Logotype

Beslut vid årsstämma i Storskogen Group AB (publ)

2022-05-17
Regulatorisk information
Corporate news

Vid Storskogens årsstämma i dag den 17 maj 2022 beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,07 kronor per aktie, nyval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Bjärgård, Bengt Braun, Louise Hedberg och Johan Thorell som styrelseledamöter, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor, inrättande av två incitamentsprogram, minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier och fondemission samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier samt återköp och överlåtelser av egna B aktier.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,07 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021 och att torsdagen den 19 maj 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske tisdagen den 24 maj 2022.

Val av styrelse och fastställelse av styrelsearvode

Annette Brodin Rampe valdes som ny styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Alexander Bjärgård, Bengt Braun, Louise Hedberg och Johan Thorell omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 145 000 kronor och fördelas enligt följande: 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 415 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens revisionsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 100 000 kronor per medlem (200 000 kronor för ordföranden i revisionsutskottet) och att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens ersättningsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 50 000 kronor per medlem (75 000 kronor för ordföranden i ersättningsutskottet).

Val av revisor och fastställelse av revisorsarvode

Årsstämman omvalde Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 137 ledande befattningshavare och andra nyckelanställda på koncernnivå. Deltagarna i personaloptionsprogrammet kommer att erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år, om nyckeltalet justerad EBITA utvecklats på det sätt som föreskrivs i villkoren för personaloptionsprogrammet, förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de handelsdagar som infaller inom en period om tio bankdagar omedelbart före att optionerna tilldelas. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 13 848 406.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet och täcka kostnader för sociala avgifter beslutade årsstämman även om en emission av högst 16 891 002 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet (eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av B-aktier till deltagare i programmet och/eller för att täcka sociala avgifter och skatter hänförliga till personaloptionsprogrammet.

Beslut om inrättande av ett aktiesparprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram som riktas till högst 176 nyckelpersoner i koncernen, vilka utgörs av verkställande direktörer och andra nyckelpersoner i dotterbolag eller affärsområden. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjuds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Storskogen som s.k. sparaktier. Sparaktierna får inte redan utgöra sparaktier under aktiesparprogrammet som antogs 2021. Under förutsättning att deltagarna äger sina sparaktier under en period om tre år, och om totalavkastningen för Storskogens B-aktie och nyckeltalet justerad EBITA utvecklas på det sätt som föreskrivs i villkoren för aktiesparprogrammet, kommer deltagarna att kunna erhålla upp till två eller tre s.k. prestationsaktier per sparaktie. Prestationsaktierna är B-aktier och erhålls vederlagsfritt. Sammanlagt kan högst 2 433 904 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet.

För att säkra leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet och täcka kostnader för sociala avgifter beslutade årsstämman även om en emission av högst 3 140 164 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i aktiesparprogrammet (eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av prestationsaktier till deltagare i programmet och/eller för att täcka sociala avgifter och skatter hänförliga till aktiesparprogrammet.

Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av 16 848 061 B-aktier och om fondemission

I samband med upptagandet till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm lämnade bolaget en s.k. övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), J.P. Morgan Securities plc och Goldman Sachs Bank Europe SE (tillsammans ”Managers”), vilken innebar att Managers senast 30 dagar från den första dagen för handel i bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm hade rätt att förvärva högst 52 205 241 B-aktier i bolaget för att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner i samband med upptagandet till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. För att möjliggöra övertilldelningsoptionen emitterade bolaget 52 205 241 B-aktier till Carnegie, varav 35 357 180 B-aktier utnyttjades av Managers inom ramen för övertilldelningsoptionen och resterande 16 848 061 B aktier överläts vederlagsfritt av Carnegie tillbaka till bolaget. Mot denna bakgrund föreslog Storskogens styrelse att årsstämman skulle besluta att dra in dessa 16 848 061 B-aktier och genomföra en fondemission för att återställa bolagets aktiekapital.

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med högst 8 424,0305 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras genom indragning av 16 848 061 B-aktier som innehas av bolaget. Beloppet med vilket aktiekapitalet minskas kommer att föras över till fritt eget kapital. När minskningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer Storskogen att ha 1 660 073 424 aktier (varav 148 001 374 A-aktier och 1 512 072 050 B-aktier).

Årsstämman beslutade vidare att öka aktiekapitalet med 16 600,734330 kronor genom en överföring från fritt eget kapital (en s.k. fondemission). Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Efter fondemissionen kommer Storskogens aktiekapital att uppgå till 846 637,446330 kronor.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier. Emissionsbemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet B aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger tio procent av det totala antalet B-aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser får ske av egna B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även att:

•               bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021,

•               godkänna ersättningsrapporten, och

•               anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef
+46 70 697 22 22
erik.kronqvist@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH, Storbritannien och Singapore. Per den 31 mars 2022 bestod Storskogen av 122 affärsenheter med sammanlagt cirka 11 000 anställda och en årsomsättning på över 29 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).