Kallelse till årsstämma i Storskogen 3 Invest

2018-05-03

Aktieägarna i Storskogen 3 Invest AB (publ), 559080-4273, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 juni 2018 kl. 10.00, att avhållas på bolagets kontor på Arsenalsgatan 2, Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 maj, 2018

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast tisdagen den 29 maj, 2018, under adress Storskogen 3 Invest AB, Arsenalsgatan 2, 111 47 Stockholm, eller per e-post info@storskogen.biz

Vid anmälan bör uppges namn/firmanamn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas.  Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 29 maj 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före den 29 maj.

Förslag till dagordning

1)      Öppnande av stämman

2)      Val av ordförande vid bolagsstämman

3)      Upprättande och godkännande av röstlängd

4)      Val av en eller två justeringsmän

5)      Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6)      Godkännande av dagordning

7)      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8)      Beslut om

a.       fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b.       dispositioner beträffande bolaget vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c.       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9)      Fastställande av antalet styrelseledamöter

10)   Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

11)   Val av styrelse och revisor

12)   Ändring av aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen

13)   Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

14)   Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Daniel Kaplan väljs till ordförande för stämman.

Punkt 8.b. Dispositioner beträffande bolaget resultat

Styrelsen föreslår att 50 008 377 kr ska utdelas till aktieägarna (16,46 kr per A-aktie samt 18,58 per B-aktie, aktier utfärdade innan 2018-01-01 äger rätt till utdelning), resterande vinstmedel föreslås balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande över 50% av aktierna och rösterna i bolaget har lämnat följande förslag:

·         Att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter samt att Daniel Kaplan, Peter Ahlgren, Alexander Bjärgård och Ronnie Bergström omväljs till styrelseledamöter

·         Arvode till styrelsen ska ej utgå, arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning

·         Att KPMG AB omväljs som revisorer (byråval)

Punkt 12. Ändring av aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen

Ny lydelse i bolagsordningen föreslås vara:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

Punkt 13. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2019 besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet ska vara begränsat sålunda att styrelsen får besluta om emission av aktier varvid bolagets aktiekapital ökas med högst SEK 5 000 000, genom en eller flera nyemissioner, med högst 5 000 000 aktier (envar med ett kvotvärde om SEK 1). Bemyndigandet inbegriper emission/er av aktier av serie A samt serie B. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Handlingar och övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017, samt fullständiga beslutsförslag, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Storskogen 3 Invest AB, Arsenalsgatan 2, 111 47 Stockholm, från och med den 21 maj 2018. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________________

Stockholm i maj 2018

Storskogen 3 Invest AB (publ)

Styrelsen