI är att vara passiv och inte noggrant överväga hur den kan appliceras i verksamheten. I slutändan skapas det konkreta värdet från AI av att faktiskt tillämpa den med tydliga användningsfall, inte genom att enbart prata om det.

Jonas Tulldahl
Head of Corporate Development

Jonas Tulldahl är ansvarig för Corporate Development på Storskogen. Innan han började på Storskogen grundade han ett techbolag och arbetade som oberoende strategirådgivare. Dessutom har han haft olika befattningar inom The Boston Consulting Group, Accenture och Sony Ericsson.