Logotype

Storskogen förlänger kreditfacilitetsavtal

2023-02-23
Regulatorisk information
Corporate news

Storskogen Group AB (publ) förlänger i sin helhet båda sina utestående icke-säkerställda facilitetsavtal, vardera med ytterligare ett år. Förlängningen omfattar det revolverande kreditfacilitetsavtalet som ingicks den 24 september 2021 om 1 miljard euro och som förlängs till den 24 september 2025, samt det icke-säkerställda syndikerade facilitetsavtalet som ingicks den 23 september 2022 om 300 miljoner euro och som förlängs till den 24 mars 2025. Samtliga banker under respektive facilitetsavtal har deltagit i förlängningen. Det revolverande kreditfacilitetsavtalet har efter detta en ytterligare förlängningsoption om ett år.

Facilitetsavtalen är ingångna med internationella banksyndikat. Den genomsnittliga löptiden för koncernens kreditportfölj förlängs i och med detta till 27 månader.

”Operationellt har vi ett tydligt fokus på kostnadseffektivitet och kassaflöden, med en ambition att successivt sänka skuldsättningen till den nedre änden av intervallet 2-3 ggr*. De förlängda kreditfaciliteterna ger ytterligare finansiellt stöd och dessutom en förbättrad löptid för Storskogens låneportfölj”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat juridisk rådgivare till Storskogen i samband med transaktionen.

* räntebärande nettoskuld/justerad RTM EBITDA

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Glader, CFO
+46 739 884 466
lena.glader@storskogen.com

Oscar Stjerngren, IR-chef
+46 708 798 769 
oscar.stjerngren@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktpersoner den 23 februari 2023 kl. 16:35 (CET).

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 900 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 37,4 miljarder (RTM).