Logotype

Delårs­rapport januari – september 2021

2021-11-18
Regulatorisk information
Corporate news

Väl positionerade finansiellt och operationellt för fortsatt expansion

”Storskogen har genomfört en rad tillväxt- och lönsamhetssatsningar under årets första nio månader vilket har resulterat i en organisk EBITA-tillväxt på 30 procent. Vi har lyckats väl med att hantera utbuds- och fraktstörningar genom att systematiskt bygga lager för att säkra kommande månaders leveranser, något som har påverkat kassaflödet kortsiktigt men innebär nöjdare kunder framåt. Inklusive de 59 förvärv vi har genomfört hittills i år har vi en sammanlagd justerad EBITA RTM på över 2,4 miljarder SEK, en tillväxt med över 140 procent jämfört med 31 december 2020. Med en stark kassa, nya låne- och obligationsfaciliteter och en välfylld förvärvspipeline ser vi fram emot vintern med tillförsikt.”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Tredje kvartalet (1 jul – 30 sep 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 118 procent och uppgick till 4 744 MSEK (2 176).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 118 procent och uppgick till 450 MSEK (206), motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent (9,5).
 • Justerad EBITA ökade med 100 procent och uppgick till 492 MSEK (246), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 10,4 procent (11,3).
 • Periodens resultat ökade med 87 procent till 314 MSEK (168).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,13).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -410 MSEK (219).
 • En riktad nyemission genomfördes under juli med en emissionslikvid om 329 MSEK.
 • Två förvärv genomfördes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning för helåret 2020 om 77 MSEK.
 • Refinansiering genom nytt facilitetsavtal om 1 000 MEUR.

Perioden (1 jan – 30 sep 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 80 procent och uppgick till 11 457 MSEK (6 353).
 • Rörelseresultatet ökade med 77 procent till 980 MSEK (555), motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 procent (8,7).
 • Justerad EBITA ökade med 82 procent och uppgick till 1 145 MSEK (629), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 10,0 procent (9,9).
 • Periodens resultat ökade med 69 procent till 696 MSEK (412).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 677 MSEK (470).
 • Avkastning på genomsnittligt eget kapital uppgick till 12,6 procent (12,9).
 • 45 förvärv har genomförts sedan årets början, med en total årsomsättning helåret 2020 om 8 424 MSEK.

Händelser efter perioden

 • I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 6 oktober emitterades nya aktier med en emissionslikvid efter kostnader på 7 169 MSEK.
 • Storskogen har efter perioden tillträtt 14 förvärv med en total omsättning om 1 925 MSEK och EBITA om 284 MSEK för 2020. Ytterligare två förvärvsavtal har ingåtts men ännu inte tillträtts, med en total omsättning om 419 MSEK och EBITA om 29 MSEK för 2020.
 • Storskogen har på rapportdagen 10 signerade icke-bindande avsiktsförklaringar (LOI) och 7 transaktioner där koncernen är en så kallad preferred buyer. Totalt omsatte dessa potentiella förvärv 2 600 MSEK under 2020 med en EBITA på över 400 MSEK.
 • Den 11 november skedde en notering av den sedan tidigare under året utgivna obligationen om 3 000 MSEK.
 • Storskogen överväger att emittera ett nytt obligationslån i slutet av november, på ett belopp runt 2 000 MSEK inom ramen för 5 000 MSEK och en löptid om 4 år.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
Telefon: +46 739 209 400
E-post: daniel.kaplan@storskogen.com

Lena Glader, CFO
Telefon: +46 739 884 466
E-post: lena.glader@storskogen.com

Michael Metzler, Pressansvarig
Telefon: +46 704 555 881
E-post: michael.metzler@storskogen.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Storskogen Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 18 november 2021 kl. 07.00.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Video

Videoupptagningar av presentationen av delårs­­rapporten med mera finns i vår rapportsida för delårs­­rapporten, längst ned på sidan.

Gå till rapporten