Kallelse bolagsstämma Storskogen 3 Invest AB (publ)

2019-04-17

Kallelse till årsstämma Storskogen 3 Invest AB (publ) den 20 maj 2019

Aktieägarna i Storskogen 3 Invest AB (publ), 559080-4273, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, att avhållas på bolagets kontor på Blasieholmsgatan 7, 4tr, Stockholm.

Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 maj, 2019

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast tisdagen den 14 maj, 2019, under adress Storskogen 3 Invest AB, Blasieholmsgatan 7, 111 48 Stockholm, eller per e-post till info@storskogen.com

Vid anmälan bör uppges namn/firmanamn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas.  Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före stämman sändas till bolaget. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 14 maj 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före den 14 maj.

Förslag till dagordning

1)     Öppnande av stämman

2)     Val av ordförande vid stämman

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd

4)     Val av en eller två justeringsmän

5)     Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

6)     Godkännande av dagordning

7)     Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8)     Beslut om

a.     fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c.      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9)     Fastställande av antalet styrelseledamöter

10)  Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

11)  Val av styrelse och revisor

12)  Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

13)  Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Peter Ahlgren väljs till ordförande för stämman.

Punkt 8.b. Dispositioner beträffande bolaget resultat

Styrelsen föreslår att 116 000 000 kr ska utdelas till aktieägarna (12,84 kr per A-aktie samt 18,53 per B-aktie, B-aktier utfärdade innan 2019-01-01 äger rätt till utdelning), resterande vinstmedel föreslås balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande över 50% av aktierna och rösterna i bolaget har lämnat följande förslag:

·       Att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter samt att Daniel Kaplan, Peter Ahlgren, Alexander Bjärgård och Ronnie Bergström omväljs till styrelseledamöter

·       Arvode till styrelsen ska ej utgå, arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning

·       Att KPMG AB entledigas som revisorer. Att Ernst & Young AB väljs som revisorer (s.k. byråval), med Daniel Öberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2020 besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagstransaktioner samt anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Bemyndigandet ska vara begränsat sålunda att styrelsen får besluta om emission av aktier varvid bolagets aktiekapital ökas med högst SEK 2 000 000, genom en eller flera nyemissioner, med högst 2 000 000 aktier (envar med ett kvotvärde om SEK 1). Bemyndigandet inbegriper emission/er av aktier av serie A samt serie B.

Handlingar och övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018, samt fullständiga beslutsförslag, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Storskogen 3 Invest AB, Blasieholmsgatan 7, 111 48 Stockholm, från och med den 6 maj 2019. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer också att framläggas på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

______________________

Stockholm i april 2019

Storskogen 3 Invest AB (publ)

Styrelsen