Logotype

Att lyfta digital teknologi inom och utanför Storskogen

2024-04-12
Views, Services

BUSINESS AREA INSIGHT: DIGITAL SERVICES

Oskar Bjursten, Investment Director, ser vertikalen Digital Services som allt viktigare för Storskogen, både som ett tillväxtområde och en samarbetspartner för hela bolagsgruppen. Denna Business Area Insight utforskar digitaliseringens drivkrafter och tydliggör Storskogens insatser för att stötta affärsenheterna.

Vertikalen Digital Services består av nio affärsenheter som brett kan delas in i konsultföretag och produktbaserade företag inom olika digitala nischer – alla med ökande digitalisering och automatisering som drivkrafter. Den är en av de nyare och den minsta vertikalen inom affärsområde Services. Tillväxten har däremot varit god, med en omsättningsökning på 11 procent till 715 miljoner kronor under 2023 jämfört med året innan. Lönsamhet och efterfrågan är relativt stabil, trots marknadsfluktuationer, med en genomsnittlig EBITA-marginal över 20 procent.

Många av vertikalens kunder är stora företag – vissa med en global närvaro, som Electrolux och Swedish Match. Det finns dock indikationer på att små och medelstora företag har potential att bli en allt viktigare partnergrupp i framtiden.

Små och medelstora företag släpar efter i digitaliseringen
Under pandemin stärktes behovet för små och medelstora företag att anpassa sin verksamhet
med hjälp av digitalisering inom en mängd områden, exempelvis för att förbättra marknadsräckvidden – nationellt och internationellt. Enligt ett factsheet från Europaparlamentet är små och medelstora företag huvudsakligen verksamma nationellt, och få bedriver gränsöverskridande verksamhet inom EU, vilket signalerar möjligheter för ökad efterfrågan av digitaliseringstjänster.

Starka långsiktiga trender
Utöver marknadsräckvidd och internationalisering har integrationen av digital teknik potential att förändra affärsmodeller, öka operativ effektivitet och produktivitet samt att förbättra datadrivet beslutsfattande, kundupplevelse och innovation – samtliga är områden där affärsenheterna i vertikalen är aktiva.

Förändrade affärsmodeller
Affärsenheten IDATA utgör ett exempel på framgångsrik digital transformation. Historiskt har bolaget varit verksamt inom distribution av fysisk post. Med stöd av Storskogen och genom ny ledning står digitala utskick nu för mer än 50 procent av den totala volymen, vilket gör det möjligt för kunderna att anta ett mer pappersfritt och miljövänligt arbetssätt. För att stödja ytterligare omvandling har IDATA implementerat ett komplett scrum-team då fokus på digitala produkter har ökat.

Operationell effektivitet och produktivitet
Digitala verktyg och plattformar kan effektivisera verksamheten, minska det manuella arbetet och minimera fel, vilket ökar produktiviteten. Netred och Agio är affärsenheter som exemplifierar detta genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och anpassningar av standardplattformar inklusive affärssystem och systemanpassning för såväl industri som offentlig sektor. Buildercom är ett annat exempel, som tillhandahåller SaaS-lösningar (software-as-a-service) som hjälper fastighetsägare att hantera fastigheter mer effektivt.

Marknadsräckvidd och kundengagemang
Företag som IVEO, Bombayworks och Xodbox, med sin expertis inom digital marknadsföring och e-handelsplattformar, hjälper företag att förbättra sin närvaro online, attrahera kunder från olika regioner och erbjuda sömlösa shoppingupplevelser.

Datadrivet beslutsfattande
Affärsenheten Viametrics tjänar som ett bra exempel på en affärsenhet som drar nytta av den datadrivna trenden. Som ledande i Norden inom automatiserade lösningar för besöksräkning blir Viametrics en viktig partner för fysiska återförsäljare som mäter konsumentnärvaro i butiker genom sin plattform och lokala sensorer. Lösningarna kan också mäta användningen av kontorsytor – en trend som har accelererat i samband med att företag sedan pandemin tillämpar en mer flexibel användning av sina kontorsytor. En annan specialist inom datahantering är Swedwise, som hjälper företag att bearbeta och hantera sin data på ett mer effektivt sätt genom digitalisering och automatisering.

Autonoma verksamheter med potential att uppnå synergier
Vertikalen Digital Services har även potential att accelerera digitaliseringen inom alla Storskogens affärsområden. Både IVEO och Bombayworks har till exempel tillhandahållit sina tjänster inom digital marknadsföring och implementerat flera e-handelslösningar för andra Storskogenbolag. Det finns också exempel på e-handelslösningar som utformats för ett bolag, och som sedan har implementerats och nyttjats av liknande bolag inom koncernen, och det finns potential för fler sådana lösningar i framtiden. Ett annat exempel på en affärsenhet som har levererat sina tjänster till andra Storskogen-verksamheter är Agio, som har tillhandahållit digital due diligence av lösningar som ska implementeras i bolagsgruppen.

Storskogen tror mycket på att bevara varje affärsenhets självständighet för att de ska kunna utveckla sin verksamhet självständigt. Exemplen ovan visar dock på potentiella försäljningssynergier inom koncernen som sannolikt kommer att växa i takt med att portföljen expanderar.

Framtidsutsikter
Vertikalen visade en stabil utveckling under 2023 och bolagen har navigerat väl under tuffa makroförhållanden, och på kort sikt tror jag att vertikalen kommer att fortsätta att prestera bra. Vertikalens långsiktiga resultat kommer att fortsätta att vara nära knutet till trenden kring efterfrågan på digitala tjänster. Sammanfattningsvis ser jag fram emot att fortsätta stödja affärsenheterna inom Digital Services för att säkerställa deras långsiktiga tillväxt och konkurrenskraft och för att hitta nya sätt att samarbeta med bolag inom Storskogennätverket.

Oskar Bjursten,
Investment Director,
Services

Oskar Bjursten är Investment Director inom affärsområde Services. Han har tidigare haft positioner som vd för företag som Payson och Zimpler samt höga positioner och roller på företag som UC, DIBS, Booli och Nasdaq OMX.