Logotype

Storskogen meddelar att villkor avseende förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

2023-06-22
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) meddelade den 15 juni 2023 att Storskogen avser att lösa in samtliga utestående obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015810460 (”Obligationerna” och ”Förtida Inlösen”).

Förtida Inlösen var villkorad av att Storskogen erhåller emissionslikviden från emissionen av sina nya obligationer, såsom meddelat genom Storskogens pressmeddelande den 15 juni 2023 (den ”Nya Obligationsemissionen”). Storskogen har idag erhållit emissionslikviden från den Nya Obligationsemissionen och villkoret som ställts för Förtida Inlösen har därmed uppfyllts. Förtida Inlösen är därför inte längre villkorad och kommer således att ske den 12 juli 2023. Inlösenbeloppet samt upplupen men obetald ränta upp till, och inklusive, den 12 juli 2023 kommer att betalas till samtliga innehavare som på avstämningsdagen den 5 juli 2023 är registrerade som ägare av Obligationerna i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kring Förtida Inlösen hänvisas till Storskogens pressmeddelande från den 15 juni 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 900 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,5 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.