Logotype

Storskogen beslutar om en riktad nyemission till säljaren av Acreto

2022-06-03
Regulatorisk information
Corporate news, Trade

Styrelsen för Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 9 maj 2022 och med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av en konvertibel om 80 miljoner kronor med tvingande konvertering till säljaren av Acreto AB (”Acreto”).  

Storskogen offentliggjorde den 9 maj 2022 att koncernen ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Acreto och att 80 miljoner kronor av köpeskillingen skulle betalas med B-aktier i Storskogen som levereras den handelsdag som infaller 12 månader från tillträdesdagen (dvs. den 5 juni 2023). För att säkerställa leveransen av B-aktierna och reglera denna del av köpeskillingen har styrelsen för Storskogen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022, i dag beslutat om en riktad nyemission av en konvertibel om 80 miljoner kronor, med tvingande konvertering den 5 juni 2023, till säljaren av Acreto. Konverteringskursen kommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och konvertibelvillkoren att vara det högsta av 14 kronor och den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) per B-aktie i Storskogen som handlas på Nasdaq Stockholm under de 4 handelsdagarna fram till och med den andra dagen innan konverteringsdagen, vilket innebär att konvertibeln kan konverteras till högst 5 714 285 nya B-aktier med en maximal ökning av aktiekapitalet om 2 914,285350 kronor (vilket, baserat på antalet utestående aktier per dagen för detta pressmeddelande, motsvarar en maximal utspädningseffekt om cirka 0,34 procent av aktiekapitalet och cirka 0,19 procent av rösterna). Konvertibeln kommer att omfattas av en överlåtelsebegränsning (så kallad lock-up) under dess löptid.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Glader, CFO
+46 73 988 44 66
lena.glader@storskogen.com

Erik Kronqvist, IR-Chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 mars 2022 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).