Logotype

Storskogens vd arrangerar om sitt aktieägande

2022-10-14
Corporate news

Storskogens vd och medgrundare Daniel Kaplan har valt att reglera delar av befintligt banklån och ta upp ett nytt lån i ett helägt bolag. I samband med detta frisläpps 13 750 000 B-aktier från befintliga långivares pant, varefter dessa överförs till det helägda bolaget och därefter pantsätts till den nya långivaren. Daniel Kaplan har inte sålt några aktier i samband med arrangemanget.

I samband med att Storskogen Group AB (”Storskogen”) börsnoterades i oktober 2021 tog Daniel Kaplan upp banklån för att finansiera förvärv av ytterligare aktier i Storskogen. Som säkerhet för dessa lån pantsattes A- och B-aktier i Storskogen. Delar av dessa lån kommer regleras och därmed släpps delar av den tidigare pantsättningen. Den frisläppta delen av Daniel Kaplans B-aktier kommer överlåtas till ett av Daniel Kaplan helägt bolag (Wombat Investments AB) och åter pantsättas som säkerhet för ett nytt lån.

Efter att de befintliga lånen delreglerats samt att ägandet av B-aktier arrangerats om så äger Daniel Kaplan (inklusive genom bolag) ett oförändrat antal aktier i Storskogen.

”Att jag arrangerar om mitt ägande och rullar de befintliga lånen är ett sätt att bibehålla hela mitt ägande, utan att sälja en enda aktie. Att jag från början pantsatte aktierna var för att kunna köpa fler aktier i samband med börsnoteringen. Det var helt drivet av min tilltro till och engagemang för bolaget och dess långsiktiga potential”, säger Daniel Kaplan, vd och storägare i Storskogen.

För att möjliggöra det nyupptagna lånet har Daniel Kaplan förvärvat säljoptioner och ställt ut köpoptioner i ett så kallat equity collar-arrangemang. Detta innebär att de återpantsatta B-aktierna betingar ett på förhand bestämt pris i samband med att det nya lånet förfaller till betalning. Daniel Kaplans ägande av B-aktier kan i framtiden komma att minska om säljoptionerna eller köpoptionerna påkallas. En equity collar innebär att man säkrar möjligheten att i framtiden tillgodogöra sig ett visst värde på aktier genom att förvärva en säljoption på en lägre kurs än dagens kurs och ställa ut en köpoption på en högre kurs än dagens kurs. Detta innebär att om kursen vid den framtida optionstidpunkten sjunkit till nivån för säljoptionen så säljs aktierna och lånet återbetalas. Köpoptionen ställs ut för att finansiera förvärvet av säljoptionen och begränsar uppsidan för utställaren (dvs. i sammanhanget Wombat Investments AB) genom att förvärvaren av köpoptionen får rätt att köpa aktier till ett förutbestämt pris. Om aktien vid den framtida optionstidpunkten stigit i värde över nivån för köpoptionen så säljs aktierna, lånet återbetalas och köpoptionsinnehavaren får övervärdet på aktierna. Detta upplägg reducerar finansieringskostnaderna och säkerställer att det nya lånet alltid kan betalas tillbaka vid framtida förfallodag oavsett hur aktiekursen rör sig.

Daniel Kaplans ambition är att reglera återstående delar av de ursprungliga lånen genom ytterligare equity collar-arrangemang. Genomförandet av ytterligare equity collar-arrangemang är bl.a. avhängigt möjligheten att förvärva säljoptioner till säkerställande av equity collar-arrangemanget.

Ovanstående transaktioner kommer att rapporteras till Finansinspektionens insynsregister.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen
Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 000 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 35,7 miljarder (RTM).